1979; 3 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:.  PDF  :.

Contents

:.  PDF  :.

Накова М, Корнети П, Лазаревска Б, Ташкова Д.

Напоредни испитувања на концентрацијата на аскорбинската киселина во плунката и плазмата кај пациенти со прогресивна пародонтопатија.

:.  PDF  :.

Мешков М.

Примена на полипрстенестата фиксна техника кај дијастеми настанати од анодонција на латералните инцизиви.

:.  PDF  :.

Чолаков Х, Симовска Т, Муровска М, Стефановски Ј, Царчев П.

Антибиотска терапија при одонтогените инфекции.

:.  PDF  :.

Серафимова С, Ќофкарова Н, Зужелова М.

Парафункции во стоматогнатниот систем и нивно влијание на морфогенезата во денто-фацијалната регија.

:.  PDF  :.

Мирчев Е.

Користење на умниците во протетската терапија.

:.  PDF  :.

Накова М, Лазаревска Б, Ковачев В, Кандикјан П, Белазелкова З.

Саливарни и серумски вредности на концентрацијата на калциум и фосфор кај пациенти со прогресивна пародонтопатија.

:.  PDF  :.

Бојаџиев Т, Fontenelle A.

Екстракција на први премолари во клиничката практика.

:.  PDF  :.

Јовановски Ј.

Движењето на оралната патологија во стопанска организација со обезбедена стоматолошка заштита.

:.  PDF  :.

Филиповски С, Серафимовски Р.

Кариес на првите трајни катници кај децата од 8 до 14 години во Гостивар.

:.  PDF  :.

Ќофкарова Н, Иљоска С.

Ортодонтска постапка во случаи на доцно отстранување на прекубројни заби.

:.  PDF  :.

ОД ПРАКТИКАТА

Соколовиќ Б.

Неки аспекти оклузалних односа.

:.  PDF  :.

Филјански М, Богдановски И, Дејановски Ќ.

Еластомери и нивната примена во протетиката.

:.  PDF  :.

Прилози од странски списанија

:.  PDF  :.

Извештај од студиски престој

:.  PDF  :.