By in
Наставно-научен колегиум на студиска програма за втор циклус

За организирање на вториот циклус студии – последипломски студии, за сите студиски програми, се формира наставно-научен колегиум на студиска програма за втор циклус студии (во натамошниот текст: колегиум). Колегиумот има…

By in
Совет на студиската програма за докторски студии

Воведувањето на третиот циклус – докторски студии како вистински студии со напуштање на досегашниот начин на стекнување докторат на науки, претставува една од најзначајните реформи во високото образование на Република…

By in
Етичка комисија за медицинско-стоматолошки истражувања

Етичката комисија е стручно тело чија основна цел е да дава мислења за етичка прифатливост на биомедицински и стоматолошки истражувања на луѓе и експериментални животни, во рамки на научно-истражувачката и…

By in
Одбор за соработка и доверба со јавноста

За да оствари соработка и доверба со јавноста, деловната заедница, професионалните комори и со други институции и здруженија на граѓани од подрачјето во кое ги врши високообразовната дејност и научно-истражувачката…

By in
Функционална-работна единица за континуирана едукација

Континуираната едукација е дел од едукативниот процес низ кој поминува секој стоматолог кој активно се занимава со клиничка стоматологија. Овој дел од едукацијата е независен од додипломската, последипломската едукација и…

By in
Деканатска управа

Деканатска управа Деканатската управа е орган на управување на Факултетот. Деканатската управа ја сочинуваат: деканот, продеканите, еден претставник од студентите кој го избира факултетското студентско собрание и раководителите на катедрите.…

By in
МУЛТИМЕДИЈАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Во рамките на Стоматолошкиот факултет Скопје при Унверзитетот „Св Кирил и Методиј“, веќе извесно време активно се работи на мултимедијални проекти, како составен дел од студиите кои се одвиваат на…

By in
КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА

Континуираната едукација е дел од едукативниот процес низ кој поминува секој стоматолог кој активно се занимава со клиничка стоматологија. Овој дел од едукацијата е независен од додипломската, последипломската едукација и…

By in
КОМПЈУТЕРСКИ ЦЕНТАР ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА

Потребата за осовременување и подобрување на квалитетот на наставата на Стоматолошкиот факултет во Скопје, иницираше организирање и пуштање во употреба на Компјутерски центар за проверка на знаењата на студентите, на…