2010; 34 (5-6) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF  :.

Contents
:.  PDF  :.

Миндова С, Накова М, Ивановски К, Пешевска С, Апостоловска Г, Доковска С.

Патохистолошко проследување на васкуларните промени во гингивалното ткиво кај пушаците и непушачите со пародонтална болест.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (5-6): 271-276.

:.  PDF  :.

Мирчевска А, Накова М, Наумовски В, Костадинова М.

Евалуација на состојбата на пародонтот кај пациенти со метал-керамички и метал-акрилатни коронки.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (5-6): 277-284.

:.  PDF  :.

Ристоска С, Стефановска Е, Ивановски К, Ренџова В, Митиќ К.

Состојба на пародонталните ткива кај пациенти со Diabetes mellitus.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (5-6): 285-294.

:.  PDF  :.

Стефановска Е, Накова М, Ивановски К, Ѓорѓоски И, Радојкова-Николовска В, Ристоска С, Митиќ К.

Тумор некрозис фактор (ТНФ) во гингивалниот флуид – можен индикатор на иницијална пародонтална болест.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (5-6): 295-300.

:.  PDF  :.

Алексова П, Накова М, Грчев А.

Застапеноста на денталните калцификати кај пациенти со калкули во жолчното ќесе и плунковни жлезди.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (5-6): 301-306.

:.  PDF  :.

Ренџова В, Апостолска С, Ристеска С.

Влијанието на флуорот ослободен од реставративниот материјал на процесот на реминерализација на дентинот.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (5-6): 307-312.

:.  PDF  :.

Филиповска В, Стефановиќ Д, Филиповска В.

Влијанието на средствата за витално белење на забите преку призма на нивната микроцврстина и ослободени калциум јони.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (5-6): 313-318.

:.  PDF  :.

Велеска Д, Атанасова М, Пејковска Б.

Критички осврт на примената на магнетните ретенциони системи кај покровните протези.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (5-6): 319-326.

:.  PDF  :.

Николовска Ј, Шабанов Е, Миндова С, Костадинова М.

Улогата на максиларниот централен инцизив во артикулација на сибилантот /С/.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (5-6): 327-334.

:.  PDF  :.

Бојаџиев В.

Парастезија како причина при екстракција на долниот трет молар.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (5-6): 335-341.

:.  PDF  :.

Кацарска М.

Евалуација на вредноста на аголот на ресекција при хируршки ретро-оперативни процедури: In vivo студија.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (5-6): 342-350.

:.  PDF  :.

Царчев М, Ѓоргев Д, Тозија Ф, Петановски Х.

Содржина на флуорот во водата за пиење во Р Македонија.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (5-6): 351-354

:.  PDF  :.