Одлука за распишување избори на членови и претседател на Факултетското студентско сообрание на Стоматолошкиот факултет – Скопје – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Одлука за распишување избори на членови и претседател на Факултетското студентско сообрание на Стоматолошкиот факултет – Скопје