Сертификати од симпозиум – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Почитувани,

на следниот линк се достапни сертификатите од online симпозиумот со меѓународно учество на тема Инфективни заболувања во стоматологијата – орална манифестација и заштита, кој се одржа на 16.12021 година во организација на Стоматолошкиот факултет во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Линк: сертификати