1982; 6 (1) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:.  PDF  :.

Соопштение

:.  PDF  :.

Contents

:.  PDF  :.

 ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

Нечева Љ, Бајрактарова Б.

Нашите искуства со евикрол.

:.  PDF  :.

Царчев М, Нечева Љ, Мирчева М, Иљоска С.

Мерки за одржување на виталитетот на пулпата (пулпитис терапија).

:.  PDF  :.

Бајрактарова Б, Мирчева М, Нечева Љ.

Клинички опсервации на композитни реставрации во детска возраст.

:.  PDF  :.

Росиќ Љ, Тантуровски Т, Алексиќ С.

Јувенилна пародонтопатија.

:.  PDF  :.

Богданова Љ, Нечева Љ.

Ефекти од спроведените превентивни мерки врз редукцијата на кариесот во титовелешка општина.

:.  PDF  :.

Тантуровски Ѓ.

Развојот на детската превентивна стоматологија во здравствен дом Скопје.

:.  PDF  :.

Савиќ М, Живковиќ М.

Неки биохемијски показатељи у пљувачки деце оболеле од шечерног дијабета.

:.  PDF  :.

Протиќ М, Којиќ А. Џорџевиќ Ж, Рудњанин А, Тантиќ Е.

Dyostosis cleidocranialis: приказ случаја

:.  PDF  :.

Протиќ М, Филиповска В, Џорџевиќ М, Радаковиќ М, Прибој В, Јовановиќ Љ, Ханосек К, Татиќ Е.

Ницање млечних зуба у деце Војводине повезано са гестацијску старошчу.

:.  PDF  :.

Гребер В, Макевиќ-Терзиќ М, Алексиќ Љ.

Могучности реализација обима обавезних видова здравствене заштите у зависности од оралне патологије деце.

:.  PDF  :.

Томчов Ј, Томчов Н, Протиќ М.

Примена препарата лактарин-гела у лечењу оралне кандидијазе у деце.

:.  PDF  :.

Јовановиќ Р, Илиќ Џ.

Протетско збрињивање вечих деструкција круне сталних предњих зуба у деце.

:.  PDF  :.

Стојановиќ-Корач М, Ламбески Т.

Дечији лист ,,Мали невен” у основној школи у програму здравственот васпитања у оквиру школске зубне неге.

:.  PDF  :.

Реџепагиќ С, Реџепагиќ Џ.

Протетски пост-трауматски третман код деце као превенција орофацијалног рзвоја.

:.  PDF  :.

ОРТОДОНЦИЈА

Серафимова-Теодосиевска С, Бојаџиев Т, Жузелова М.

Висина на антеропостериорната оклузална крива на мандибуларниот профил.

:.  PDF  :.

Бојаџиев Т, Серафимова-Теодосиевска С, Евросимовски Т.

Терапевтски пристап при третман на малоклузии.

:.  PDF  :.

Ѓоргова Ј, Серафимова-Теодосиевска С, Левенска Г.

Радиографско испитување во детската возраст.

:.  PDF  :.

Левенска Г, Серафимова-Теодосиевска С, Ѓоргова Ј.

Каузална поврзаност меѓу ортодонтските аномалии и артикуларните растројства во говорот.

:.  PDF  :.

Поповски Љ.

Приказ на случај со ото-мандибуларна дизостоза.

:.  PDF  :.

Ордановски Т, Илиев Т, Милошева С.

Хируршко-ортодонтски третман на импактираните максиларни канини.

:.  PDF  :.

Трифуновиќ М, Кравиќ К, Јовиќ М.

Промена дубине преклопа секутича у периоду млечне дентиције.

:.  PDF  :.

ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

Јанев Ј, Рафајловски Р.

Полнење на коренските канали со златни колчиња при реимплантација на заби.

:.  PDF  :.

Јанев Ј, Бојаџиев Т.

Современа постапка на имобилизација при реимплантација на заби.

:.  PDF  :.

Леви В, Цветковиќ В, Андрејевиќ В, Андрејевиќ В, Стаменковиќ А.

Биограм и антибиограм инфекција.

:.  PDF  :.

Цветковиќ В, Леви В, Стаменковиќ А.

Наша запажања у лечењу калкулоза изводних канала пљувачких жлезда

:.  PDF  :.

МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА

Туџаров Т.

Примена на електростимулацијата при лекувањето на артропатиите на темпоромандибуларниот зглоб.

:.  PDF  :.

Туџаров Т, Шкокљев А, Васков И, Кроневски П.

Дијагностичка вредност на сцинтографијата при некои заболувања на плункините жлезди.

:.  PDF  :.

Цветковиќ В, Леви В, Стаменковиќ А.

Наша запажања у лечењу калкулуса изводних канала пљувачних жлезда.

:.  PDF  :.

ОПШТИ

Илиев Т, Илиева Т.

Кога, како и кои антибиотици во стоматолошката практика.

:.  PDF  :.

Младеновиќ Т, Смиљевиќ М, Терзиќ-Макевиќ М, Брзаковиќ С, Ковачевиќ Т.

Разматрање и компарација радиолошких анализа цервикалне и лумбо сакралне кичме стоматолога Дома здравља ,,Др.Милутин Ивковиќ”.

:.  PDF  :.

Соопштенија

:.  PDF  :.