Распоред за настава на втор циклус на студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат студентите запишани на втор циклус стручни студии за стручни забни техничари дека теоретската настава ќе започне во среда, 10.3.2021 година, од 16 до 20.30 часот.

Наставата ќе се одвива согласно распоредот даден во прилог:


Се известуваат студентите запишани на втор циклус академски (магистерски) студии и студентите запишани на втор циклус стручни студии за ДДМ дека теоретската настава ќе започне во четврток, 11.3.2021 година, од 18 до 21 часот.

Наставата ќе се одвива согласно распоредот даден во прилог:


Наставата ќе се одвива on-line, преку платформата Microsoft Teams. На Вашите приватни адреси ќе добиете известување за корисничкото име и лозинката за најава на платформата Microsoft Teams. Групите / тимовите преку кои ќе се одвива наставата со предметите се креирани.

За дополнителни информации може да се обратите кај вработените: Сузана Василевска – suze@stomfak.ukim.edu.mk и Зоран Дериволски – z.derivolski@stomfak.ukim.edu.mk