1984 8 (3) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

    Issue full text

:. PDF :.

Contents

:.  PDF  :.

 Мирчева М.

Односот спрема забите и нивното одржување посматран преку денталниот морбидитет.

:.  PDF  :.

Каранфиловска А.

Патохистолошки промени на пулпата кај пародонтопатични заби.

:.  PDF  :.

Ставревска А.

Епидемиолошки и некои клинички аспекти на афтозниот стоматит.

:.  PDF  :.

Ставревска А.

Улогата на дисконтинуираната забна низа во патогенезата на пародонталната болест.

:.  PDF  :.

Јанкуловска Е.

Анатомски облици на алвеоларните гребени.

:.  PDF  :.

Зужелова М.

Рендгенкраниометриска анализа на фацијалните и кранијалните варијации во етничките групи.

:.  PDF  :.

Ѓоргова Ј, Серафимова-Теодосиевска С, Софијанова А, Митева М.

Нееруптирани трети мандибуларни молари и недостиг на простор во денталниот лак.

:.  PDF  :.

Бојаџиев Т.

Ортодонтски третман на импактиран канин.

:.  PDF  :.

Зужелова М, Серафимова-Теодосиевска С, Софијанова А, Митева М.

Анализа на денталните лакови во четири етнички групи.

:.  PDF  :.

Прилози од странски списанија

:.  PDF  :.

Приказ на книги

:.  PDF  :.

Соопштенија

:.  PDF  :.