2008; 32 (3-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents
:.  PDF  :.

МУРАТОВСКА И, ПОПОВСКА Л, СТОЈАНОВСКА В, АПОСТОЛСКА С.

Микротврдина на канален дентин пред и по ендодонтски третман.

Македонски стоматолошки преглед, 2008; 32 (3-4): 133-138.

:. PDF:.

БОГДАНОВСКИ С.

Валоризација на индивидуалните вредности на артикулационите агли на ТМЗ во изработка на тоталните протези.

Македонски стоматолошки преглед, 2008; 32 (3-4): 139-151.

:.  PDF  :.

ГЕОРГИЕВА С, БЕЛАЗЕЛКОСКА З.

Цитоморфолошка анализа на јазичниот епител кај пациенти со глосопироза условена од хипохромна анемија.

Македонски стоматолошки преглед, 2008; 32 (3-4): 152-157.

:.  PDF  :.

СТЕФАНОВСКА Е.

Цитокинска експресија и пародонтален статус.

Македонски стоматолошки преглед, 2008; 32 (3-4): 158-165.

:.  PDF  :.

РИСТОСКА С.

Мартиксметалопротеинази-молекуларни биомаркери на пародонталната болест.

Македонски стоматолошки преглед, 2008; 32 (3-4): 166-172.

:.  PDF  :.

РИСТОСКА С, МИНОВСКА А, ПАНОВ С, АНДОНОВСКА Б, ПАНДИЛОВА М.

Саливарната матриксметалопротеиназа-8 (ММП-8), биомаркер на активноста на пародонталната болест.

Македонски стоматолошки преглед, 2008; 32 (3-4): 173-180.

:.  PDF  :.

ПАНДИЛОВА М, ИВАНОВСКИ К, ПАРЦАНОВ Ѓ.

Прилог кон конзервативниот третман на пародонталната болест.

Македонски стоматолошки преглед, 2008; 32 (3-4): 181-185.

:.  PDF  :.

СТЕФАНОВСКА Е, НАКОВА М, РАДОЈКОВА-НИКОЛОВСКА В, РИСТОСКА С, ЛЕВЕСКА, А.

Интервентна програма за контролирано четкање на забите кај децата со ментална хендикепираност.

Македонски стоматолошки преглед, 2008; 32 (3-4): 186-192.

:.  PDF  :.

ИВАНОВСКИ К, ПАНДИЛОВА М, ПАРЦАНОВ Ѓ.

Информираноста и мотивираноста на пародонталните болни за плак контролата.

Македонски стоматолошки преглед, 2008; 32 (3-4): 193-197.

:.  PDF  :.

ПАНДИЛОВА М, ИВАНОВСКИ К, РАДЕСКИ М.

Пирсинг и орално здравје.

Македонски стоматолошки преглед, 2008; 32 (3-4): 198-202.

:.  PDF  :.

ФИЛДИШЕВСКИ А, ЃОРГИЕВСКА Е, ЃОРГОВСКИ И, СТЕВАНОВИЌ М.

Употреба на глас-јономер цемент како коскен супститут: in vivo студија.

Македонски стоматолошки преглед, 2008; 32 (3-4): 203-207.

:.  PDF  :.

РЕНЏОВА В, АПОСТОЛСКА С.

Проценка на антибактериската активност на два глас јономер цементи и два дентин атхезиви.

Македонски стоматолошки преглед, 2008; 32 (3-4): 208-214.

:.  PDF  :.

Друштвена хроника.

Македонски стоматолошки преглед, 2008; 32 (3-4): 2015-219.

:.  PDF  :.