Известување – колоквиум Пародонтологија – ССС – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Колоквиумот Пародонтологија за стручни стоматолошки сестри ќе де одржи на 02.04., онлајн преку платформата Тимс, со почеток во 8 30 часот.

Сите студенти да имаат индекс за лична идентификација.

Одговорен наставник
Проф д-р Анета Атанасовска Стојановска