2005; 29 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents
:.  PDF  :.

ЗУЖЕЛОВА М, КОЧОВА М, ДИМИТРОВСКА И, СМИЛЕВА-НАЦЕВСКА М.

Ellis van Creveld синдром: приказ на случај.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 1-5.

:.  PDF  :.

ЈАНКУЛОВСКА М, ПАВЛЕВСКА М, ИЉОВСКА С, АПОСТОЛСКА С, ПЕТАНОВСКИ Х.

Влијанието на стоматолошката едукација и флуоридниот топикален третман врз оралното здравје.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 6-13.

:.  PDF  :.

ЃОРГИЕВСКА Е, ИЉОВСКА С.

Свесна седација – опција за справување со болката и анксиозноста во детската стоматологија.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 15-22.

:.  PDF  :.

СОТИРОВСКА-ИВКОВСКА А, ИВКОВСКИ Љ, БАЈРАКТАРОВА Б, ПОПОВСКА Л, ЖАБОКОВА-БИЛБИЛОВА Е.

Хистопатолошки промени во пулпиното ткиво како резултат од прогресијата на кариозната лезија.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 23-28.

:.  PDF  :.

ПОПОВСКА Л, КАРАНФИЛОВИЌ В.

Болката како резултат на ендодонтската терапија.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 29-35.

:.  PDF  :.

КОВАЧЕВСКА Г.

Примената на фибер-сплинт материјалите во ресторативните стоматолошки третмани.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 37-42.

:.  PDF  :.

СПИРОВСКА А, ДЕЈАНОСКИ К, ПАНЧЕВСКА С, БУНДЕВСКА Ј.

Протетички третман кај пациенти со ороназални комуникации: приказ на случаи.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 43-47.

:.  PDF  :.

БЕЛАЗЕЛКОСКА З, ГЕОРГИЕВА С, МУРАТОВСКА О, КАРАЏОСКИ З.

Орални промени кај деца со малигни/хематолошки заболувања.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 48-53.

:.  PDF  :.

ПОПОВСКА М, РИСТОСКИ М, АТАНАСОВСКА А, ДИМИТРОВСКИ О.

Пред и посттераписки ткивни промени во гингивалните лезии на брзопрогредирачката парадонтопатија.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 54-63.

:.  PDF  :.

ГЕОРГИЕВА С, ЗЕНДЕЛИ-БЕЏЕТИ Л, ПЕРКОВСКА М, ТРИФУНОВСКИ Д.

Влијанието на оралната хигиена на pH на плунката како предуслов за развој на Candida albicans.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 64-68.

:.  PDF  :.

РАДОЈКОВА-НИКОЛОВСКА В, МИНОВСКА А, ГЕОРГИЕВСКА-ИСМАИЛ Љ, МАЛЕСКА-ИВАНОВСКА В.

Можна асоцираност помеѓу парадонталното заболување и коронарната артериска болест.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 69-76.

:.  PDF  :.

ПЕШЕВСКА С, НАКОВА М, ИВАНОВСКИ К.

Саливарната еластаза – ензимски маркер на парадонталното здравје.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 77-83.

:.  PDF  :.

АПОСТОЛОВА Г, ЈАНЕВ Ј, СИМЈАНОВСКА Љ, ПЕШЕВСКА С, МАРКОВСКА М.

Компаративна анализа на различни тераписки модалитети во третманот на акутен дентален алвеолитис.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 84-88.

:.  PDF  :.

ПОПОВСКИ В, ГРЧЕВ А, ПАНЧЕВСКИ Г, ИЛИЕВ А.

Дијагмостичка и терапевтска евалуација на дифузното отекување на саливарните жлезди.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 89-94.

:.  PDF  :.

МОНЕВСКА-ПОПОВИЌ Д, НАУМОВСКИ С, КИРКОВ А, БОЖОВИЌ С.

Семиквантитативен метод за бодување на степенот на малигнитет на оралниот карцином.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 95-98.

:.  PDF  :.

НИКОЛОВСКА Ј, ЈОВАНОВСКИ А, МАТОСКА Ј.

Трансфер и влијание на научните сознанија врз современата стоматолошка додипломска настава.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 99-105.

:.  PDF  :.

Од Стоматолошки факултет

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 106-107

:.  PDF  :.

Проф. д-р Тодор Бојаџиев : in memoriam.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 108-109.

:.  PDF  :.

Македонска стоматолошка библиографија (1951-2003). Уредник: Марија Накова, издавач: Стоматолошки факултет – Скопје, 2004.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 110.

:.  PDF  :.

Оралната микрофлора и денталниот кариес: автори: Мира Јанкуловска, Соња Еленчевска-Апостолска, издавач: авторите.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 110-111.

:.  PDF  :.

Поповска-Спасовска М, Димитровски В, Атанасовска-Стојановска А.: Диференцијална дијагноза на оралните лезии. издавач: Магнаскен, Скопје, 2003.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 111-112.

:.  PDF  :.

Елизабета Ѓоргиевска: Флуор ослободувачки реставративни материјали. издавач: Стоматолошки факултет – Скопје, 2004 година.

Македонски стоматолошки преглед; 29 (1-2): 112.

:.  PDF  :.

Ана Миновска: Професионализам и тимска работа. издавач: Стоматолошки факултет – Скопје, 2004.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 113.

:.  PDF  :.

Проф. д-р Мила Мирчева.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 114-115.

:.  PDF  :.

Проф. д-р Ефтим Мирчев.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 115-116.

:.  PDF  :.

Проф. д-р Снежана Иљовска.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (1-2): 117.

:.  PDF  :.

Друштвена хроника

:.  PDF  :.

Преглед на статии објавени во 2003 и 2004 година

:.  PDF  :.