By in
Избори за претседател и членови на ФСС - СФ

Почитувани студенти, За успешно спроведување на фер и демократски избори за членови и претседател на Факултетското студентско собрание, Ве информираме за термините на собирите на студентите каде имате можност да…

By in , , , ,
СООПШТЕНИЕ за начинот на спроведување на практичната настава

Почитувани наставници и студенти, Со оглед на тешката ситуација која се уште постои во однос на секојдневно голем број Ковид заразени лица, Деканатската управа дискутираше за начинот на понатамошно спроведување…

1997; 21 (1-2)
By in
1997; 21 (1-2)

Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Накова М., Ивановски Ќ., Пешевска С., Радојкова В Микробиолошки и клинички ефекти на Hidibex- DAP препаратот во развојот на паклот и гингивитите                                                                                                                                                                                             …

1997; 21 (3-4)
By in
1997; 21 (3-4)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. Сотировска-Ивковска А, Бајрактарова Б, Ивковски Љ. Имунокомпетентни клетки во здрава пулпа: имунохистохемиска студија. Македонски стоматолошки преглед, 1997; 21 (3-4): 79-83 :.  PDF  :. Сотировска-Ивковска А,…

1998; 22 (1-4)
By in
1998; 22 (1-4)

Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Јанкуловска М.,  Мирчева М., Петрова М., Беќировиќ М., Саракинова О., Оровчанец Н. Lactobacillius – секундарен предизвикувач на кариес.                                                                                           Македонски стоматолошки преглед  1998:…

1999; 23 (1-4)
By in
1999; 23 (1-4)

Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Јанев Ј., Величковски Б., Јанев Е, Јанев  Р Хируршко – ортодонтски третман на имактирани максиларни канини.                                                                            Македонски стоматолошки преглед  1999: 23 (1-4):…

2000; 24 (1-4)
By in
2000; 24 (1-4)

Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Ангелов Н., Симоновски М Гингивален статус на дијабетични болни подвгнати на терапија со исулин                                                                      Македонски стоматолошки преглед  2000: 24…

By in ,
Известување за колоквиум по предметот Орална хирургија

Колоквиумот по предметот Орална хирургија кој се слуша во  IX семестар ќе се полага на 27.11.2020 (петок) со почеток од 14:00 во компјутерскиот центар. ОД ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК Проф. д-р Борис…

2006; 30 (2)
By in
2006; 30 (2)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. Едиторијал :.  PDF  :. ПАВЛЕВСКА М, ЈАНКУЛОВСКА М, ИЉОВСКА С, ДИМКОВ А. Клиничка евалуација на ендодонскиот третман на млечни заби со некротична пулпа. Македонски стоматолошки…

2007; 31 (1-2)
By in
2007; 31 (1-2)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. ЖАБОКОВА-БИЛБИЛОВА Е, БАЈРАКТАРОВА Б, СТАФИЛОВ Т, СОКОЛОВСКА Ф, СОТИРОВСКА-ИВКОВСКА А. Кариес превенција кај пациенти со фиксни ортодонтски апарати (in vitro студија). Македонски стоматолошки…

2009; 33 (1-2)
By in
2009; 33 (1-2)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. ВЕЛЕСКА-СТЕВКОВСКА Д, ПОПОВСКИ В, СПИРОВСКИ М, ГОШЕВСКА-ДАШТЕВСКА Е. Периоперативно однесување на цитокините (IL-1, TNH-a и IL-6) кај оралнохируршки интервенции со кумулирана хируршка траума…

2010; 34 (5-6)
By in
2010; 34 (5-6)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. Миндова С, Накова М, Ивановски К, Пешевска С, Апостоловска Г, Доковска С. Патохистолошко проследување на васкуларните промени во гингивалното ткиво кај пушаците и непушачите…

2011; 35 (1-2)
By in
2011; 35 (1-2)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. ДИРЈАНСКА К, НАКОВА М, ИВАНОВСКИ К, МИНДОВА С, НИКОЛОВСКА Ј. Улогата на липидната пероксидација во прогресијата на пародонталната болест. Македонски стоматолошки преглед, 2011; 35…

2013; 36 (1-2)
By in
2013; 36 (1-2)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. Editorial board:.  PDF  :. Едиторијал :.  PDF  :. Бајевска Ј, Бајевска Ја, Бајевска-Стефаноска Б. Клиничко испитување на гингивалните рабови на коронките од металкерамички мостови во однос на непрепарираните…

2015; 38 (1-2)
By in
2015; 38 (1-2)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. Editorial board:.  PDF  :. Едиторијал:.  PDF  :. Џипунова Б, Тошеска Спасова Н, Радојкова Николовска В, Поповска М, Поповиќ Моневска Д, Муратовска И. Употребата и значењето на интермаксиларната тракција…

2015; 38 (3-4)
By in
2015; 38 (3-4)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. Editorial board:.  PDF  :. Едиторијал:.  PDF  :. Кацарска М., Величковски Б. Дентални екстракции кај пациенти со метастатски канцер на градите третирани со бисфосфонатна терапија: Приказ на случај /…

2017; 40 (1-2)
By in
2017; 40 (1-2)

Issue full text :.  PDF  :. Editorial board:.  PDF  :. Едиторијал :.  PDF  :. Contents:.  PDF  :. Писевска Чолакова Н., Џипунова Б., Апостолова Г., Фиљанска И. ХИРУРШКО-ОРТОДОНТСКИ ПРИСТАП ВО ТРЕТМАНОТ НА ИМПАКТИРАН МАНДИБУЛАРЕН ЛАТЕРАЛЕН ИНЦИЗИВ: приказ на случај…

By in ,
Известување за колоквиум по предметот Интерна медицина

Колоквиумот по предметот Интерна медицина ќе се одржи на ден 25.11.2020 година, од 14.00-14.45 часот и 15.15-16.00 часот, со пауза измеѓу од 14.45.-15.15 часот, во продолжение список со студенти од двете…

By in , , , ,
Известување за on-line консултации

Се известуваат студентите дека on-line консултациите со наставниците ќе се изведува на платформата Microsoft Teams во термините предвидени со утврдениот распоред. Во предвидените термини, студентот може да оствари видео/аудио разговор или да се обрати…

By in ,
Известување за колоквиум по предметот Клиничка фиксна протетика

Колоквиумот по предметот Клиничка фиксна протетика ќе се одржи утре 25.11.2020 год. со почеток од 8:30 часот, ќе содржи 30 прашања,  со време за одговарање од 15 мин. Проф.д-р Весна…

By in
ВИДЕО: Правилна употреба на лична заштитна опрема во стоматолошката практика

Катедрата за детска и превентивна стоматологија, под раководство на проф. д-р Елизабета Ѓоргиевска, изготви видео за правилна употреба на лична заштитна опрема во стоматолошката практика. Видео презентацијата е пред се…

By in
Список на студенти за колоквиум по предметот Стоматолошка фармакологија

КОЛОКВИУМОТ ПО ПРЕДМЕТОТ СТОМАТОЛОШКА ФАРМАКОЛОГИЈА ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 23.11.2020г. ВО УЧИЛНИЦА 2 ВО СТАРИОТ ДЕКАНАТ ОД 10 ЧАСОТ Ивана НиколовскаИвана МладеновскаМагдалена ТошеваОливера СтојковиќВерица ИлиеваМилица ТифуновскаДрагана ДимовскаАзра БислимиИвона Ристиќ ОД…

By in
д-р спец. ВЛАТКО КОКОЛАНСКИ

E-mail: vkokolanski@stomfak.ukim.edu.mk ОБРАЗОВАНИЕ од октомври 2016 до март 2021МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј’’ Скопје ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПО ЈАВНО ЗДРАВСТВО Наслов на докторска дисертација: ,,Системите на фармаковигиланца и материовигиланца…

By in
Одлука за распишување избори на членови и претседател на Факултетското студентско сообрание на Стоматолошкиот факултет - Скопје

Одлука за распишување избори на членови и претседател на Факултетското студентско сообрание на Стоматолошкиот факултет – Скопје

By in
Конкурс за доделување на средства за реализација на научноистражувачки проекти на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Врз основа на член 7 став 4 од Правилникот за начинот и постапката за финасирање на научноистражувачки проекти на Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во…

By in
КАТЕДРА ЗА БОЛЕСТИ НА ЗАБИТЕ И ЕНДОДОНТОТ

Катедра за болести на забите и ендодонтот Историјат Со почетокот на примената на законот со кој е формиран Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје, во учебната 1959/60…

By in
Проф. д-р Соња Апостолска – продекан за меѓународна соработка

проф. д-р Соња Апостолска Проф. д-р Соња Апостолска е редовен професор на Катедрата за болести на забите и ендодонтот при Стоматолошкиот факултет на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.…

By in
Проф. д-р Силвана Георгиева – продекан за наука

проф. д-р Силвана Георгиева Д-р Силвана Георгиева е вонреден професор на Катедрата за болести на устата и пародонтот при Стоматолошкиот факултет – Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје. На Стоматолошкиот…

By in
Проф. д-р Мира Јанкуловска

проф. д-р Мира Јанкуловска Д-р Мира Јанкуловска е редовен професор на Катедрата за детска и превентивна стоматологија при Стоматолошкиот факултет на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Средно образование…

By in
Проф. д-р Ќиро Ивановски – декан на Стоматолошкиот факултет

проф. д-р Ќиро Ивановски Проф. д-р Ќиро Ивановски е роден на 3 ноември 1960 год. во Железнец, Р. Македонија. Основно образование завршил во Р. Србија, а средно образование, гимназија, завршил…

By
Известување за практична настава по предметот Орална биохемија

Се известуваат студентите од студиската програма за доктори по дентална медицина дека практичната настава по предметот Орална биохемија ќе се одвива on-line преку платформата Microsoft Теамс според следниот распоред: ГрупаВежба…

By in
Известување за одржување на практична настава

Се известуваат студентите од студиската програма за доктори по дентална медицина, дека практичната настава до првата колоквиумска недела нема да се изведува со физичко присуство поради влошената епидемиолошка состојба. За…