By in , ,
Список за полагање испит по предметот Стоматолошка фармакологија

26.1.2021 од 11 часот Срна Цветановска           7125 Марија Настеска              7246 Бојана Миленковска        7230 Бојан Звездаковски         7198 Самир Шасивари             7168 Фатмире Рушити             7138 Стојан Петровски            7337 Стефанија Ѓорѓиевска    7443 Maјлинда Рамадани        7185 Фетије Лимани                 7228 Шејма Шурбан                 7143 Дерја Шех                        7205 Антигона Исуфи              7144 Сара Личона                    7202 Одул Џебеџи                   7067  Ненад Мојсовски             7278  Мартина Анастасовска   7290  Муниса Селим                 7280  Ивана Ѓозева                   7276 Васка Ефтимова              7277 Вјолца Зекири                  7309 Едита Фуга                       7313 Ивана Дрланова              7343  Борјана Божиновска       …