1983; 7 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:.  PDF  :.

Contents

:.  PDF  :.

Цветковиќ Н, Хрисохо Р, Груев Т.

Ензимски потенцијал на забната пулпа.

:.  PDF  :.

Ќовкарова Н.

Тродимензионална телерадиогрфска кефалометриска метода.

:.  PDF  :.

Симоновски М, Лазаревска Благородна, Димитровски В, Анастасов Н.

Влијанието на неадекватната зона на прикрепена гингива врз маргиналниот пародонтален статус.

:.  PDF  :.

Ѓорчулоска Н.

Транспозицијата и манифестациите врз другите присутни заби.

:.  PDF  :.

Мирчев Е, Богдановски И, Велески Д.

Трауматската оклузија и нејзините последици согледани од протетички аспект.

:.  PDF  :.

Поповски Љ, Бојаџиев Т.

Кефалометриски вредности на нормалната оклузија на позицијата на максиларните шестгодишни молари.

:.  PDF  :.

Бајрактарова Б, Нечева Љ, Васков И.

Гнатодинамометриски испитувања кај деца од предучилишна возраст.

:.  PDF  :.

Прилози од странски списанија

:.  PDF  :.

Приказ на книги

:.  PDF  :.

Соопштенија

:.  PDF  :.