By in
Известување за примени кандидати на втор циклус студии во учебната 2020/2021 година - во втор уписен рок

Ранг листа на примени кандидати Магистерски студииСтручни студии по дентална медицинаСтручни студии за забни техничари-протетикаСтруни студии за забни техничари-ортодонција Запишувањето на примените кандидати ќе се одвива од 03.-05.03.2021 година од…