1994; 18 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Едиторијал

:. PDF :.

Мирчева М., Иљовска С., Јанкуловска М.

Тубуларна заштита кај млади трајни заби и нејзино значење

:. PDF :.

Иљовска С., Богдановски И., Мирчева М.

Реконструктивни можности со композитот  Tetric. 

:. PDF :.

Бајрактарова Б.,  Доцевска В.

Helioseal-ова превентивна реставрација опри инвазивната залевачка техника.

:. PDF :.

Царчев М., Беќировиќ М., Георгиев  З., Солева В., Кокочева О.

Естетска корекција на дисколорирани заби                                                                                                                             

:. PDF :.

Георгиев З., Мирчева М.

Амалгами или композити?

:. PDF :.

Стевановиќ ММ., Иљовска С., Пановски Н., Јанкуловска М.

Клиничко искуство со биолошко средство Basic L.                                                                                                                  

:. PDF :.

Бојаџиев Т.

Heliosit orthodontic во третманот на ортодонтските неправилности.

:. PDF :.

Зужелова М., Петрова Е., Трпевски В., Ташковски М., Теов К.

Ортокрилот во ортодонската практика

:. PDF :.

Стевановиќ М., Каранфиловиќ В., Стевановиќ ММ., Атанасова Е.

Санација на коренов кариес со хелиокомпозит и корадент.

:. PDF :.

Оџаклиевска С., Каранфиловска А., Поповска К., Ќипровски М., Ковачевска И.

Антимикробен ефект на апекситот                                                                                                                                                

:. PDF :.

Стевановиќ М., Алексова П., Пановски Н., Стевановиќ ММ.,

Антибактеријален и аналгетичен ефект на ахидронот                                                                                                            

:. PDF :.

Ковачевска И., Оџаклиевска С., Поповска Л., Георгиев З.

Можности за дијагноза за апроксимални кариозни лезни.                                                                                                

:. PDF :.

Стевановиќ М., Стојановска В., Стевановиќ ММ., Лозановски М

Клиничка процена на атхезивноста на Syntac-от.                                                                                                                    

:. PDF :.

Белазелкоска З.,  Накова М., Георгиевски С.

Клинички показатели на гингивалната толерантност или нетолерантност кон Helio progress денталните реставрации                                                                                                                               

:. PDF :.

Мирчев Е.

Неметални надградби изработени со корадент на деструирани заби како носачи на фиксни конструкции.                                                                                                                                                       

:. PDF :.

Петкова Е., Шабанов Е., Ковачевска Г., Капушевска Б., Николовска Ј.

Хелио како материјал за изработка на стари фасети, по симнување на стари коронки и мостови, дополнително користени како предвремени протетички помагала.                                      

:. PDF :.

Мирчев  Е., Бајевска Ј., Ивановски В., Коруновска В., Гачева С., Сотировиќ М., Филјанска И.

Примена на Хелио материјалите во фиксната протетика за репаратура  на фасетки, коректура на бојата на стари фасетки и надградби.                                                                                                              

:. PDF :.

Капушевска Б.

Употреба на дентин протектор во стоматолошката протетика                                                                                               

:. PDF :.

Дејаноски К., Богданоски И., Даштевски Б., Еленчевски С .

Евалуација на односот на големините на вештачките заби Ivolek со забите кај македонската популација                                                                                                                                                                                           

:. PDF :.