Задолжителни и изборни предмети – III циклус (докторски) студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Студиската програма за III циклус студии – докторски студии по стоматолошки науки опфаќа активна истражувачка работа под менторство и е структурирана на следниот начин:

  1. организирана академска обука, што содржи обука за истражување, напредни и стручни курсеви (предмети за стекнување генерички знаења и предмети за академска обука за стекнување напредни и стручни знаења), што се вреднува со 42 ЕКТС -кредити;
  2. независен истражувачки проект за изработка на докторскиот труд под менторство (докторски проект) што содржи истражувачка работа под менторство и поднесување на предлог – докторски проект за изработка на докторски труд и се вреднува со 41 ЕКТС – кредити;
  3. меѓународна мобилност, најмалку еднонеделен престој, што се вреднува со 6 ЕКТС – кредити;
  4. предавања и друг вид комуникациски активности, што содржи учество на семинари и конференции, што се вреднува со 18 ЕКТС – кредити;
  5. објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд, што се вреднува со 27 ЕКТС – кредити;
  6. изработка и јавна одбрана на докторски труд врз основа на докторски проект, што се вреднува со 46 ЕКТС – кредити.

Распоред на предметите и активностите по семестри

Реден бројНазив на наставниот предмет или активноста која се вреднува со ЕКТС кредити  Семестар  ЕКТС
1.Задолжителен наставен предмет од табела 1.1 Етика во научноистражувачка работа ДСГП1прв3
  2.Задолжителен наставен предмет од табела 1.1 Методологија на научноистражувачка работа ДСГП2  прв3
  3.Изборен наставен предмет од табела 1.1 од Универзитетска листа на изборни предмети  прв6
4.Изборен наставен предмет од табела 1.2прв6
5.Изборен наставен предмет од табела 1.2прв6
6.Изборен наставен предмет од табела 1.2прв6
Реден бројНазив на наставниот предмет или активноста која се вреднува со ЕКТС кредити  Семестар  ЕКТС
1.Изборен наставен предмет од табела 1.2втор6
2.Изборен наставен предмет од табела 1.2втор6
3.Истражувачка работа под менторство (подготовка на предлог-докторски проект)втор14
4.Прва годишна конференцијавтор4
Реден број  Активноста која се вреднува со ЕКТС кредити  Семестар  ЕКТС
1.Предлог-докторски проекттрет27
2.Прв докторски семинартрет3
Реден број  Активноста која се вреднува со ЕКТС кредити  Семестар  ЕКТС
1.Изработка на докторскиот трудчетврт20
2.Меѓународна мобилностчетврт6
3.Втора годишна конференцијачетврт4
Реден број  Активноста која се вреднува со ЕКТС кредити  Семестар  ЕКТС
1.Активности за објавувањето на два труда во референтна научна публикацијапетти20
2.Учество на меѓународен собирпетти7
3.Втор докторски семинарпетти3
Реден број  Активноста која се вреднува со ЕКТС кредити  Семестар  ЕКТС
1.Трета годишна конференцијашести4
2.Одбрана на докторскиот трудшести26

Студентот во првиот и вториот семестар бира изборни предмети кои припаѓаат на областа од која е избран менторот и од која понатаму ќе предложи тема за изработка на докторскиот труд. Студентот може да одбере два предмети од друга област, но само доколку станува збор за тема која е интердисциплинарна и само во согласност со менторот. Студентот низ семестрите напредува согласно актот на Универзитетот кој го регулира студирањето на третиот циклус. Студентите во еден семестар запишуваат до 30 ЕКТС. Доколку студентот не ги реализира запишаните предмети или активности од семестарот, истите ги презапишува во наредниот семестар.

Табела 1.1. Задолжителни наставни предмети на студиската програма и предмети на Универзитетска листа

Вид на наставен предметЕКТС
Етика во научноистражувачка работа ДСГП13
Методологија на научноистражувачка работа ДСГП2   3
Предмети од Универзитетската листа
Кандидатот избира еден од следните предмети:
1. Mенаџирање со системи за стоматолошка здравствена заштита во земјите на ЕУ;
2. Стратегии во менаџирањето на превенцијата и терапијата на оралните фокални инфекции кај пациенти со ризик;
3. Современи концепти во превенцијата на оралните заболувања.
          6

Табела 1.2. Изборни наставни предмети на студиската програма

Реден бројКодНазив на предметотOбластЧасови теоријаЧасови вежбиЕКТССеместар
1.ДСОП1Научни испитувања во психостоматологијатаорална патологија204061
2.ДСОП2Примена на нискокоенергетските ласери во оралната медицинаорална патологија204061
3.  ДСОП3Современи клинички и лабораториски иследувања во дијагнозата на меко- ткивните орални промениорална патологија  2040  6  1
4.ДСОП4Користење на плунката како дијагностички медиум во стоматологијатаорална патологија204061
 5.  ДСОП5Можности и постапки во рана дијагностика на оралните преканцерозни лезииорална патологија  3040  6  1
 6.  ДСОП6Современи методи и техники за дијагностицирање во оралната онкологијаорална патологија  2040  6  1
 7.  ДСОП7Дијагностички дилеми на различните пемфигоидните лезии во оралниот кавитеторална патологија  2040  6  2
8.ДСОП8Современ приод во дијагностика на заболувањата на меките ткиваорална патологија304062
9.ДСОП9Плунката – дијагностички медиум во медицинатаорална патологија204062
  10.  ДСОП10Обработка (процесирање)чување на плунката, општи препораки за обработка и чување на плунката и методи на колекционирањеорална патологија  2040  6  2
11.ДСПА1Нискоенергетска ласерска медицина во пародонтологијатапародонтологија204061
12.ДСПА2Високоенергетска ласерска медицина во пародонтологијатапародонтологија204061
13.ДСПА3Тераписки можности на пародонталната болестпародонтологија204061
14.ДСПА4Оралниот микробиом и пародонтопатијатапародонтологија204061
15.ДСПА5Застапеност на бактерите кај различни форми на пародонтална болестпародонтологија204061
16.ДСПА6Хормонален статус и пародонтално здравјепародонтологија204061
17.ДСПА7Епидемиолошки и системски аспекти во етиологијата на пародонталната болестпародонтологија204062
18.ДСПА8Пародонтална регенеративна терапијапародонтологија204062
19.ДСПА9Припрема на пародонт за реставративни и ортодонтски процедурипародонтологија204062
20.ДСПА10Екологија на биофилмот и бактериски комплексипародонтологија204062
21.ДСОР1Дентална оклузија и дисфункција на темпоромандибуларниот зглобортодонција304061
22.ДСОР2Морфолошко-функционална ортопедија на вилици и заби ортодонција304061
23.ДСОР3Антропологија на кранио-фацијалните структуриортодонција304061
24.ДСОР4Адултна ортодонцијаортодонција304061
25.ДСОР5Естетика во ортодонцијатаортодонција304061
26.ДСОР6Орофацијална генетикаортодонција304061
27.ДСОР7Рендгенкефалометриска дијагностикаортодонција304062
28.ДСОР8Ортодонтска превентива и интерцептиваортодонција304062
29.ДСОР9Ортодонтско хируршки третман на скелетните и дентофацијалните неправилностиортодонција304062
30.ДСОР10Биоматеријали во ортодонцијатаортодонција304062
31.ДСДП1Биокомпатибилноста и современите реставративни материјалидентална патологија203061
32.ДСДП2Методологии на испитување на влијанието на сретствата за иригација на коренските канали врз виталните ткива и останатите дентински структуридентална патологија203061
33.ДСДП3Испитување на биолошките и техничките својства на материјалите за полнење на коренските каналидентална патологија203061
34.ДСДП4Хистопатолошка и микробиолошка
анализа на периапикалните заболувања
дентална патологија203061
35.ДСДП5Испитувања поврзани со промените кои настануваат врз забните структури по спроведеното белење на витални и невитални забидентална патологија203061
36.ДСДП6Естетско функционални реставративни процедуридентална патологија203061
37.ДСДП7Микропропустливоста (коронарна и апикална) како фактор за успехот на конзервативниот третман на забитедентална патологија203062
38.ДСДП8Постендодонтска санација на заби со голема коронарна деструкција
дентална патологија203062
39.ДСДП9Начини и можности за обработка на коренските канали и нивното влијание врз успехот на ендоднтскиот третмандентална патологија203062
40.ДСДП10Испитување на биолошките и техничките својства на материјалите за реставрација на забитедентална патологија203062
41.ДСДПС1Современи концепти во превенцијата на оралните заболувања во детска возрастдетска и превентивна стоматологија454561
42.ДСДПС2Нови клацификации за кариозните лезиидетска и превентивна стоматологија454561
43.ДСДПС3Дентален плак и неговата улога во настанувањето за забниот кариес и пародонталната болестдетска и превентивна стоматологија454561
44.ДСДПС4Едукација и мотивација – примарни фактори во превенцијата на оралните заболувањадетска и превентивна стоматологија454561
  45.ДСДПС5Улогата на флуоридите во превентивата на забниот кариесдетска и превентивна стоматологија  4545  6  1
46.ДСДПС6Контрола на болката во детската возрастдетска и превентивна стоматологија454561
47.ДСДПС7Ултраструктурни промени кај иницијалната кариозна лезијадетска и превентивна стоматологија454562
  48.  ДСДПС8Естетско-функционални реставративни стоматолошки процедури во детската возрастдетска и превентивна стоматологија  4545  6  2
49.ДСДПС9Лекување на заби со незавршен раст на корендетска и превентивна стоматологија454562
50.ДСДПС10Дентална трауматологија во детска возрастдетска и превентивна стоматологија454562
51.ДСДПС11Протетско згрижување кај децата и младинцитедетска и превентивна стоматологија454562
  52.  ДССП1Современи аспекти на планирање и реализација на фикснопротетските надоместоцистоматолошка протетика  3020  6  1
53.ДССП2Биомеханички принципи на препарација на заби за фиксни изработкистоматолошка протетика305061
  54.  ДССП3Постапки и третман за постигнување современа естетика во фиксната протетикастоматолошка протетика  3050  6  1
55.ДССП4Можности за естетска протетика со примена на керамикатастоматолошка протетика305061
56.ДССП5Фиксни конструкции изработени над претходно вградени имплантистоматолошка протетика305061
57.ДССП6Естетски мобилно-протетички реставрациистоматолошка протетика303561
58.ДССП7Зглобно-вилични пореметувањастоматолошка протетика303562
59.ДССП8Комплексни протезистоматолошка протетика303562
60.ДССП9Методи за испитување на материјалите во стоматолошката протетикастоматолошка протетика303562
  61.  ДССП10Современи дијагностички и терапевтски процедури кај парцијална и тотална беззабностстоматолошка протетика  3540  6  2
  62.  ДССП11Дигитални и CAD/CAM технологии во стоматолошката протетика-клинички и лабораторискистоматолошка протетика  3030  6  2
  63.ДСОХ13D компјутерска имагинациона техника во оралната хирургијаорална хирургија  2040  6  1
  64.  ДСОХ2Мекоткивни интервенции и коскени аугументативни техники во оралната хирургијаорална хирургија  2040  6  1
  65.ДСОХ3Коскени супституенти и биоматеријали за регенерација на виличните коскиорална хирургија  2040  6  1
66.ДСОХ4Импактирани забиорална хирургија204061
67.ДСОХ5Инфекција во орофацијална регијаорална хирургија204061
  68.ДСОХ6Современи аспекти на употреба на ласер во оралната хирургијаорална хирургија  2040  6  1
69.ДСОХ7Мекоткивни и дентоалвеоларни повредиорална хирургија204062
70.ДСОХ8Современи аспекти на претпротетските оралнохируршки интервенцииорална хирургија204062
71.ДСОХ9Оралнохируршки интревенции кај ризични пациентиорална хирургија204062
72.ДСОХ10Хронични периапикални лезии и вилични цистиорална хирургија204062
  73.  ДСИМ1Хируршки аспекти на имедијатната и медијатната постапка на постава на имплантиимплантологија  3030  6  1
  74.  ДСИМ2Биоматеријали и современи регенеративни техники на коскена и мекоткивна аугментацијаимплантологија  3020  6  1
    75.    ДСИМ3Биолошки концепти на осеинтеграција и начини на современа модификација на имплантни површини, биоматеријали за изработка на импланти, макродизајн и микротопографија на имплантни површиниимплантологија    3030    6    1
  76.  ДСИМ4Интраооперативни и постоперативни компликации во имплантната хирургија и нивно менаџирањеимплантологија  3030  6  1
77.ДСИМ5Хируршки третман на периимплантни инфекцииимплантологија202061
  78.  ДСИМ6Новини во планирањето на имплантпротетичката терапија со акцент на 3Д визуелизацијатаимплантологија  3030  6  1
79.ДСИМ7Пародонтолошки аспекти на дентално имплантирањеимплантологија303062
80.ДСИМ8Периимплантна болест-дијагностичко терапевски предизвикимплантологија303062
81.ДСИМ9Импланто-протетичка рехабилитација со фиксни и условно фиксни супраструктуриимплантологија303062
82.ДСИМ10Мобилни протетички реставрации над имплантиимплантологија307062
  83.  ДСМХ1Биомедицински аспекти на функционалните и реконструктивните зафати во максилофацијалната хирургијамаксилофацијална хирургија  2040  6  1
84.ДСМХ2Тешки инфекции и компликации во орофацијална регијамаксилофацијална хирургија304561
85.ДСМХ3Современ третман на лицеви скршеницимаксилофацијална хирургија304061
86.ДСМХ4Современи аспекти во дијагностика и третман на орален канцермаксилофацијална хирургија204061
87.ДСМХ5Патологија на максиларен синусмаксилофацијална хирургија254561
88.ДСМХ6Саливарна патологија-современи дијагностички и терапевтски постапкимаксилофацијална хирургија204061
89.ДСМХ7Естетско корективни интервенции на лицето и вилицитемаксилофацијална хирургија204062
90.ДСМХ8Коскени лезии – диференцијална дијагнозамаксилофацијална хирургија305062
91.ДСМХ9Патологија на темпоромандибуларен зглобмаксилофацијална хирургија204062
92.ДСМХ10Бенигни тумори во оро-фацијалната регијамаксилофацијална хирургија304062