Одбранети магистерски трудови – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Име и презиме на кандидатотНаслов на тема
Година на одбрана


Луанеша Муртезаи Влијанието на пандемијата COVID-19 врз ортодонтскиот третман2023
Мирко СавескиСаливарни биомаркери во корелација со предиспозицијата кон дентален кариес2023
Ридван АсаниОпределување на концентрацијата на саливарните електролити и нивното значење за одржување на оралното здравје2022
Андриана Андреева ОстојиќВлијанието на пандемијата и COVID-19 врз анксиозноста и загриженоста на тинејџерите за нивната посета на ортодонт и потребата од ортодон и потребата од ортодонтски третман2022
Сања Енџекчева“Клиничка евалуација на ендодонтска терапија кај симптоматски и асимптоматски хронични апикални пародонтити’’2022
Бојан ПопоскиОпределување на морфолошките карактеристики на браздите на усните на населението на Република Северна Македонија со хеилоскопија2022
Јанкуловска Хоџиќ МаријаРадиографска евалуација на ерупцијата и можноста за импакција натретите мандибуларни молари2022
Младеновска Спасиќ ЕмицаПревенција и менаџмент на антриција со помош на индивидуално изработени меки вметнувачи2022
Муртезаи ЛаурантВлијание на различните ириганси врз појавата на болка по обработката на коренски канали2022
Салаи РемзиСооднос меѓу ендодонтската терапија, реставрацијата и промени во периапикалното ткиво2022
Беџет Рочи Карактеристики на мекоткивниот профил кај различни неправилности во сагитала2021
Ертан ОмеровВлијанието од употребата на автологна плазма збогатена со тробоцити врз примарната секундарната стабилност кај дентални импланти во долна вилица2021
Фјола АјетиЕвалуација на степенот на минерализација на забите кај пациентите со агенеза на заби (хиподонција)
2021
Аљбина Ајети  АбдураманиРелација меѓу постаеноста на третите мандибуларни молари со преоперативните патози и постоперативните компликации
2021
Димовски ЛазарФлап дизајнот во релација со поставеноста на третите  мандибуларни молари
2021
Србиновска ОливераЕмајловата површина после дебондирање на оортодонските брокети in- vitro студио
2020
Горгиев СлободанПроценка на ефектите од примена на витаминот Д и калциумот во третманот на пародонталната болест
2020
Пејоска  МаријаЕвалуација на оралниот статус кај пациенти на хемодијализа со и без дијабет дентален менаџмент
2020
Селмани ГазмендКорелација на преоперативни дијагностички методи кај тумори на паротидна жлезда во однос на дефинитивен хистопатолошки наод2020
Самојлоски ЗлаткоКомпаратицна анализа на димензиите на забните коронки кај индивидуи со различно етичко потекло
2020
Мијоска АнетаПроценка на состојбата на оралниот статус и протетичката рехабилитација кај геријатриски испитаници
2020
Шпенди АдилиДетекција на пародонтопатогени бактерии со помош на bana тестот и нивна корелација со клиничките карактеристики на хронична пародонтална болест
2020
Младеновски МаркоУлогата на маслото од канабис во терапија на оралниот мукозит
2020
Симоноска Јасна,,Компарација на различни методи на витална пулпотомија на млечни заби”
2020
Тасевска АнгелаАктивност на биомаркерите (алкална фосфатаза, аспартат аминотрансфераза и лактат дехидрогеназа
2020
Алексовска Ѓорѓиевска АлександраГнатометриска анализа на конвенционални гипсени модели и дигитални модели-компаративна студија
2019
Доковска ХристиОрална халитоза-показател на оралното здравје
2019
Нацевски МиланИнформираноста на пациентите со пародонтална болест за важноста на контролните прегледи во одржувањето на постигнатите резултати
2019
Симовски ДаркоСостојба на првите трајни молари кај деца на дванаесет годишна возраст во полошкиот регион
2019
Митиќ ЈованаСтабилност на бојата кај привремени артефицијални коронки
2019
Хоецкер ДраганаЕстетски конфекциски изработени коронки за млечни заби-процена на силата на врската со само-адхезивни композитни цементи (ИН-ВИТРО ИСТРАЖУВАЊЕ
2018
Арсовска СоњаКорелација помеѓу позицијата на третиот молар и скршениците во аголот на долната вилица
2018
Апостолова ЕленаАналгетски и антиинфламаторен ефект на ласерот во тек на ортодонтската терапија
2018
Чакар СтефанаМедикаментозно индуцирана остеонекроза на вилица –знаење, стравови и искуства на докторите по стоматологија во Р. Македонија 
2018
Дамјановска ЛидијаАпликација на GS Tri Plaque Gel во детекција на денталниот плак
2018
Матева АлександраПроценка на функционалните резултати кај пациенти после конзервативен третман на кондиларни фрактури
2018
Касапи ФисникКлиничка радиографска проценка на коскена формација со безграфтна техника на елевација на максиларен синус 
2018
Бајевска ЈанаЕфекти на нанокомпозитен пристап кај дентален керамички материјал 
2018
Милутиновиќ ЈанаПроценка на ефектите од примена на PRF во третманот на инфракоскените дефекти
2018
Костадиновска ЕмилијаПроценка на информираноста  ипотребата  за едукација за трауматска повреда –авулзија на заб
2018
Ризинска ЗорицаПовршинска топографија, микроцврстина и наноцврстина на конвенционални глас-јономер цементи по инкорпорирање на различни тимпови нанопартикли
2018
Денис ДимитриевскиПроценка на денталното здравје на 12 годишни деца во Тетово, Република Македонија и во Нитра, Словачка 2018
Филип КонескиЕфектите на геранилгераниол врз меките  и коскените ткивавклучени во бисфосфонатно-поврзаната остеонекроза на вилиците (ин витро и ин виво студија)
2017
Рамиз ФекаАнализа на примена на оперативна метода по Caldwell-Luc  кај одонтогени максиларни синузити
2017
Јасмин ФидоскиПроцена на клиничката ефикасност од употребата на нано-емулзија /гел кај орално-хируршките меко – ткивни рани
2017
Билјана Пановска Застапеност на HPV во пародонциумот и нговата поврзаност со пародонталната болест
2017
Арјета СулејманиЗастапеност на кариесот на раното детство кај деца на 3-6 годишна возраст од Тетово, во урбана и рурална средина
2017
Блерим МуслиуПроценка на терапеутските протокли кај пациентите со хемофилија при орално-хируршки интервенции
2017
Саљајдин ШаќириАнализа на одредени ризик фактори за фрактура на керамиката кај металкерамичките надоместоци
2016
Гајур ШабаниКвалитет на живот кај деца со буксизам третирани со ортодонтски помагала
2016
Славица ЃоргиевскаОрален статус кај деца на школска возраст од рурална област на Република Македонија
2016
Надире НеџипиУлогата на оклузалната траума врз пародонталното здравје
2016
Тамара БаараИнкорпорирање на различни типови нанопартикли во конвенционални глас–јономер цементи
2016
Исни РеџепиПрецизност на методите за одредување на работната должина во ендодонцијата
2016
Марија МаневаTипот на раст и морфолошките карактеристики на мандибуларната симфиза кај сагиталните ортодонтски неправилности )
2016
Ана БучковскаКлинички и  микробиолошки ефекти на fidelis III Nd: ласерот при третман на пародонталната болест
2016
Акѓул ОмерагиќДејството на надворешните и внатерешните фактори врз некариозните лезии
2016
Ариф Арифи Компарација на својствата на различни типови светлосно – полимеризирачки ортодонтски  атхезиви (In-vitro студија)
2016
Фатмир Ахмеди Процена на микропропустливоста кај препарација Класа V со примена на различни реставративни материјали 
2016
Оливера ТерзиоваТретман на жаречкиот орален синдром со топикална употреба на клоназепам
2016
Маја ИвановскаЕфикасност на антисептиците  во деконтаминација на четките за заби
2016
Флорент БафтијариПараметри за одредување неуспех и причини за демонтирање на денталните мостови во период од 2 години по нивното цементирање
.
2016
Елена МитушеваВлијанието на плунката на застапеноста на денталниот кариес
2016
Винца АделинаУлогата на плунката во детерминирањето на предиспозицијата кон денталниот кариес
2016
Павлевска НаташаБанкирање на матичните клетки од забната пулпа–ниво на информираност и едуцираност на родителите и стоматолозите
2016
Михајло МилевскиЛабијална френектомија изведена со примена на конвенционална хирургија и диоден ласер: компаративна студија
2015
Вања ИчковаАсоцијација помеѓу психосоцијалниот стрес, стрес редукционите методи и пародонталниот статус
2015
Ариан ДациВлијанието на различни видови површински третман врз атхезијата на глас фибер ендодонтски колчиња
2015
Јулија ЗарковаСпектрофотометриска евалуација на бојата кај природните заби во однос на три клучеви за избор на боја и нивната грешка на покривање
2015
Лазаровски БлагојаБиокомпатибилност на естетски материјали за конзервативно полнење на кавитети – споредба помеѓу композити, компомери и гласјономерни цементи
2015
Спиро СпасовскиТераписки ефекти на субдоза doxycycline во третманот на пародонталната болест
2015
Дурмиши Селма Компаративна евалуација на заздраавувањето со примена на солкосерил при периостална сепарација
2015
Марија Ивановска-СтојаноскаКомпаративна  евалуација на ефектите од примена на мануелна и ултразвучна инструментација: студија in vitro
2015
Симона ТошевскаПромени на пародонтот кај лица заболени од хроничен автоимун Хашимотов тиреодитис
2015
Зана ЈусуфиОрално-гастрична афекција со helicobacter pillory
2015
Ива ДимовскаПсихосоцијално влијание на малоклузиите кај адолесцентите во Македонија
2015
Нада СпировскаСостојбата на гингиво – пародонталното здравје кај средношколската популација

2015
Наташа ПавлоскаБанкирање на матичните клетки од забната пулпа–ниво на информираност и едуцираност на родителите и стоматолозите
2015
Беслими ФуатЗастапеност на протезен стоматит кај носители на мобилни протези
2015
Борче ПетковскиЗастапеност на малоклузиите, функционални нарушувања и потребата од ортодонтски третман кај училишни деца на возраст од 8 до 18 години
2015
Фадиљ АзизиВлијанието  на фиксно протетските надоместоци врз пародонталното и денталното здравје
2015
Кристијан ШуковВлијанието  на техниката на четкање врз орално хигиенскиот статус кај пациентите со фикснопротетички  надоместоци
2015
Горан МишевскиПредиктивна вредност на клиничките и параклиничките наоди за појава на компликации при екстракција на долните трети молари
2015
Либурн КуртишиКомпаративна студија за микропропустрливоста  на три вида материјали употребени како залевачи на фисури (in vitro студија)

2015
Мерита СулејманиКлинички, биохемиски и микробиолошки испитувања во салива и плак кај пациенти со фиксни ортодонтски апарати
2015
Мирлинд СелимиРезултати од примена на адин импланти кај парцијални и тотални беззаби вилици
2015
Тантуровски ФилипСостојбата на хигиената во оралната празнина кај пациенти со фиксни и со мобилни протетски помагала

2014
Јуруковска Шотаровска ВеснаКомпаративна анализа на механичките особини на различните видови на колчиња

2014
Величковска КатеринаВлијание на мотивирачко интервју врз одржувањето на оралната хигиена кај пациенти со гингивална и пародонтална болест
2014
Сузана ВејслоКвантитативни и квалитативни карактеристики на плунката кај пациенти по тотално протезирање

2014
Емилија ЦоцескаАнализа на промените на емајлот при различни протоколи на белење  на забите

2014
Ибраими ЕлитаЗастапеност на денталниот кариес и можните ризик фактори кај децата во урбана и рурална средина во општина Тетово
2014
Луан ТресиЕкономска евалуација на превентивните стоматолошки програми кај училишни деца
2014
Александар СтаматоскиЕтиологија и инциденца на зигоматични фрактури : 10 годишна ретроспективна анализа на Универзитетската клиника за максилофацијална хирургија во Скопје

2014
Семра ЈонузиАнализа на дентални лакови во три етнички групи
2014
Сакипи ЌенанКомпаративна анализа на оралното здравје кај деца од урбана и рурална средина со и без ортодонтски аномалии
2014
Ермира МуслиуПроценка на взаемната поврзаност помеѓу парафункциите во орофацијалната регија и малоклузиите кај предучилишни деца
2014
Пеливановска ЗорицаЕфектот на фотодезинфекцијата со помош на диоден ласер врз анаеробната микрофлора асоцирана со хронична пародонтална болест

2014
Бафтијари ДенисЕвалуација на вредностите на стабилноста на ендоосеални импланти врз база на мерења со анализа на резонантната фрекфенција
2014
Мирјана Пауновска-СтојановскаЕвалуација на ефектите од додавање на антимикробни соединенија во средства за дефинитивно запечатување на коренските канали
2014
Ермира ЏамбазиСтоматолошката едукација во промоција на оралното здравје кај дванаесгодишни деца
2013
Танушевски КрстеМултицентрична ретроспективна студија на етиологија и инциденца на фрактури на мандибула
2013
Абдулнади НазифиЗастапеност на денталниот кариес и потребата од санација кај училишните деца на возраст од 6-15 години
2013
Фејзула ЕролПреваленција и карактеристики на денталниот кариес кај првите трајни молари кај деца од 7-12 годишна возраст
2013
Африм ШехапиЕвалуација на состојбата на пародонциумот кај пациенти со метал-керамички и циркониум коронки во период од една до пет години
2013
Андоновска МаријаРадиолошка процена на витални и ендодонтски третирани потпорни заби на протетичка конструкција
2013
Петровски МихајлоОралното здравје кај институционализирани стари лица
2013
Стефаноски СашоВалидност на дијагностичките методи во верификција на мекоткивните цисти во вратната регија
2013
Крстевски ДаркоВлијанието на начинот на живот и социоекономскиот статус врз пародонталното здравје
2013
Мишевски ПанчеЕпидемиолошки карактеристики на најфрекфентните дерматози со можни промени на оралната мукозна мембрана – 5 годишна студија
2013
Ибраими ЏелалАнализа на фиксно -протетските надоместоци носени од 5 до 10 години и потребата од нивно повторно надоместување
2013
Идоска СанелаДијагностичка постапка во предтераписки пристап на лимфогени заболувања во вратна регија
2013
Серафимовски ПредрагЕвалуација на прецизноста на цитолошката анализа и компјутерска томографија во однос на опративниот наод кај плеоморфен аденом на паротидна жлезда
2013
Рамбабова ЕмилијаПреваленца на забниот кариес кај првиот траен молар на 8 годишна возраст кај деца кај кои се применети примарни превентивни мерки
2013
Гацов ДејанПрофил на денталното здравје во раното детство кај испитаници од Скопје
2013
Недим КасамиХируршко – дијагностичка евалуација на конгениталните цисти на вратот
2013
Наташа СтавроваКвалитет на живот кај лица со вградени орално-протетски помагала на возраст над 65 години во Република Македонија.
2012
Андонова ЕлиЕстетско функционални можности со современи реставративни дентални материјали.
2012
Балажи ИлберОртодонтските аномалии и нивниот третман – можен ризик фактор на гингивалната инфламација
2012
Венинов ТеодорDolor post exstractionem како компликација по екстракција на заби
2012
Менчева ЖаклинаХируршки пристап на импактирани мандибуларни трети молари во корелација со нивната местоположба и морфологија на коренскиот комплекс
2012
Ангеловска АнетаЕвалуација на ресорпција на мандибуларниот алвеоларен гребен кај носители на тотални протези.2012
Денкова НаташаКомпаративна студија на поврзаноста на социјално економскиот статус, навиките за орална хигиена и денталниот морбидитет кај деца од 15 годишна возраст.
2012
Јануловска ВеснаМастикаторна ефикасност кај малоклузија II класа 1 одделение
2012
Черкези СабетимПреваленца на ортодонтските аномалии кај школски децфа кај различни етнички групи на подрачјето на град Гостивар
.
2012
Донева ЈулијаВлијание на демографските фактори на можноста на појавување на орофацијалните распеци во регионот на источна Македонија.
2012
Тодоровиќ СтефанКомпаративни испитувања на денталното и оралното здравје кај селектирана група на испитаници од Битола и околината.
2012
Фотева КатеринаКомпаративна евалуација на преваленцата на дентални трауми и модалитети на нивно збиринување кај деца и адолесценти
2012
Пејчиновска СузеПреваленца, дистрибуција и причини за гингивална рецесија
2012
Арсовска Марковска МирјанаКлиничка проценка на ризик факторите во етиопатогенезата на алвеолит после екстракција на заби.
2012
Ѓеровски БобанПреваленца на дентални аномалии и кариес кај предучилишни и училишни деца од Битола
2012
Чоневска БилјанаПроценка на оралното здравје кај деца и адолесценти со посебни потреби
2012
Доковска СлавицаКомпаративна анализа на ефектите од употребата на три видови гуми за џвакање врз оралниот медиум
2012
Влашки ЗлаткоВлијанието на бруксизмот врз пародонталното здравје и можностите за протетички третман
.
2012
Наумовски ВелеКвантитативни и квалитативни карактеристики на плунката кај пациенти со дијабет
2012
Марковска МирјанаКлиничка проценка на ризик факторите во етиопатогенезата  на алвеолит после екстракција на заби
2012
Костадинова МаријаАнтибиотска профилакса –тераписки избор при хируршка екстракција на трети молари –употреба или злоупотреба
2012
Доволани ТеутаМастикаторната ефикасност на тоталните протези во корелација со времето на нивното користење
2012
Спиров ВанчоОдредување на оптималниот пулс при работа со ER: Yag ласер при изведување на апикотомија
2012
Зафировска Ангеловска ЈулијанаЕвалуација на бројот на заби при ортодонтски неправилности
2012
Беџети Зиндели ЛиндитаИмпликации на остеопорозата кај пациенти со пародонтална болест
2012
Сахмедин СалиЕвалуација на тераписката ефикасност на hlorheksin – гел
2012
Пејковска БудимаФункционално-естетски аспекти на примена на покровни протези во современата стоматолошка протетика
2012
Белазелковска АнаОрални промени кај пациенти со хронични бубрежни афекции
2012
Крнинова АлександраКлиничка евалуација на запечатување на фисурите и јамичките на забите кај децата.
2012
Трајчева АлександраКлиничка евалуација на запечатување на фисурите и јамичките на 
забите  кај децата
2012
Шабанов ЕнисХоризонтални и вертикални отстапувања во димензиите на гипсени излевоци земени со хидроколоиди со различен хемиски состав
2011
Апостолова ГорданаПромени на концентрацијата на глукоза во крв кај пациенти со контролиран дијабет при орално хируршки интервенции
2011
Нашкова СањаКариес ризик фактори и состојба на оралното и денталното здравје во Штип и околината.
2011
Амбаровска МирјанаКритички осврт на методите на гнатодинамометријата во протетичката пракса
2011
Ламески МиланЗначењето на ризик факторите и проценката на ризикот од пародонтопатијата
2011
Ефтимова МаринаКомпаративна анализа меѓу хемо-механичкиот метод на елиминација на кариес
2011
Јанкуловска ДијанаМеѓузависност на состојбата на денталното здравје и зачестеноста на протодонтските аномалии кај деца од Тетово
2011
Шуменковска ДијанаНов пристап во конзервативниот третман на пародонталната болест
2011
Петков МаријанСостојбата на оралното здравје и потребата од протетска рехабилитација кај испитаници од 33-34 и 65-74 години
2010
Јетмира Алимани ЈакупиСостојбата на денталното здравје во Гостивар кај децата од дванаесет годишна возраст
2010
Спировска АнаМатематичка анализа на напонско деформационата состојба на комус коронките и нивната врска со субтотална телескоп протеза
2009
Божовиќ СузанаДијагностичка и тераписка евалуација на објективниот сијалоаденит на субмандибуларната жлезда.
2009
Царчева –Шаља СофијаКарактеристики на краниофацијалната морфологија кај атрактивни и не атрактивни лица
2009
Исмани АземКомпаративна анализа на последиците по третманот на фрактурите на зигоматичната коска
2009
Петановски ХристоСигнификатен кариес –индекс кај деца од 12 годишна возраст од подрачјето на град Скопје
2009
Подолешева АлександраПерспективи во клиничката апликација на анализата по Arnet за процена на фациолабиоденталните структури кај пациенти со II/1
2009
Трајковска Заревска ИринаПредоперативна дијагностика во имплантологијата од хируршки и протетички аспект
2009
Димитров ЉупчоОдредување на резидуален флуор во флуоризираното млеко, по јон селективната метода
2008
Велеска Стевковска ДаниелаПериоперативно однесување на комплемент системот, акутните фазни протеини и цитокините при оралнохируршки интервенции
2008
Даштевски БлагојаВлијанието на водечките површини врз ретенционите сили кај парцијалната скелетирана протеза
2007
Филиповска –Мицевска ВеснаВлијанието на средствата за белење на забите врз естетиката, ултраструктурата и отпорноста на забните ткива
2007
Бајрактарова Вељакова ЕмилијаЕвалуација на јачината на поврзување помеѓу порцеланот и композитот преку карактеризација на меѓуграничната површина-interface
2007
Стефановска  ЕмилијаПроценка на оралното здравје кај деца со ментална хендикепираност
2007
Филдишевски АлександарПримена на Er Yag ласер во ендодонтска терапија на трајни заби со гангренозно распадната пулпа
2007
Панчевски ГоранКомпаративна анализа на стабилната остеосинтеза со мини-плочки кај скршеници на долната вилица
2007
Митиќ КристинаЦиклоспорин А-индуциран реактивен гингивален одговор
2007
Богдановски СашкоВалоризација на индивидуалните вредности на артикулационите агли на ТМЗ – компаративна анализа
2007
Миндова СоњаПародонтопатијата и коронарната срцева болест причинско-последична врска или асоцијација
2007
Кирков АнтониоПрилог кон клиничката употреба на туморски маркери кај оралниот карцином
2006
Андоновска БилјанаПроценка на влијанието на матриксметалопротеиназите кај хроничните периапикални процеси
2006
Грнчаревски АндрејчоЕпидемиолошко-патохистолошки карактеристики на епулисите кај населението во Македонија
2006
Алексова ПавлинаДентални калцификати причина за посебна анализа
2006
Филиповски Владимир Тераписка примена на имплантен систем во корелација со параметрите на периимплантатната инфекција2006
Ростоска СтевицаСтрес и динамика на хроничната пародонтопатија
2006
Жабокова Билбилова ЕфкаУлогата на пуфескиот капацитет на саливарната уреа и бикарбонатите врз појавата на забниот кариес
2005
Гавриловиќ Ирена Ефектот од инклинација на инцизивите во положбата на усните кај малоклузија 2005
Ајети ИнизАнализа на постигнатите функционално-естетски резултати со хируршкото лекување на прогениите
2005
Ренџова Василка Евалуација на инкоорпорораниот флуор во тврдите забни ткива после апликација на флуор – ослободувачки реставративни материјали 2005
Богдановска БилјанаКарактеристики на максиларната и мандибуларната морфологија при вертикални неправилности
2005
Аџисанкова Муратовска ИлијанаКвантитативна анализа на ослободени и дифундирани мономери од смоли на композити и дентин атхезиви низ дентинската бариера
2004
Панчевска Сања Математички модел за определување на дистрибуција на оклузалните сили кај мандибуларна двострана терминална беззабост2004
Амбаркова Весна Влијанието на стравот кај децата вр нивното орално здравје2004
Бајрактарова Мишевска ЦветанкаДентофацијална морфологија кај индивидуи со агенеза на заби
2004
Јанев ЕдвардРендгенолошка
евалуација на коскениот ткивен одговор на вилиците по апликација на алопластични
материјали

2004
Павлевска МериДентално здравје кај деца со пречки во психофизичкиот развој и насоки за негово зачувување и подобрување  2003
Димитровски ОливерИмунолошки промени кај пациенти со хронични пародонтити
2003
Кацарска МаринаМорфолошка диспозиција на периапикалните варијации на каналниот систем кај хуманите максиларни премолари ендодонтско-оралнохируршки тераписки проблем
2003
Димков АлександарМикробиолошки аспекти на хемиски и механички средства за орална хигиена кај школски деца
2003
Бојаџиев ВладимирИндикации и клиничка процена на хируршки третман на импактирани и супернумерички заби
2003
Атанасовска Стојановска АнетаВлијанието на нивото и функционалната способност на имунокомпетентните клетки Т, Б и НК (natural killer) врз појавата и текот на пародонталната болест кај младата популација
2002
Јовановски Сашо 2002
Дирјанска КатеринаКлиничко-биохемиска детекција на иницијалната пародонтална лезија
2002
Пешевска СнежанаЕвалуација на ефектите од комбинираниот конвект. Физикален третман на иницијалната пародонтолна афекција
2002
Стојановска ВераПроцена на адхезивната врска помеѓу композитните материјали и тврдите забни ткива со користење на адхезивни системи
2002
Петрова ЕленаМорфолошки карактеристики на раните прогени загризи
2002
Поповски СтипицаРана дијагностика и превенција на импактираните трајни максиларни  канини со радиолошка процена на нивното никнување
2002
Кокочева Ивановска ОлгаЕтио-патогенетски и превентивни аспекти на циркуларниот кариес кај млечни заби 2002
Кировски ИгорКраниометриска процена на положбата на хиоидната коска кај испитаници со нормална оклузија и испитаници со малоклузија II класа 1. одделение по Angle
2002
Димова ЦенаКлиничка евалуација на фибринолитичката активност на крвта при орално-хируршки интервенции
2002
Симјановска ЉубаРационална проценка на можните алергиски и псевдоалергиски реакции на локалните анестетици при орално-хируршките интервенции
2002
Ѓоргиевска ЕлизабетаПромени на својствата на полиацид-модифицираните композитни смоли (компомери) по складирање во раствори од киселини in vitro студија
2002
Пеева Петрева МаријаПроценка на електрокардиографски и хемодинамски промени кај пациенти со кардиоваскуларни заболувања во тек на оралнохируршки интервенции.
2002
Смилева Нацевска МаргитаСостојбата на пародонтот при тескоба на денталните лакови
2001
Еленчевски Сашо Карактеристики на хуморалниот имунолошки одговор во саливата и серум кај стоматитис протетика 2001
Тошеска НаташаМорфолошки особености на неправилноста збиеност во денталните лакови
2001
Даскалова Бојана Морфолошки карактеристика кај скелетно отворени загризи 2000
Радојкова Николовска ВераКомпаративни метрички анализи на длабочината на гингивалниот сулкус и пародонталниот џеб.
2000
Јанев РобертТипови на раст и развој при малоклузија II класа 1 одделение
2000
Џипунова БилјанаМорфолошки карактеристики на малоклузија втора класа прво одделение
2000
Ангелов Никола Некои орално – ткивни аспекти кај заболени од Diabetes melltus2000
Стевановиќ Марија Застапеноста на микроелемнтите во тврдите забни ткива кај интактни и кариозни заби 2000
Николовска Јулијана Влијанието на фиксно – протетските конструкции во пределот на фронтото на горната вилица во говорната функција 1999
Ковачевска ИвонаПрисуство на жива во плунка и дентин при едносеансна апликација на повеќе амалгамски полнења
1999
Зеќири Бејтула Објективно вреднување на малоклузии при потребите за ортодонтски третмани 1999
Гиговски НиколаИследување in vitro на дебелината на цементниот слој по цементирањето на артифицијални забни коронки со цинк-фосфатен цемент Cegal и глас-јономер Meron
1998
Поповиќ Моневска ДаницаКорелација помеѓу клиничкиот, рендгенолошкиот и патохистолошкиот наод при синузитис максиларис како резултат на постоење на оро-антрална комуникација
1996
Ќурчиева Чучкова ГабриелаМорфологија на дентоалвеоларните лакови кај деца кои дишат на уста
1995
Перковска Бибановска МирјанаУлогата на јатрогените фактори во клиничката објективизација на пародонталното заболување
1994
Јанкуловска МираПредиспозиција кон кариес следена преку нивото на саливарните флуориди
1994
Сотириовска Ивковска Ана Концентрацијата на саливарниот имуноглубин А и кариесот во адолесценцијата 1994
Еленчевска Апостолска СоњаКорелација помеѓу бактериолошкиот наод во кариозните маси, плунката и примарната бактериска импланација на клинички здрава емајлова површина
1994
Поповска ЛидијаКомпарација помеѓу рачната и ултразвучната обработка на каналите на забниот корен
1994
Величковски БорисФреквенција на локализација на импактиран и полуимпактиран долен трет молар и можности за тераписки третман
1994
Пандилова МајаКлиничко-биометриско детерминирање на функционална зона на прикрепена гингива со протективен пародонтален потенцијал
1993
Ивановски ЌироИмунолошки статус кај заболени од рекурентен афтозен стоматит
1993
Коруновска ВеснаРендгенкраниометриска процена за промена на вертикалната димензија кај пациенти со тотални протези
1993
Грчев АлександарСовремени радиолошки и клинички дијагностички методи кај myoarthropatya-та на темпоромандибуларниот зглоб
1993
Лазаревска ЕмилијаМорфолошки развојни промени на максила кај нормална оклузија рендгенкраниометриска анализа
1993
Атанасова ЕлизабетаКлиничко-биометриска евалуација на слободниот гингивален и латералниот мукопериостеален “pedicle” автокалем во третманот на гингивалната рецесија
1992
Поп-Стефанова Трпоска МајаГнатометриски карактеристики на нормална оклузија кај македонско население
1992
Капушевска БилјанаАнализа на степенот на осетливост кај препариран и импрегниран заб за вештачка коронка во зависност од количеството на флуор
1992
Бенедети АлбертоПетгодишно преживување кај пациенти со карцином на долна усна во зависност од применетата метода на лекување
1992
Георгиева СилванаПрилог кон етиологијата на глосопирозите“ и се стекнала со звањето магистер по стоматолошки науки. Во 1994 година се здобила со звањето специјалист по болести на устата и пародонтот.
1992
Георгиев ЗлаткоПатохистолошки промени на пулпата на млечните заби во фаза на ресорпција. (магистерски труд).1992
Бундевска ЈадранкаМестоположба на првите горни молари рендгенкраниометриска анализа
1991
Петрова ОливераПотреба и оправданост од одржувачи на простор при прерана едентација на млечни заби
1991
Поповска МирјанаЛихен планус: клинички манифестации и неговата имуногенетска асоцираност со антигените од ХЛА-системот
1991
Вандевска ВаскаФамилијарни испитувања на димензиите на перманентните инцизиви
1990
Беќировиќ МериКорелација меѓу кариесот, оралната хигиена и воспалителните промени на гингивата кај ученици од 15 до 18 годишна возраст
1990
Јанкуловска ЕвдокијаЏвакален ефект кај индивидуи со интактно забало
1990
Ковачевска ГорданаДезинфекција на отпечатоците за изработка на фиксни протетички надоместоци како превенција на терапевтскиот тим
1990
Гугувчевски ЉубенЕлектромиографско испитување на предниот слепоочен и масетеричен мускул кај корисници на тотални протези при исхрана.
1989
Кануркова ЛидијаТрансверзални односи и промени во орофацијалната регија кај унилатералните вкрстени загризи
1988
Набил БолисЕтиопатогенетски аспекти на алвеолитот и можности на терапискиот третман
1988
Чаловска ЈагодаДеформација на тело на мост во зависност од висината, ширината и големината на распонот
1988
Зужелова МаријаРендгенкраниометриска анализа на фацијалните и кранијалните варијации во етничките групи 1984
Антоска ЉубицаФизико-хемиски промени на плунката кај пациенти со микробен протезен стоматит
1983
Велевски ДрагољубБиофункционални аспекти на протетичкото лекување кај суптотална  беззабост
1982
Василевски БранкоПревентивно-хируршко решавање на карциномите на долната усна
1982
Ѓоргова Јулијана“Положбата на инцизивите и нивното влијание на дентоскелетални-мекоткивни структури”, и се стекнала со научниот степен магистер на стоматолошки науки од областа ортодонција. Со одбраната на докторската дисертација под наслов
1981
Николовска Белазелковска ЗлатанкаАктивноста на алкалната и киселата фосфатаза, глутамат пируват трансаминаза, глутамат оксалат трансаминаза и лактат дехидрогеназа кај пациенти со прогресивна пародонтопатија
1981
Оџаклиева СлавјанкаМикробиолошки наод на преостанатиот дентин при Caries profunda simplex и complicata по претходна тераписка постапка
1981
Шабанов ЕролПромени во пародонтот како резултат на предвремен допир кај заби со коронки  
1980
Димкова Матовска  ЉупкаЕтио-морфо-функционални аспекти на денталната ресорпција”, се здобила со научниот степен магистер на стоматолошки науки од областа дентална патологија и терапија.
1976
Накова Марија “Прилог кон познавањето на протеините, јаглените хидрати и мастите во плунката и плазмата од пациенти со прогресивна пародонтопатија”
1976