1992; 16 (3-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Писмо од уредникот

:. PDF :.

БЕЌИРОВИЌ М, НАКОВА М.

Електрохемиски потенцијал кај пациенти со амалгамски реставрации.

:. PDF :.

БАЈРАКТАРОВА Б, ДОЦЕВСКА В.

Превентивно терапевтски третман на денталните фисури во детска возраст. (II дел).

:. PDF :.

СИМОНОВСКИ М.

Acidum citricum и гингивалниот автотрансплантат во третманот на изолираната гингивална рецесија.

:. PDF :.

ПОПОВСКА М, ДИМИТРОВСКИ В, КОЛЕВСКИ П, НАКОВА М, ПАНДИЛОВА, М.

HLA-антигенска типизација кај болни со орален Lichen planus.

:. PDF :.

БАЈЕВСКА Ј, МИРЧЕВ Е, ПОП ТОНЕВ К.

Скенинг електронско-микроскопска анализа на местото на прекинот на тело мост.

:. PDF :.

ИВАНОВСКИ В, СИМОВ Ѓ, ШАБАНОВ Ерол, ПЕТКОВА Елена, КОВАЧЕВСКА Г, КОРУНОВСКА В.

Ретенција на вештачката коронка во зависност од наведнатоста на аксијалните препарирани површини.

:. PDF :.

ВЕЛЕСКИ Д, ЈАНЕВ Ј, БОГДАНОВСКИ И, МИЛОШЕВСКИ Б.

Клинички и рендгенолошки опсервации на едноосеалните имплантати и реализацијата на протетичката супраструктура: наш материјал.

:. PDF :.

ГУГУЧЕВСКИ Љ, ФИЛJАНСКИ М, ВАНКОВСКИ В, АЛАБАКОВСКИ М, ДАВИДОВСКИ Г, ЈАМАКОСКИ О.

Како до вистинската вредност на параметарот физиолошко мирување.

:. PDF :.

ВАНКОВСКИ В, ВУЈОВИЌ-СУШЕЛСКА В, ГУГУЧЕВСКИ Љ, ГИГОВСКИ Н, ГАЧЕВА С.

Осврт на психолошкиот момент кај пациентите со тотални протези.

:. PDF :.

НЕЧЕВА Љ, ЦАРЧЕВ М, НАКОВА М, ДИМИТРОВСКИ В, ЗУЖЕЛОВА М, ЃОРГОВА Ј, ДЕЈАНОСКИ К, БЕЌИРОВИЌ М, ГИГОВСКИ Н.

Состојбата на оралното здравје и потребната санација на населението од Македонија од урбана и рурална средина.

:. PDF :.

Друштвена хроника

:. PDF :.