2010; 34 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF  :.

Contents
:.  PDF  :.

АЛИМАНИ-ЈАКУПИ Ј, ЈАНКУЛОВСКА М, ПАВЛЕВСКА М, ГЕОРГИЕВСКА Е, ВЕНИНОВ Т.

Диететски режим и орално здравје кај 12 годишни деца од Гостивар.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 1-7.

:.  PDF  :.

АПОСТОЛСКА С, РЕНЏОВА В, ГЕОРГИЕВСКА Е, ЈАНКУЛОВСКА М.

Клиничка евалуација од 10% и 15% карбамид пероксид средство за белење на забите.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 8-12.

:.  PDF  :.

АЛЕКСОВА П, МАТОВСКА Љ, РИСТОВСКИ М.

Хистопатолошка анализа на денталните калцификати.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 13-20.

:.  PDF  :.

ЏИПУНОВА Б, ЃОРГОВА Ј.

Вертикални промени како одговор на терапијата на малоклузија втора класа прво одделение.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 21-27.

:.  PDF  :.

ПОДОЛЕШОВА А, ЗУЖЕЛОВА М.

Процена на мекоткивен профил при одлука за екстракција во ортодонтскиот третман.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 28-35.

:.  PDF  :.

ЈАНКУЛОВСКА Д.

Положбата на инцизивите и формата на денталните лакови при инфантилното голтање.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 36-41.

:.  PDF  :.

ГУГУВЧЕВСКИ Љ, МАНЕВА М.

Конзервативен третман на виличнозглобната хипермобилност.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 42-48.

:.  PDF  :.

НИКОЛОВСКА Ј, ЃОРГИЕВСКА Е, ГРЧЕВ А.

Прелиминарни испитувања на состојбата на оралното здравје кај геријатриски пациенти од Република Македонија.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 49-55.

:.  PDF  :.

КОВАЧЕВСКА Г, ГРЧЕВ А.

Можности за фиксирање на супструктурите при имплантантно-протетичка рехабилитација кај тотална беззабост.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 56-65.

:.  PDF  :.

ПАВЛОВА Ж, УЗУНОВ Т, ФИЛЧЕВ Д, ФИЛЧЕВ А.

Методологија за изработување на цели протези со компјутерско подредување на предните заби.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 66-74.

:.  PDF  :.

АПОСТОЛОВА Г, ВЕЛИЧКОВСКИ Б, ГРЧЕВ А, МАРКОВСКА-АРСОВСКА М.

Epulis gravidarum (приказ на случај).

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 75-79.

:.  PDF  :.

ВЕЛЕСКА-СТЕВКОВСКА Д, ПЕЕВА-ПЕТРЕСКА М, ТАНУШЕВСКИ К, ТЕРЗИЕВА О.

Стрес редукциона техника (пранајама дишење) при оралнохируршки интервенции.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 80-89.

:.  PDF  :.

ВЕЛЕСКА-СТЕВКОВСКА Д, ПЕЕВА-ПЕТРЕСКА М, АПОСТОЛСКА С.

Потенцијални клинички апликации на дентални стем клетки.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 90-96.

:.  PDF  :.

МИНДОВА С, НАКОВА М, ИВАНОСКИ К, ПЕШЕВСКА С, ГРЧЕВ А.

Влијанието на пушењето на лингвалната микроциркулација.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 97-99.

:.  PDF  :.

ПЕШЕВСКА С, НАКОВА М, ИВАНОВСКИ К, МИНДОВА С.

Проценка на ефикасност на пародонталната терапија преку следење на серумското ниво на еластазата.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 100-106.

:.  PDF  :.

МИНДОВА С, НАКОВА М, ИВАНОСКИ К, ПЕШЕВСКА С.

Поврзаноста на пародонталната и коронарната болест.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 107-110.

:.  PDF  :.

АТАНАСОВСКА-СТОЈАНОВСКА А, НАКОВА М, ПОПОВСКА М, ТРАЈКОВ Д, СПИРОСКИ М.

Асоцираност на хаплотипскиот цитокински генски полиморфизам и пародонтопатијата кај македонската популација.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 111-121.

:.  PDF  :.

РАДОЈКОВА-НИКОЛОВСКА В, НАКОВА М, НИКОЛОВСКИ Б, СТЕФАНОВСКА Е, РИСТОСКА С.

Асоцираност помеѓу пубертетската матурација и гингивалното здравје.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 122-127.

:.  PDF  :.

ДИРЈАНСКА К, НАКОВА М, ИВАНОВСКИ К, ГРЧЕВ А, ДЕЈАНОВА Б.

Улогата на слободните радикали во патогенетските механизми на пародонталната болест кај пушачи.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 128-135.

:.  PDF  :.

РИСТОСКА С, МИНОВСКА А, ПОП-ЈОРДАНОВА Н, РАДОЈКОВА-НИКОЛОВСКА В, СТЕФАНОВСКА Е.

Влијанието на емоционалниот стрес врз орално-хигиенските навики.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 136-141.

:.  PDF  :.

СТЕФАНОВСКА Е, НАКОВА М, ПОПОВСКА М, РАДОЈКОВА-НИКОЛОВСКА В.

Влијанието на оралната хигиена и гумите за џвакање Орбит без шеќер во редукција на денталната плак акумулација и развојот на гингивалната инфламација.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 142-147.

:.  PDF  :.

ДЕМИРИ-ШАИПИ У.

Контрола на инфективни заболувања во стоматолошката дејност.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 148-155.

:.  PDF  :.

ГРЧЕВ А, ИСМАНИ А, ПОПОВИЌ-МОНЕВСКА Д, БОЖОВИЌ С. К

Клинички последици после конзервативен третман на изолираните скршеници на зигоматичната коска.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (1-2): 156-161.

:.  PDF  :.