Пародонтологија – мултимедијални презентации – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Претклиничка пародонтологија – етиолошки фактори (други фактори)

Претклиничка пародонтологија – акцесорни фактори

Претклиничка пародонтологија – Микробиологија на пародонталната болест

Претклиничка пародонтологија – Трауматска оклузија и оклузален трауматизам