2000; 24 (1-4)
By in
2000; 24 (1-4)

Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Ангелов Н., Симоновски М Гингивален статус на дијабетични болни подвгнати на терапија со исулин                                                                      Македонски стоматолошки преглед  2000: 24…

By in ,
Известување за колоквиум по предметот Орална хирургија

Колоквиумот по предметот Орална хирургија кој се слуша во  IX семестар ќе се полага на 27.11.2020 (петок) со почеток од 14:00 во компјутерскиот центар. ОД ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК Проф. д-р Борис…

2006; 30 (2)
By in
2006; 30 (2)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. Едиторијал :.  PDF  :. ПАВЛЕВСКА М, ЈАНКУЛОВСКА М, ИЉОВСКА С, ДИМКОВ А. Клиничка евалуација на ендодонскиот третман на млечни заби со некротична пулпа. Македонски стоматолошки…

2007; 31 (1-2)
By in
2007; 31 (1-2)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. ЖАБОКОВА-БИЛБИЛОВА Е, БАЈРАКТАРОВА Б, СТАФИЛОВ Т, СОКОЛОВСКА Ф, СОТИРОВСКА-ИВКОВСКА А. Кариес превенција кај пациенти со фиксни ортодонтски апарати (in vitro студија). Македонски стоматолошки…

2009; 33 (1-2)
By in
2009; 33 (1-2)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. ВЕЛЕСКА-СТЕВКОВСКА Д, ПОПОВСКИ В, СПИРОВСКИ М, ГОШЕВСКА-ДАШТЕВСКА Е. Периоперативно однесување на цитокините (IL-1, TNH-a и IL-6) кај оралнохируршки интервенции со кумулирана хируршка траума…

2010; 34 (5-6)
By in
2010; 34 (5-6)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. Миндова С, Накова М, Ивановски К, Пешевска С, Апостоловска Г, Доковска С. Патохистолошко проследување на васкуларните промени во гингивалното ткиво кај пушаците и непушачите…

2011; 35 (1-2)
By in
2011; 35 (1-2)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. ДИРЈАНСКА К, НАКОВА М, ИВАНОВСКИ К, МИНДОВА С, НИКОЛОВСКА Ј. Улогата на липидната пероксидација во прогресијата на пародонталната болест. Македонски стоматолошки преглед, 2011; 35…

2013; 36 (1-2)
By in
2013; 36 (1-2)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. Editorial board:.  PDF  :. Едиторијал :.  PDF  :. Бајевска Ј, Бајевска Ја, Бајевска-Стефаноска Б. Клиничко испитување на гингивалните рабови на коронките од металкерамички мостови во однос на непрепарираните…

2015; 38 (1-2)
By in
2015; 38 (1-2)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. Editorial board:.  PDF  :. Едиторијал:.  PDF  :. Џипунова Б, Тошеска Спасова Н, Радојкова Николовска В, Поповска М, Поповиќ Моневска Д, Муратовска И. Употребата и значењето на интермаксиларната тракција…

2015; 38 (3-4)
By in
2015; 38 (3-4)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. Editorial board:.  PDF  :. Едиторијал:.  PDF  :. Кацарска М., Величковски Б. Дентални екстракции кај пациенти со метастатски канцер на градите третирани со бисфосфонатна терапија: Приказ на случај /…

2017; 40 (1-2)
By in
2017; 40 (1-2)

Issue full text :.  PDF  :. Editorial board:.  PDF  :. Едиторијал :.  PDF  :. Contents:.  PDF  :. Писевска Чолакова Н., Џипунова Б., Апостолова Г., Фиљанска И. ХИРУРШКО-ОРТОДОНТСКИ ПРИСТАП ВО ТРЕТМАНОТ НА ИМПАКТИРАН МАНДИБУЛАРЕН ЛАТЕРАЛЕН ИНЦИЗИВ: приказ на случај…

By in ,
Известување за колоквиум по предметот Интерна медицина

Колоквиумот по предметот Интерна медицина ќе се одржи на ден 25.11.2020 година, од 14.00-14.45 часот и 15.15-16.00 часот, со пауза измеѓу од 14.45.-15.15 часот, во продолжение список со студенти од двете…

By in , , , ,
Известување за on-line консултации

Се известуваат студентите дека on-line консултациите со наставниците ќе се изведува на платформата Microsoft Teams во термините предвидени со утврдениот распоред. Во предвидените термини, студентот може да оствари видео/аудио разговор или да се обрати…

By in ,
Известување за колоквиум по предметот Клиничка фиксна протетика

Колоквиумот по предметот Клиничка фиксна протетика ќе се одржи утре 25.11.2020 год. со почеток од 8:30 часот, ќе содржи 30 прашања,  со време за одговарање од 15 мин. Проф.д-р Весна…