By in
Конкурс за избор на демонстратори

Врз основа на 163 од Законот за високо образование (Сл. Весник на РМ. бр. 82/2018) член 20 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни…

1980; 4 (1-2)
By in
1980; 4 (1-2)

                                                                                        Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Мирчев Е. Пародонтален наод кај фиксно-протетските изработки. :.  PDF  :. Лајчароски Ѓ. За некои локални трауми и нивните последици на пародонциумот.…

1980; 4 (3-4)
By in
1980; 4 (3-4)

Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Туџаров Т. Електромиографски согледувања при лекување на сублуксација на темпоромандибуларниот зглоб со акрилатна нагризна шина. :.  PDF  :. Оџаклиева С. Микробиолошки наопд…

1982; 6 (3)
By in
1982; 6 (3)

                                                                                                 Issue full text :. PDF :. Editorial board :.  PDF  :. Contents :.  PDF  :. Тавчиовски И, Нечева Љубинка, Мирчев Е, Кедеров П, Атанасов Н. Општествено економскиот статус на стоматолошката служба…

1984 8 (3)
By in
1984 8 (3)

    Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :.  Мирчева М. Односот спрема забите и нивното одржување посматран преку денталниот морбидитет. :.  PDF  :. Каранфиловска А. Патохистолошки промени на пулпата кај пародонтопатични заби.…

1987; 11 (1-2)
By in
1987; 11 (1-2)

                                                             Issue full text :. PDF :. Editorial board :. PDF :. Contents :. PDF :. Јанев Ј. Гнатодинамометриски аспект на испитувањата на реинплантираните заби. :. PDF :. Белоица Д, Вуловиќ…

Три бесплатни вебинари на тема: ЗДРАВЈЕТО НА ПАРОДОНТАЛНИТЕ ТКИВА
By in
Три бесплатни вебинари на тема: ЗДРАВЈЕТО НА ПАРОДОНТАЛНИТЕ ТКИВА

Согласно склучениот меморандум за соработка помеѓу Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и компанијата ИНТЕРДЕНТАЛ ДООЕЛ, овозможено е учество на студентите и специјализантите на…

1993; 17 (2)
By in
1993; 17 (2)

                                                                                  Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. ИВАНОВСКИ Д. ОСНОВНИ БАРАЊА ОД ОБЛАСТА НА СТАТИСТИКАТА ЗА РАКОПИСИТЕ ШТО СЕ ПРАЌААТ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ ВО МАКЕДОНСКИ СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД :.…

1996; 20 (1-4)
By in
1996; 20 (1-4)

                                                                                 Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. МИРЧЕВА М. Зад насмевката-наука. :. PDF :. ЦАРЧЕВ М. Реплантација на трауматски екстрахирани заби во детската возраст. :. PDF :.…

1997; 21 (1-2)
By in
1997; 21 (1-2)

                                                                                Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Накова М., Ивановски Ќ., Пешевска С., Радојкова В Микробиолошки и клинички ефекти на Hidibex- DAP препаратот во развојот на…

1998; 22 (1-4)
By in
1998; 22 (1-4)

                                                                                            Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Јанкуловска М.,  Мирчева М., Петрова М., Беќировиќ М., Саракинова О., Оровчанец Н. Lactobacillius – секундарен предизвикувач на кариес.                                                                                           :.…

1999; 23 (1-4)
By in
1999; 23 (1-4)

                                                                         Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Јанев Ј., Величковски Б., Јанев Е, Јанев  Р Хируршко – ортодонтски третман на имактирани максиларни канини.                                                                            :. PDF :.…

2000; 24 (1-4)
By in
2000; 24 (1-4)

Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Ангелов Н., Симоновски М Гингивален статус на дијабетични болни подвгнати на терапија со исулин                                                                      :. PDF :.  Пандилова М.,…

2001; 25 (1-4)
By in
2001; 25 (1-4)

                                                                          Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Од уредништвото :. PDF :. Шољакова М. Реанимација при актуна состојба на нарушување на свеста во стоматолошката практика :.…