1982; 6 (3)
By in
1982; 6 (3)

                                                                                                 Issue full text :. PDF :. Editorial board :.  PDF  :. Contents :.  PDF  :. Тавчиовски И, Нечева Љубинка, Мирчев Е, Кедеров П, Атанасов Н. Општествено економскиот статус на стоматолошката служба…

1984 8 (3)
By in
1984 8 (3)

    Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :.  Мирчева М. Односот спрема забите и нивното одржување посматран преку денталниот морбидитет. :.  PDF  :. Каранфиловска А. Патохистолошки промени на пулпата кај пародонтопатични заби.…

1987; 11 (1-2)
By in
1987; 11 (1-2)

                                                             Issue full text :. PDF :. Editorial board :. PDF :. Contents :. PDF :. Јанев Ј. Гнатодинамометриски аспект на испитувањата на реинплантираните заби. :. PDF :. Белоица Д, Вуловиќ…

Три бесплатни вебинари на тема: ЗДРАВЈЕТО НА ПАРОДОНТАЛНИТЕ ТКИВА
By in
Три бесплатни вебинари на тема: ЗДРАВЈЕТО НА ПАРОДОНТАЛНИТЕ ТКИВА

Согласно склучениот меморандум за соработка помеѓу Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и компанијата ИНТЕРДЕНТАЛ ДООЕЛ, овозможено е учество на студентите и специјализантите на…

1993; 17 (2)
By in
1993; 17 (2)

                                                                                  Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. ИВАНОВСКИ Д. ОСНОВНИ БАРАЊА ОД ОБЛАСТА НА СТАТИСТИКАТА ЗА РАКОПИСИТЕ ШТО СЕ ПРАЌААТ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ ВО МАКЕДОНСКИ СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД :.…

1996; 20 (1-4)
By in
1996; 20 (1-4)

                                                                                 Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. МИРЧЕВА М. Зад насмевката-наука. :. PDF :. ЦАРЧЕВ М. Реплантација на трауматски екстрахирани заби во детската возраст. :. PDF :.…

1997; 21 (1-2)
By in
1997; 21 (1-2)

                                                                                Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Накова М., Ивановски Ќ., Пешевска С., Радојкова В Микробиолошки и клинички ефекти на Hidibex- DAP препаратот во развојот на…

1998; 22 (1-4)
By in
1998; 22 (1-4)

                                                                                            Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Јанкуловска М.,  Мирчева М., Петрова М., Беќировиќ М., Саракинова О., Оровчанец Н. Lactobacillius – секундарен предизвикувач на кариес.                                                                                           :.…

1999; 23 (1-4)
By in
1999; 23 (1-4)

                                                                         Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Јанев Ј., Величковски Б., Јанев Е, Јанев  Р Хируршко – ортодонтски третман на имактирани максиларни канини.                                                                            :. PDF :.…

2000; 24 (1-4)
By in
2000; 24 (1-4)

Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Ангелов Н., Симоновски М Гингивален статус на дијабетични болни подвгнати на терапија со исулин                                                                      :. PDF :.  Пандилова М.,…

2001; 25 (1-4)
By in
2001; 25 (1-4)

                                                                          Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Од уредништвото :. PDF :. Шољакова М. Реанимација при актуна состојба на нарушување на свеста во стоматолошката практика :.…

By in
Известување за примени кандидати на втор циклус студии во учебната 2020/2021 година - во втор уписен рок

Ранг листа на примени кандидати Магистерски студииСтручни студии по дентална медицинаСтручни студии за забни техничари-протетикаСтруни студии за забни техничари-ортодонција Запишувањето на примените кандидати ќе се одвива од 03.-05.03.2021 година од…

Склучен меморандум за соработка со СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ Скопје
By in
Склучен меморандум за соработка со СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ Скопје

Стоматолошкиот факултет – Скопје и СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ Скопје потпишаа меморандум за соработка за заедничка долгорочна научна, техничка, образовна и апликативна соработка. Формата на долгорочната научна, техничка, образовна и…

Е-learning курс за Сајбер Хигиена
By in
Е-learning курс за Сајбер Хигиена

Почитувани студенти, Доколку сакате да се запознаете со главните сајбер ризици и безбедносни напади во дигиталниот свет, како и да научите „трикови“ за заштита на вашите лични податоци, електронски уреди,…

By in ,
Известување за практична настава

Практичната настава за стоматолошките клинички предмети за студентите запишани на студиската програма за Доктори по дентална медицина – стара и нова програма ќе започне од 01. 03. 2021 година. СЛУЖБА…

Донација од Светска здравствена организација
By in
Донација од Светска здравствена организација

Светската здравствена организација (СЗО) донираше лична заштитна опрема на Стоматолошкиот факултет – Скопје во вредност од 104.000 американски долари. Личната заштитна опрема е наменета за студентите и специјализантите на Стоматолошкиот…

By in ,
Известување за предавање по предметот Клиничка кариологија 2

Теоретската настава по предметот Клиничка кариологија 2 за студентите од старата студиска програма ќе се одржи на принцип на консултации. Одговорен наставник за предметот е проф Илијана Муратовска.

By in
Известување за студенти од прв циклус на студии

Согласно евиденцијата на службата за студентски прашања, изготвена е листа на студенти кои не извршиле самоевалуација со што нецелосно ги доставиле документите за упис на летниот семестар од учебната 2020/21.…

By in ,
Известување за настава по предметот Клиничка мобилна протетика

Теоретската настава по предметот Клиничка мобилна протетика наместо во среда од 12:00-13:00 ќе се одржува во четврток од 08:00 -09:00 часот. ПРОФ. ЈАДРАНКА БУНДЕВСКА

Средба со директорот на Агенцијата за квалитет во високото образование
By in
Средба со директорот на Агенцијата за квалитет во високото образование

Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје ја имаше честа да ги добие првите решенија за почеток со работа на новите студиски програми…

By in
Катедра за имплантологија

Датумот 28.09.2020 е свечен момент за Стоматолошкиот факултет во Скопје, затоа што беше возобновена Катедрата за имплантологија. Современата дентална имплантологија е стоматолошка дисциплина која се темели на научни принципи за…

By in
Катедра за ортодонција

Историјат По формирањето на Медицинскиот факултет во Скопје во 1947 година и сѐ поголемата потреба за воведување на организирана и стручна забоздравствена заштита, во 1948/49 година е формирана Клиниката за…

By in
Катедра за стоматолошка протетика

Историјат    Катедрата за стоматолошка протетика за првпат е формирана во учебната 1960/61 год., при Институтот за стоматологија на Медицинскиот факултет во Скопје. Опфаќала два предмети – претклиничка и клиничка…

By in
Катедра за детска и превентивна стоматологија

Катедра за детска и превентивна стоматологија Историјат Почетоците на развојниот циклус на Катедрата за детска и превентивна стоматологија датираат од 1959/60 година, кога функционирала како составен дел на Стоматолошкиот оддел…

By in
Катедра за орална хирургија

Катедра за орална хирургија Историјат Почетоците на Катедрата за орална хирургија датираат од учебната 1959/60 година кога е формиран Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет во Скопје. Сите активности на одделот…

By in
Катедра за болести на устата и пародонтот

Катедра за болести на устата и пародонтот Историјат Напоредно со формирањето на Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет во Скопје, во 1959 година започнува и наставата по предметот болести на устата…

By in
Катедра за болести на забите и ендодонтот

Катедра за болести на забите и ендодонтот Историјат Со почетокот на примената на законот со кој е формиран Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје, во учебната 1959/60…

By in , , , ,
Распоред за летен семестар во учебната 2020/21

Доктори по дентална медицина (6-годишни) Распоред за теоретска настава 1-ва-година-предавања2-ра-година-предавања3-та-година-предавања4-та-година-предавања5-та-година-предавања  Распоред за практична настава 1-ва-година-вежби2-ра-година-вежби3-та-година-вежби4-та година-вежби5-та година-вежби Стручни забни техничари Распоред за теоретска настава 1-ва-година2-ра-година3-та-година Распоред за практична настава 1-ва-година2-ра-година3-та-година…

By in
Конкурс за избор на заменик студентски правобранител

ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ Врз основа на член 39 од Статутот на Факултетското студентско собрание на Стоматолошкиот факултет – Скопје, Факултетското студентско собрание објавува КОНКУРС за…

By in
Пријавување на настани од континуирана едукација организирани од МСД и здруженија при МСД

Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје Стоматолошкиот факултет – Скопје и Македонското стоматолошко друштво овозможија бесплатно учество на студентите од Стоматолошкиот факултет на настаните од континуираната едукација организирани од…

By in ,
Термин за земање оценки Претклиничка орална хирургија и Орална хирургија II

Претклиничка орална хирургија (стара програма), Орална хирургија II (стара програма), Претклиничка орална хирургија (нова програма) Термин: 10.02.2021, среда, 11 часот Напомена: студентите да носат индекс и пополнета пријава Проф.д-р Борис…

By in ,
Известување за испит и завршна оценка по предметот Кл. кариологија 1 и 2

Според  препораките, Ве молиме да бидете по протокол со маски, ракавици, индекс , пријава и растојание помеѓу двајца кандидати од 10 минути. Клиничка кариологија 1 и 2, завршен усмен испит:…

By in
Три бесплатни „BOB“- онлајн работилници

👉 Согласно склучениот меморандум за соработка на Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и компанијата ИНТЕРДЕНТАЛ ДООЕЛ, овозможено е учество на студентите и специјализантите…

By in
Известување за испит по предметот Орална хирургија

Испитот по предметот Орална хирургија за доктори по дентална медицина –(нова студиска програма) ќе се одржи на 12.02.2021 со почеток од 09:00 часот во компјутерски центар. ПРОФ. Д-Р БОРИС ВЕЛИЧКОВСКИ

Свечено отварање на новите клнички сали
By in
Свечено отварање на новите клнички сали

Под покровителство на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и Министерството за образование и наука беа ставена во употреба новите клинички сали сместени на Катедрата за детска и превентивна…

By in ,
Распоред за полагање на испит по предметот Кл. фиксна протетика 1 (стара програма)

8.2.2021год.од 8,30 -9,15 69577357708368147030Од 9,30 – 10,1569256831707269606903Од 10,30 – 11,1571656695709070876977 10.2.2021год.Од 8,30-9,15 71127005692370287014Од 9,30-10,1569066916649567996919Од 10,30-11,1570547115703570247037 Одговорен наставникПроф. д-р Весна Коруноска-Стевковска

By in ,
Известување за испит по предметот Орална медицина и патологија 2

Се соопштува на студентите кои го полагаат испитот од предметот ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА 2 дека истиот се одложува за полагање на 10.02.2021 год.Испитот ќе се полага on line, а…

By in ,
Известување за испит по предметот Физиологија 2

Испитот по предметот Физиологија 2 закажан за 04.02.2021 година од 11-14 часот во амфитеатар 2  ќе се полага на 04.02.2021 година од 08:30 часот во амфитеатар 1. СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКИ…

By in
Решенија за акредитација и почеток со работа - III циклус студии

Решениe за акредитација на студиската програма „Стоматолошки науки“ преземиРешение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Стоматолошки науки “ на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот…

By in
Известување за испит по предметот Пародонтологија

Сите студенти од студиската програма за Стручни стоматолошки сестри- Орални хигиенолози кои ќе го полагаат испитот Пародонтологија да ја контактираат проф. Стевица Ристоска на следниот меил   sristoska@stomfak.ukim.edu.mk   заради договор во…

By in
Известување за испит по предметот Апарати и инструменти во заботехничката лабораторија

Усмениот испит по предметот Апарати и инструменти во заботехничката лабораторија СЗТ I семестар, ќе се одржи на 3.2.2021, среда, со почеток од 12:00 часот, распоредени во две групи. Колеги кои…

By
Самоевалуација на зимски семестар 2020/21 година

Почитувани студенти, Ве известуваме дека е достапен формуларот за самоевалуација на зимскиот семестар од учебната 2020/21 година. Евалуацијата е задолжителна за сите студенти и потребно е да ја извршите најдоцна…

By in
Известување за заверка на зимски семестар - II циклус студии

Студентите запишани на втор циклус на студии заверката на зимски семестар и запишувањето на летен семестар во учебната 2020/2021 година ќе трае до 15.02.2021 година. Служба за студентски прашања

By in
Распоред за полагање на усмен испит по предметот Морфологија 1

 Проф д-р Сашо ЕленчевскиПроф д-р Сања Панчевска пон. 01.02.2021г во 15.00 часотчет. 04.02.2021г во 09.00 часот16476512645642366765046586605646663 вт. 02.02.2021г во 9.00 часотчет. 04.02.2021г во 11.00 часот1637643265263836646414653654    Испитот ќе се одржи online на teams…

By in ,
Распоред за полагање испит по предметот Орална хирургија 1 “on line”

Студенти кои го положиле завршниот колоквиум ( 26.01.2021 год.) Студиска програма Д.Д.М. – стара програма Проф.д-р. О. Димитровски: 6695, 6991, 7079Проф.д-р. М. Кацарска: 6814, 6957, 6977Проф.д-р. Д. Велеска: 7012, 7037,…

By in ,
Список на студенти кои го полагаат предметот Инфектологија

Поради актуелната состојба со COVID-19 пандемијата студентите ќе полагаат во точно наведениот датум, час и  просторија. Студентите на испит мора да носат индекс и пријава. Студентите на испит мора да…

By in
Известување за испит по предметот Стоматолошка керамика I

Се известуваат студентите од студиската програма Стручни забни техничари, V семестар, дека испитот по Стоматолошка керамика I ќе се одржи на 5.2.2021 година во терминот од 14 до 16 часот.Одговорен…

By in
Известување за уплата на рати за специјализација

Почитувани специјализанти, Ве замолуваме да се придржувате до роковите и динамиката на плаќање на ратите за специјализација утврдени во договорите и анексот на договорите. Имено, специјализантите запишани на Конкурсот од…

By in ,
Список на студентите кои ќе полагаат Орална медицина и патологија 2

08.02.2021   Од 09- 12 часот Елзана Чековиќ  6878Влора Алили 6814Ерол Абдула 6957Зејние Адеми 7012Арџента Чупи 7037Ајнур Реџепи  6491Беса Аџами 7073Мимоза Имери 7124 09.02.2021 Од  9-12 часот Саранда Сејдиу 6919Ален Софтиќ…

By in , , ,
Известување за уписи во летен семестар 2020/21 год.

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА УПИСИТЕ ВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2020/2021 ГОДИНА ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЌЕ СЕ ОДВИВААТ ПО СЛЕДНИОВ РЕДОСЛЕД: II СЕМЕСТАР НА 08.02.2021IV СЕМЕСТАР НА 10.02.2021VI СЕМЕСТАР НА…

Сертификати од симпозиум
By in
Сертификати од симпозиум

Почитувани, на следниот линк се достапни сертификатите од online симпозиумот со меѓународно учество на тема Инфективни заболувања во стоматологијата – орална манифестација и заштита, кој се одржа на 16.12021 година…

By in ,
Распоред за полагање на усен испит по предметот Претклиничка орална хирургија

Предмет: Претклиничка орална хирургија / зимски испитен рок 2021 год. Студенти кои го положиле компјутерскиот тест ( 22.01.2021 год.) Студиска програма Д.Д.М. – нова програма 1. Проф.д-р. Б.Величковски: 7312 2.…

By in ,
Список за полагање по предметот Хистологија и ембриологија

Листа на студенти кои се пријавиле преку IKNOW system да полагаат делови од предметот Хистологија и ембриологија. Положените колоквиуми важат уште оваа сесија. Со почетокот на семестарот сите презапишани студенти…

By in ,
Распоред за полагање по предметот Максилофацијална хирургија 2

МФХ 2 – ФЕВРУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2020-21 ИндексПрофесор7093Проф. Д-р Поповски Владимир ,7077Проф. Д-р Бенедети Aлберто,7146Проф. Д-р Грчев Александар,6661Проф. Д-р Поповиќ Моневска Даница,6659Проф. Д-р Кирков Антонио,6840Проф. Д-р Панчевски Горан,6879Проф. Д-р Божовиќ…