Стоматолошкиот факултет – Скопје со подршка на лицата со Даунов синдром – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

🌟 Катедрата за детска и превентивна стоматологија при Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на УКиМ се вклучи во одбележувањето на Светската недела за подигнување на свеста за Даунов сидром.

👉 За децата и возрасните со Даунов синдом ќе бидат обезбедени бесплатни стоматолошки прегледи и спроведување на терапевтски мерки со цел унапредување на оралното здравјето на индивидуите со оваа состојба кое ќе придонесе и за унапредување и на општото здравје.

👉Даунов синдром претставува хромозомско нарушување кое настанува како резултат на абнормална клеточна делба, при што ваквата состојба резултира со дополнителна комплетна или делумна копија на хромозом 21.

👉 Дополнителни информации можете да најдете на следниот линк: https://www.worlddownsyndromeday.org/

🌟 ДА ПРИДОНЕСЕМЕ ЗА ПОГОЛЕМА ИНКЛУЗИЈА НА ЛИЦАТА СО ДАУНОВ СИНДРОМ ВО ОПШТЕСТВОТО!!!!