1997; 21 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:.  PDF  :.

Накова М., Ивановски Ќ., Пешевска С., Радојкова В

Микробиолошки и клинички ефекти на Hidibex- DAP препаратот во развојот на паклот и гингивитите                                                                                                                                                                                             

Македонски стоматолошки преглед  1997: 21 (1-2): 3 – 8

:.  PDF  :.

Поповска М., Накова М., Пешевска С., Ангелов Н., Кандикијан П., Бушева М.

Влијанието на бета-андренаргичните блокатори во формирањето на забниот камен

Македонски стоматолошки преглед  1997: 21 (1-2): 9 – 13

:.  PDF  :.

Накова М., Поповска М., Пешевска С., Дирјанска К.

Компаративна евалуација на клиничките ефекти на  Proxyt I Purodent пастата во отстранување на меките наслаги.                                                                                                                                                                             

Македонски стоматолошки преглед  1997: 21 (1-2): 15-20

:.  PDF  :.

Дејаноски К., Ивановски Ќ., Пешевска С., Радојкова В

Волуменски промени на работните модело во зависност од времето на излевањето на отпечатокот                                                                                                                                                                                         

Македонски стоматолошки преглед  1997: 21 (1-2): 21 – 24

:.  PDF  :.

Велески Д.

Покривни протези прикрепени со магнетна ретенција                                                                                                         

Македонски стоматолошки преглед  1997: 21 (1-2): 25 – 29

:.  PDF  :.

Дејаноски К., Бојаџиевска Л., Богдановски С., Шуков П

Лабараториска и клиничка евалуација на индексот на антагонистите при изборот и поставувањето на забите                                                                                                                                                               

Македонски стоматолошки преглед  1997: 21 (1-2): 31 -34

:.  PDF  :.

Шашиќ М.

Зачестеност на расцепите на орофацијалната регија според полот, видот, локализацијата и степенот на изразеноста                                                                                                               

Македонски стоматолошки преглед  1997: 21 (1-2): 35 – 40

:.  PDF  :.

Шашиќ М.

Апикалната ресорпција на корените на фронталните максиларни секачки кај ортодонтски лекуваните адолесценти                                                                                                                                                                 

Македонски стоматолошки преглед  1997: 21 (1-2): 41 – 47

:.  PDF  :.

Видовиќ Ж.,  Јаношевиќ М.,  Таниќ Т.

Резултати од испитувањето на односот помеѓу обликот на кранијалната база и аголот на мандибуларниот прогнатизам                                                                                                                                                    

Македонски стоматолошки преглед  1997: 21 (1-2): 49 – 52

:.  PDF  :.

Шашиќ М

Промени на големината на одделни делови  на кранофацијалниот систем под дејство на антиепилептици                                                                                                                                                                                

Македонски стоматолошки преглед  1997: 21 (1-2):  53 – 60

:.  PDF  :.

Даштевски Б.

Етика и примена на етичките системи                                                                                                                       

Македонски стоматолошки преглед  1997: 21 (1-2):  61 – 63

:.  PDF  :.

Даштевски Б. Дејанов И, Шапкарев Ј.

Пијавицата во етностоматологијата на Македонија.

Македонски стоматолошки преглед  1997: 21 (1-2): 64 – 68

:.  PDF  :.

Друштвена хроника

:.  PDF  :.

Преглед на објавени статии во 1996 година

:.  PDF  :.