III циклус (докторски студии) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Студиска програма за трет циклус студии – Докторски студии по Стоматолошки науки

Листа на задолжителни и изборни предмети

Решенија за акредитација и почеток со работа