By in
Наставно-научен колегиум на студиска програма за втор циклус

За организирање на вториот циклус студии – последипломски студии, за сите студиски програми, се формира наставно-научен колегиум на студиска програма за втор циклус студии (во натамошниот текст: колегиум). Колегиумот има…

By in
Совет на студиската програма за докторски студии

Воведувањето на третиот циклус – докторски студии како вистински студии со напуштање на досегашниот начин на стекнување докторат на науки, претставува една од најзначајните реформи во високото образование на Република…

By in
Етичка комисија за медицинско-стоматолошки истражувања

Етичката комисија е стручно тело чија основна цел е да дава мислења за етичка прифатливост на биомедицински и стоматолошки истражувања на луѓе и експериментални животни, во рамки на научно-истражувачката и…

By in
Одбор за соработка и доверба со јавноста

За да оствари соработка и доверба со јавноста, деловната заедница, професионалните комори и со други институции и здруженија на граѓани од подрачјето во кое ги врши високообразовната дејност и научно-истражувачката…

By in
Функционална-работна единица за континуирана едукација

Континуираната едукација е дел од едукативниот процес низ кој поминува секој стоматолог кој активно се занимава со клиничка стоматологија. Овој дел од едукацијата е независен од додипломската, последипломската едукација и…

By in
Деканатска управа

Деканатска управа Деканатската управа е орган на управување на Факултетот. Деканатската управа ја сочинуваат: деканот, продеканите, еден претставник од студентите кој го избира факултетското студентско собрание и раководителите на катедрите.…

By in
МУЛТИМЕДИЈАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Во рамките на Стоматолошкиот факултет Скопје при Унверзитетот „Св Кирил и Методиј“, веќе извесно време активно се работи на мултимедијални проекти, како составен дел од студиите кои се одвиваат на…

By in
КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА

Континуираната едукација е дел од едукативниот процес низ кој поминува секој стоматолог кој активно се занимава со клиничка стоматологија. Овој дел од едукацијата е независен од додипломската, последипломската едукација и…

By in
КОМПЈУТЕРСКИ ЦЕНТАР ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА

Потребата за осовременување и подобрување на квалитетот на наставата на Стоматолошкиот факултет во Скопје, иницираше организирање и пуштање во употреба на Компјутерски центар за проверка на знаењата на студентите, на…

By in
ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ONLINE ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВИУМИ

Секој студент на денот на колоквиумот е потребно да се вклучи на закажаниот митинг на Teams поради прозивање на студентите. Митингот започнува пред почеток на тестот и трае до крајот…

By in
Пародонтологија - мултимедијални презентации

Претклиничка пародонтологија – етиолошки фактори (други фактори) Претклиничка пародонтологија – акцесорни фактори Претклиничка пародонтологија – Микробиологија на пародонталната болест Претклиничка пародонтологија – Трауматска оклузија и оклузален трауматизам

By in
Стоматолошка протетика - мултимедијални презентации

Моделирање на едноделно леан фасетиран фронтален мост по прва варијанта Моделирање на едноделно леан фасетиран бочен мост по втора варијанта Вложување и леење на мостовни конструкции Што е потребно за…

By in
За Факултетот - мултимедијални презентации

60 години од основањето на Стоматолошкиот факултет – Скопје (краток филм) Свечена академија – 60 години Стоматолошки факултет – Скопје (Holiday Inn) Посета на Министерката за образование и наука Мила…

By in
I колоквиумска недела - летен семестар 2020/21 (ССС-ОХ)

2. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиОрална хигиена02.04.2021 Орална Хистологија05.04.2021 Орална Микробиол06.04.2021 Исхрана и орално здравје07.04.2021 Медицинска документ09.04.2021 Англиски јаз.10.04.2021  4. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиПародонтологија02.04.2021 Орал.мед.и патол.05.04.2021 Интерна06.04.2021превземиФизикална07.04.2021 Пац.со посебни потреби09.04.2021 Менаџмент во стомат.10.04.2021  6. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиОрална хирургија02.04.2021 Пациенти со…

By in
I колоквиумска недела - летен семестар 2020/2021

2. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиХистологија02.04.2021 Анатомија 205.04.2021 Анатомија и морфологија на вилици и заби06.04.2021превземи Дентални материјали07.04.2021превземи Физиологија 109.04.2021  4. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиПатолошки основи02.04.2021 Патолошка физиологија05.04.2021 Неврологија07.04.2021 Фармакологија09.04.2021 Орална хигиена10.04.2021превземи  6. семестар ПредметДата на полагањеРезултатиПретклиничка фиксна протетика  02.04.2021превземиОпшта…

By in
Соопштение за полагање на испитот по Орална хирургија

Почитувани колеги од старата програма 5 годишни студии, Ве информирам дека Колоквиумот Орална хирургија 1 ќе се одржи online на платформата Teams како усмен испит на 05.4.2021 (понеделник) во периодот…

By in
Проф. д-р Цветковиќ Нада

Цветковиќ (Богдан) проф. д-р Нада е родена на 7 септември 1934 год. во Нови Сланкамен, СР Југославија. Средно образование, гимназија, завршила во Суботица. На Стоматолошкиот факултет во Белград дипломирала во…

By in
Проф. д-р Лазаревска Благородна

Лазаревска (Сотир) проф. д-р Благородна е родена на 17 јануари 1932 год. во Прилеп, Р. Македонија. Средно образование, гимназија, завршила во Прилеп, во 1951 год. На Стоматолошкиот факултет во Белград,…

By in
Проф. д-р Симов Ѓорѓи

Симов (Ахил) проф. д-р Ѓорѓи е роден на 16 јануари 1930 год. во Гевгелија, Р. Македонија. Средно образование, гимназија,завршил во Скопје, во 1949 год. На Стоматолошкиот факултет во Белград дипломирал…

By in
Проф. д-р Димитровски Вангел

Димитровски проф. д-р Вангел е роден на 15. февруари 1943 год. во с. Попадија, Леринско, Грција. Средно образование завршил во Училиштето за забари и забни техничари во Скопје. На Стоматолошкиот…

By in
Проф. д-р Бранислав Даштевски

Даштевски проф. д-р Бранислав е роден на 5 мај 1935 год. во Куманово, Р. Македонија. Средно образование, Гимназија “Гоце Делчев” завршил во Куманово во 1956 год. На Стоматолошки факултет во…

By in
Проф. д-р Накова Марија

Накова (Благој) проф. д-р Марија е родена во 1946 год. во Радовиш, каде во 1965 год. го завршила средното образование, гимназија. На Медицинскиот факултет – Отсек за стоматологија, дипломирала во…

By in
Проф. д-р Стевановиќ Мирослава

Стевановиќ (Трајан) проф. д-р Мирослава е родена на 3 април 1942 год. во Белград, СР Југославија. Средно образование, Гимназија “Јосип Броз Тито”, завршила во Скопје во 1960 год. На Стоматолошкиот…

By in
Проф. д-р Љупка Матовска

Матовска проф. д-р Љупка е родена на 13. август 1946 год. во Кратово, Р. Македонија. Средно образование завршила во Училиштетот за забари и забни техничари во Скопје. На Стоматолошкиот факултет…

By in
Проф. д-р Снежана Иљовска

Иљовска (Тодор) проф. д-р Снежана е родена на 31 октомври 1945 год. во Скопје, Р. Македонија. Средно образование, гимназија, завршила во 1964 год. На Стоматолошкиот факултет во Скопје дипломирала во…

By in
Проф. д-р Златанка Белазелкоска

Белазелкоска проф. д-р Златанка е родена на 26 март 1948 год. во Скопје, СР Македонија. Средно образование завршила во Скопје, во 1968 год. На Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет во…

By in
Проф. д-р Серафимовска Теодосиевска Симка

Серафимова-Теодосиевска(Милан) проф. д-р Симка е родена на 19 декември 1923 год. во Тетово, Р. Македонија. Средно образование, гимназија, завршила во Скопје во 1942 год. На Стоматолошкиот факултет во Софија, Бугарија,…

By in
Проф. д-р Симовска Теменуга

Симовска (Петар) проф. д-р Теменуга е родена на 30 октомври 1925 год. во Благоевград, Бугарија. Средно образование, гимназија,завршила во 1944 год. во Благоевград. На Стоматолошкиот факултет во Софија, Бугарија, дипломирала…

By in
Проф. д-р Владимир Силјановски

Силјановски (Ристо) д-р Владимир е роден на 14 јули 1938 год. во с. Растојца, Демир Хисар, Р. Македонија. Средно образование завршил во Средното медицинско училиште во Скопје, Отсек за забари…

By in
Проф. д-р Ѓорчулеска – Бајрактарова Надежда

Ѓорчулеска-Бајрактарова проф. д-р Надежда е родена на 12 август 1936 год. во Прилеп, Р. Македонија. Средно образование, гимназија, завршила во Струмица. На Стоматолошкиот факултет во Белград дипломирала во 1962 год.…

By in
Проф. д-р Драгољуб Даштевски

Велески (Александар) проф. д-р Драгољуб е роден на 20 ноември 1946 год., во с. Селце, Крушево, Р. Македонија. Средно образование завршил во Училиштето за забари и забни техничари во Скопје,…

By in
Проф. д-р Елена Петкова-Иванова

Петкова-Иванова (Васил) проф. д-р Елена е родена на 31 мај 1947 год. во Скопје, Р. Македонија. Средно образование завршила во Училиштето за забари и забни техничари, Отсек забари, во Скопје,…

By in
Проф. д-р Серафимова – Стефановска Олга

Серафимова-Стефановска (Христо) проф. д-р Олга е родена на 31 декември 1932 год. во Охрид, Р. Македонија. Средно образование, гимназија, завршила во Охрид, во 1951 год. На Стоматолошкиот факултет во Белград…

By in
Проф. д-р Бона Бајрактарова

Бајрактарова (Лазар) проф. д-р Бона е родена на 25 септември 1946 год. во Ново Село, Струмица, Р. Македонија. Средно образование завршила во Училиштето за забари и забни техничари во Скопје…

By in
Прашалник за системот со студентски сервиси iKnow

Почитувани студенти, Достапна е анкета која има за цел да даде анализа за постоечката состојба и функционалност на iKnow системот, капацитетите на единиците (технички и човечки) за негово користење и…

Министерката за образование и наука, Мила Царовска, денес го посети Стоматолошкиот факултет - Скопје во состав на УКиМ
By in
Министерката за образование и наука, Мила Царовска, денес го посети Стоматолошкиот факултет - Скопје во состав на УКиМ

Само континуитет на инвестиции во образованието може да донесе квалитетно образование. Ова е посебно значајно во високото образование, каде што од една страна студентите имаат можност својата пракса да ја…

By in
Известување - колоквиум Пародонтологија - ССС

Колоквиумот Пародонтологија за стручни стоматолошки сестри ќе де одржи на 02.04., онлајн преку платформата Тимс, со почеток во 8 30 часот. Сите студенти да имаат индекс за лична идентификација. Одговорен…

By in
Известување за прием на странки - студенти и специјализанти

Се известуваат сите студенти и специјализанти, заради влошената епидемиолошка состојба, исклучиво да користат електронски услуги на факултетот (Е-УСЛУГИ) или да се обратат на наведените е-мејлови. Имено, специјализантите можат да се…

By in
Известување за Пародонологија (ССС-ОХ)

Се известуваат сите студенти од студиската програма за стручни стоматолошки сестри-орални хигиенолози кои ќе полагаат прв колоквиум по предметот Пародонтологија на 02. 04.2021 година да испратат список на маил anetaatanasovska@yahoo.com…

By in
Известување за Клиничка пародонтологија

Почитувани колеги,Сите кои ќе полагаат прв колоквиум по предметот Клиничка пародонтологија на 05.04.2021да достават список до среда 24.03.2021 на маил anetaatanasovska@yahoo.com.Услов за полагање на овој колоквиум е да имате положено…

Бесплатни вебинари - 20.3.2021 година
By in
Бесплатни вебинари - 20.3.2021 година

Согласно склучениот меморандум за соработка помеѓу Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и компанијата ИНТЕРДЕНТАЛ ДООЕЛ, овозможено е учество на студентите и специјализантите на…

Стоматолошкиот факултет - Скопје со подршка на лицата со Даунов синдром
By in
Стоматолошкиот факултет - Скопје со подршка на лицата со Даунов синдром

Катедрата за детска и превентивна стоматологија при Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на УКиМ се вклучи во одбележувањето на Светската недела за подигнување на свеста за Даунов сидром. За…

Почина проф. д-р Бранко Василевски
By in
Почина проф. д-р Бранко Василевски

Почина еден од втемелувачите на максилофацијалната хирургија на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје. Проф. д-р Бранко Василевски(1940-2021) Почивај во мир почитуван…

By in
КОНКУРС за ангажирање студенти на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје за потребите на стручната и административната служба на Факултетот

Врз основа на Одлуката на Деканатската управа донесена на седницата одржана на 11.3.2021 година, Деканот на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје го објавува следниот  КОНКУРС  за ангажирање студенти на Универзитетот…

By in
Известување за настава по предметот Научно истражувачка етика за III циклус студии

Предавањето по предметот Научно истражувачка етика за III циклус студии, закажано на 15.03.2021 година, кое ќе го одржува Проф.д-р Весна Корунoвска, се презакажува истиот ден со почеток во 10:00 часот.…

By in ,
Известување за теоретска настава по предметот Епидемиологија

Се известуваат студентите дека ќе следат дополнителна теоретска настава по предметот Епидемиологија закажана за 20.04. и 27.04.2021 година од 18:00 до 20:00 часот – on line. Од Одговорниот наставник

By in
Распоред за настава на втор циклус на студии

Се известуваат студентите запишани на втор циклус стручни студии за стручни забни техничари дека теоретската настава ќе започне во среда, 10.3.2021 година, од 16 до 20.30 часот. Наставата ќе се…

By in
Известување за почеток со настава на втор циклус студии

Се известуваат студентите запишани на втор циклус стручни студии за стручни забни техничари дека теоретската настава ќе започне во среда, 10.3.2021 година, од 16 до 20.30 часот. Се известуваат студентите…

By in , , ,
Известување за теоретска настава

Студентите по сите студиски програми кои предметите повеќе пати ги презапишуваат во летниот  семестар во учебната 2020/2021 година задолжително да следат теоретска настава. Одделение за студентски прашања

By in ,
Известување за практична настава по предметот Mаксилофацијална хирургија

Вежбите по Mаксилофацијална хирургија  ќе се одржуват online во следните термини: Максилофацијална хирургија 1 (нова програма) – четврток  од 19-21 часот;Максилофацијална хирургија 2 (стара програма) – среда од 19-21 часот.…

By in
Конкурс за избор на демонстратори

Врз основа на 163 од Законот за високо образование (Сл. Весник на РМ. бр. 82/2018) член 20 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни…

1980; 4 (1-2)
By in
1980; 4 (1-2)

                                                                                        Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Мирчев Е. Пародонтален наод кај фиксно-протетските изработки. :.  PDF  :. Лајчароски Ѓ. За некои локални трауми и нивните последици на пародонциумот.…

1980; 4 (3-4)
By in
1980; 4 (3-4)

Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Туџаров Т. Електромиографски согледувања при лекување на сублуксација на темпоромандибуларниот зглоб со акрилатна нагризна шина. :.  PDF  :. Оџаклиева С. Микробиолошки наопд…