Стоматолошка протетика – мултимедијални презентации – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Моделирање на едноделно леан фасетиран фронтален мост по прва варијанта

Моделирање на едноделно леан фасетиран бочен мост по втора варијанта

Вложување и леење на мостовни конструкции

Што е потребно за моделирање на заби во домашни услови?

Фиксирање на работни модели во артикулатор

Моделирање на долен прв молар

Моделирање на долен прв преткатник

Моделирање на горен втор преткатник

Моделирање на горен прв премолар

Моделирање на долен централен и долен латерален инцизив

Моделирање на долен канин

Моделирање на горен канин

Моделирање на горен латереален инцизив