Известување за почеток со настава на втор циклус студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат студентите запишани на втор циклус стручни студии за стручни забни техничари дека теоретската настава ќе започне во среда, 10.3.2021 година, од 16 до 20.30 часот.

Се известуваат студентите запишани на втор циклус академски (магистерски) студии и студентите запишани на втор циклус стручни студии за ДДМ дека теоретската настава ќе започне во четврток, 11.3.2021 година, од 18 до 21 часот.

Наставата ќе се одвива on-line, преку платформата Microsoft Teams. На Вашите приватни адреси ќе добиете известување за корисничкото име и лозинката за најава на платформата Microsoft Teams, најдоцна до вторник.

Детален распоред за теоретската настава, семинарите и вежбите ќе биде објавен во вторник, 9.3.2021 година.

За дополнителни информации може да се обратите кај вработените: Сузана Василевска – suze@stomfak.ukim.edu.mk и Зоран Дериволски – z.derivolski@stomfak.ukim.edu.mk