Известување за Клиничка пародонтологија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Почитувани колеги,
Сите кои ќе полагаат прв колоквиум по предметот Клиничка пародонтологија на 05.04.2021
да достават список до среда 24.03.2021 на маил anetaatanasovska@yahoo.com.
Услов за полагање на овој колоквиум е да имате положено Основи на пародонтологија

Одговорен наставник
Проф д-р Анета Атанасовска