1981; 5 (3-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

              Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:.  PDF  :.

Contents

:.  PDF  :.

 Туџаров Т, Васков И, Лазаревски С.

Фоликуларни цисти во горната вилица.

:.  PDF  :.

Лазаревска Б, Димитровски В, Накова М, Белазелкова З, Симоновски М, Тасевска К.

Улогата на конзервативно-јатрогените фактори во етиопатогенезата на пародонталната болест.

:.  PDF  :.

Рафајловски Р.

Канална варијабилност кај горните шести заби и нивната проодност.

:.  PDF  :.

Симоновски М, Лазаревска Б, Димитровски В, Николовска М.

STATUS FORDYCE- наши согледувања.

:.  PDF  :.

Василевски Б, Јанев Ј, Илиев Т.

Конзервативно хируршки третман на оро-антралните фистули.

:.  PDF  :.

Нечева Љ, Бајрактарова Б.

Електродијагностика на надоградените заби.

:.  PDF  :.

Кедеров П, Тантуровски Ѓ, Атанасовски Ј.

Важност на насоката на централниот зрак за добивање прецизни РТГ снимки.

:.  PDF  :.

Муровска М.

Фатален медијастинитис како компликација на акутна одонтогена инфекција.

:.  PDF  :.

Иљоска С, Нечева Љ, Поп-Стефанова А.

Вредност на рН на плунка кај деца болни од шеќерна болест.

:.  PDF  :.

Прилози од странски списанија

:.  PDF  :.

Приказ

:.  PDF  :.

Македонска стоматолошка терминологија

:.  PDF  :.

Соопштенија

:.  PDF  :.

Упатство за соработниците

:.  PDF  :.