2014; 37 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF  :.

Contents
:.  PDF  :.

Editorial board
:.  PDF  :.

Едиторијал
:.  PDF  :.

Nicholson J.

Композитните смоли во реставративната стоматологија / A review of composite resins for restorative dentistry.

Macedonian dental review 2014; 37 (1-2):10-21

:.  PDF  :.

Гугувчевски Љ.

Оклузалните вметнувачки како дел од терапијата на темпоромандибуларната неправилност / The occlusal splints as a part of temporomandibular disorder treatment. Macedonian dental review 2014; 37 (1-2): 22-29.

:.  PDF  :.

Ренџова В, Апосолска С, Ристоска С, Ефтимовска М, Еленчевски С, Панчевска С.

Инкорпорирање на флуор во дентин по апликација на три флуроослободувачки реставративни материјали IN VITRO / In vitro dentin fluoride uptake from three fluoride-containing restorative materials.

Macedonian dental review 2014; 37 (1-2):30-38.

:.  PDF  :.

Апостолова Г, Велеска-Стефковска Д, Величковски Б, Цветановска-Стојчева Д.

Проценка на зараснување на оралнохируршки коскени дефекти кај пациенти со DIABETES MELLITUS / Healing assessment of surgical bone defects in DIABETES MELLITUS.

Macedonian dental review 2014; 37 (1-2):39-48.

:.  PDF  :.

Јовановски С, Панчевса С, Атанасова М, Јавникар П, Марион Љ.

Ефектот на ferrule врз ендодонтско реставрирани заби со циркониумски колчиња и безметални коронки / The effect of crown ferrule on the endodontically restored teeth with zirconia post and all ceramic crowns.

Macedonian dental review 2014; 37 (1-2): 49-61.

:.  PDF  :.

Пандилова М, Ивановски Ќ, Георгиева С, Пешевска С, Коневски Ф, Дирјанска К, Стефановска Е.

Учество на слободни радикали и реактивни кислородни форми во патогенезата на пародонталната болест / The role of free radicals (FR) and reactive oxygen species (ROS) in the pathogenesis of the periodontal disease.

Macedonian dental review 2014; 37 (1-2):62-73.

:.  PDF  :.

Димитровски О.

Микробиолошки осврт на инфламаторните цисти / Microbiological survey of inflammatory cysts.

Macedonian dental review 2014; 37 (1-2): 74-85.

:.  PDF  :.

Упатство до соработниците

:.  PDF  :.

Приказ на книги

:.  PDF  :.