Одбранети магистерски трудови – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Име и презиме на кандидатот

Наслов на тема

Година на одбрана

 

 

 

Рената Јурхар

Проценка на релацијата помеѓу ортодонтските неправилности во антеропостериорен правец и постуралниот статус на стапалата кај деца

2024

Садри Имери

Евалуација на јачината на врската на хибридниот слој со универзални адхезиви кај  кариес афектиран дентин

2024

Драган Миленковски

Евалуација на придобивките од озон-терапијата кај пациенти со хронична пародонтопатија

2024

Димитар Илиев

Компаративна анализа на интраорално и екстраорално скениран интероклузален простор кај забно трупче

2024

Даниела Чуркоска

Одредување на примарната  стабилност на денталните импланти при имедијатно оптеретување

2024

Душица Алексовска

Карактеристики на BioRoot-RCS биокерамичко полнење на коренските канали наспроти конвенционалните полнења во ендодонцијат

2024

Ридван Џемаиљи

Карцином на долна усна: ретроспективна анализа на факторите кои влијаат на успехот од лекувањето

2024
Марко Атанаскоски Улогата на плунката како прогностички медиум за појава на локални постекстракциони компликации 2024
Ардит Исеини

Одонтогени цисти анализа на клиничките,рентенолошките и патохистолошките карактеристики 

2024

Харбин Бафтиари

Застапеноста на ортодонтските неправилности и лошите навики во млечната дентиција кај предшколски деца во Полошкиот регион, Р. С. Македонија

2024

Моника Даштевска

Проценка на денталната возраст со методите на Demirjian и Nolla кај македонска популација на возраст од 6-16 години

2023

Елена Радеска

Ефекти од апликација на средства за епителизација при френулектомија со диоден ласер

2023

Гоце Димоски

Менаџмент на миофацијална болка со помош на стабилизациски сплинтови

2023

Стефан Кузмановски 

Евалуација на различни методи за кондиционирање на целосно керамички фиксно-протетски реставрации врз бондирањето на керамички ортодонтски брекети (in vitro студија)

2023

Атанас Илиев Ефект од примена на халсепт врз субгингивалниот микробиолошки наод кај пациенти со пародонтопатија.
2023

Луанеша Муртезаи Влијанието на пандемијата COVID-19 врз ортодонтскиот третман 2023
Мирко Савески Саливарни биомаркери во корелација со предиспозицијата кон дентален кариес 2023
Ридван Асани Определување на концентрацијата на саливарните електролити и нивното значење за одржување на оралното здравје 2022
Андриана Андреева Остојиќ Влијанието на пандемијата и COVID-19 врз анксиозноста и загриженоста на тинејџерите за нивната посета на ортодонт и потребата од ортодон и потребата од ортодонтски третман 2022
Сања Енџекчева “Клиничка евалуација на ендодонтска терапија кај симптоматски и асимптоматски хронични апикални пародонтити’’ 2022
Бојан Попоски Определување на морфолошките карактеристики на браздите на усните на населението на Република Северна Македонија со хеилоскопија 2022
Јанкуловска Хоџиќ Марија Радиографска евалуација на ерупцијата и можноста за импакција натретите мандибуларни молари 2022
Младеновска Спасиќ Емица Превенција и менаџмент на антриција со помош на индивидуално изработени меки вметнувачи 2022
Муртезаи Лаурант Влијание на различните ириганси врз појавата на болка по обработката на коренски канали 2022
Салаи Ремзи Сооднос меѓу ендодонтската терапија, реставрацијата и промени во периапикалното ткиво 2022
Беџет Рочи Карактеристики на мекоткивниот профил кај различни неправилности во сагитала 2021
Ертан Омеров Влијанието од употребата на автологна плазма збогатена со тробоцити врз примарната секундарната стабилност кај дентални импланти во долна вилица 2021
Фјола Ајети Евалуација на степенот на минерализација на забите кај пациентите со агенеза на заби (хиподонција) 2021
Аљбина Ајети  Абдурамани Релација меѓу постаеноста на третите мандибуларни молари со преоперативните патози и постоперативните компликации 2021
Димовски Лазар Флап дизајнот во релација со поставеноста на третите  мандибуларни молари
2021
Србиновска Оливера Емајловата површина после дебондирање на оортодонските брокети in- vitro студио 2020
Горгиев Слободан Проценка на ефектите од примена на витаминот Д и калциумот во третманот на пародонталната болест 2020
Пејоска  Марија Евалуација на оралниот статус кај пациенти на хемодијализа со и без дијабет дентален менаџмент 2020
Селмани Газменд Корелација на преоперативни дијагностички методи кај тумори на паротидна жлезда во однос на дефинитивен хистопатолошки наод 2020
Самојлоски Златко Компаратицна анализа на димензиите на забните коронки кај индивидуи со различно етичко потекло 2020
Мијоска Анета Проценка на состојбата на оралниот статус и протетичката рехабилитација кај геријатриски испитаници 2020
Шпенди Адили Детекција на пародонтопатогени бактерии со помош на bana тестот и нивна корелација со клиничките карактеристики на хронична пародонтална болест 2020
Младеновски Марко Улогата на маслото од канабис во терапија на оралниот мукозит 2020
Симоноска Јасна ,,Компарација на различни методи на витална пулпотомија на млечни заби”
2020
Тасевска Ангела Активност на биомаркерите (алкална фосфатаза, аспартат аминотрансфераза и лактат дехидрогеназа 2020
Алексовска Ѓорѓиевска Александра Гнатометриска анализа на конвенционални гипсени модели и дигитални модели-компаративна студија 2019
Доковска Христи Орална халитоза-показател на оралното здравје 2019
Нацевски Милан Информираноста на пациентите со пародонтална болест за важноста на контролните прегледи во одржувањето на постигнатите резултати 2019
Симовски Дарко Состојба на првите трајни молари кај деца на дванаесет годишна возраст во полошкиот регион 2019
Митиќ Јована Стабилност на бојата кај привремени артефицијални коронки 2019
Хоецкер Драгана Естетски конфекциски изработени коронки за млечни заби-процена на силата на врската со само-адхезивни композитни цементи (ИН-ВИТРО ИСТРАЖУВАЊЕ 2018
Арсовска Соња Корелација помеѓу позицијата на третиот молар и скршениците во аголот на долната вилица 2018
Апостолова Елена Аналгетски и антиинфламаторен ефект на ласерот во тек на ортодонтската терапија 2018
Чакар Стефана Медикаментозно индуцирана остеонекроза на вилица –знаење, стравови и искуства на докторите по стоматологија во Р. Македонија  2018
Дамјановска Лидија Апликација на GS Tri Plaque Gel во детекција на денталниот плак
2018
Матева Александра Проценка на функционалните резултати кај пациенти после конзервативен третман на кондиларни фрактури 2018
Касапи Фисник Клиничка радиографска проценка на коскена формација со безграфтна техника на елевација на максиларен синус  2018
Бајевска Јана Ефекти на нанокомпозитен пристап кај дентален керамички материјал  2018
Милутиновиќ Јана Проценка на ефектите од примена на PRF во третманот на инфракоскените дефекти
2018
Костадиновска Емилија Проценка на информираноста  ипотребата  за едукација за трауматска повреда –авулзија на заб 2018
Ризинска Зорица Површинска топографија, микроцврстина и наноцврстина на конвенционални глас-јономер цементи по инкорпорирање на различни тимпови нанопартикли 2018
Денис Димитриевски Проценка на денталното здравје на 12 годишни деца во Тетово, Република Македонија и во Нитра, Словачка  2018
Филип Конески Ефектите на геранилгераниол врз меките  и коскените ткивавклучени во бисфосфонатно-поврзаната остеонекроза на вилиците (ин витро и ин виво студија) 2017
Рамиз Фека Анализа на примена на оперативна метода по Caldwell-Luc  кај одонтогени максиларни синузити 2017
Јасмин Фидоски Процена на клиничката ефикасност од употребата на нано-емулзија /гел кај орално-хируршките меко – ткивни рани 2017
Билјана Пановска  Застапеност на HPV во пародонциумот и нговата поврзаност со пародонталната болест 2017
Арјета Сулејмани Застапеност на кариесот на раното детство кај деца на 3-6 годишна возраст од Тетово, во урбана и рурална средина 2017
Блерим Муслиу Проценка на терапеутските протокли кај пациентите со хемофилија при орално-хируршки интервенции 2017
Саљајдин Шаќири Анализа на одредени ризик фактори за фрактура на керамиката кај металкерамичките надоместоци 2016
Гајур Шабани Квалитет на живот кај деца со буксизам третирани со ортодонтски помагала 2016
Славица Ѓоргиевска Орален статус кај деца на школска возраст од рурална област на Република Македонија 2016
Надире Неџипи Улогата на оклузалната траума врз пародонталното здравје 2016
Тамара Баара Инкорпорирање на различни типови нанопартикли во конвенционални глас–јономер цементи 2016
Исни Реџепи Прецизност на методите за одредување на работната должина во ендодонцијата 2016
Марија Манева Tипот на раст и морфолошките карактеристики на мандибуларната симфиза кај сагиталните ортодонтски неправилности ) 2016
Ана Бучковска Клинички и  микробиолошки ефекти на fidelis III Nd: ласерот при третман на пародонталната болест 2016
Акѓул Омерагиќ Дејството на надворешните и внатерешните фактори врз некариозните лезии 2016
Ариф Арифи  Компарација на својствата на различни типови светлосно – полимеризирачки ортодонтски  атхезиви (In-vitro студија) 2016
Фатмир Ахмеди  Процена на микропропустливоста кај препарација Класа V со примена на различни реставративни материјали  2016
Оливера Терзиова Третман на жаречкиот орален синдром со топикална употреба на клоназепам 2016
Маја Ивановска Ефикасност на антисептиците  во деконтаминација на четките за заби 2016
Флорент Бафтијари Параметри за одредување неуспех и причини за демонтирање на денталните мостови во период од 2 години по нивното цементирање
.
2016
Елена Митушева Влијанието на плунката на застапеноста на денталниот кариес 2016
Винца Аделина Улогата на плунката во детерминирањето на предиспозицијата кон денталниот кариес
2016
Павлевска Наташа Банкирање на матичните клетки од забната пулпа–ниво на информираност и едуцираност на родителите и стоматолозите 2016
Михајло Милевски Лабијална френектомија изведена со примена на конвенционална хирургија и диоден ласер: компаративна студија 2015
Вања Ичкова Асоцијација помеѓу психосоцијалниот стрес, стрес редукционите методи и пародонталниот статус 2015
Ариан Даци Влијанието на различни видови површински третман врз атхезијата на глас фибер ендодонтски колчиња 2015
Јулија Заркова Спектрофотометриска евалуација на бојата кај природните заби во однос на три клучеви за избор на боја и нивната грешка на покривање 2015
Лазаровски Благоја Биокомпатибилност на естетски материјали за конзервативно полнење на кавитети – споредба помеѓу композити, компомери и гласјономерни цементи 2015
Спиро Спасовски Тераписки ефекти на субдоза doxycycline во третманот на пародонталната болест 2015
Дурмиши Селма  Компаративна евалуација на заздраавувањето со примена на солкосерил при периостална сепарација 2015
Марија Ивановска-Стојаноска Компаративна  евалуација на ефектите од примена на мануелна и ултразвучна инструментација: студија in vitro 2015
Симона Тошевска Промени на пародонтот кај лица заболени од хроничен автоимун Хашимотов тиреодитис
2015
Зана Јусуфи Орално-гастрична афекција со helicobacter pillory 2015
Ива Димовска Психосоцијално влијание на малоклузиите кај адолесцентите во Македонија 2015
Нада Спировска Состојбата на гингиво – пародонталното здравје кај средношколската популација

2015
Наташа Павлоска Банкирање на матичните клетки од забната пулпа–ниво на информираност и едуцираност на родителите и стоматолозите 2015
Беслими Фуат Застапеност на протезен стоматит кај носители на мобилни протези 2015
Борче Петковски Застапеност на малоклузиите, функционални нарушувања и потребата од ортодонтски третман кај училишни деца на возраст од 8 до 18 години 2015
Фадиљ Азизи Влијанието  на фиксно протетските надоместоци врз пародонталното и денталното здравје 2015
Кристијан Шуков Влијанието  на техниката на четкање врз орално хигиенскиот статус кај пациентите со фикснопротетички  надоместоци 2015
Горан Мишевски Предиктивна вредност на клиничките и параклиничките наоди за појава на компликации при екстракција на долните трети молари 2015
Либурн Куртиши Компаративна студија за микропропустрливоста  на три вида материјали употребени како залевачи на фисури (in vitro студија)

2015
Мерита Сулејмани Клинички, биохемиски и микробиолошки испитувања во салива и плак кај пациенти со фиксни ортодонтски апарати 2015
Мирлинд Селими Резултати од примена на адин импланти кај парцијални и тотални беззаби вилици 2015
Тантуровски Филип Состојбата на хигиената во оралната празнина кај пациенти со фиксни и со мобилни протетски помагала

2014
Јуруковска Шотаровска Весна Компаративна анализа на механичките особини на различните видови на колчиња
2014
Величковска Катерина Влијание на мотивирачко интервју врз одржувањето на оралната хигиена кај пациенти со гингивална и пародонтална болест 2014
Сузана Вејсло Квантитативни и квалитативни карактеристики на плунката кај пациенти по тотално протезирање
2014
Емилија Цоцеска Анализа на промените на емајлот при различни протоколи на белење  на забите
2014
Ибраими Елита Застапеност на денталниот кариес и можните ризик фактори кај децата во урбана и рурална средина во општина Тетово 2014
Луан Треси Економска евалуација на превентивните стоматолошки програми кај училишни деца 2014
Александар Стаматоски Етиологија и инциденца на зигоматични фрактури : 10 годишна ретроспективна анализа на Универзитетската клиника за максилофацијална хирургија во Скопје

2014
Семра Јонузи Анализа на дентални лакови во три етнички групи
2014
Сакипи Ќенан Компаративна анализа на оралното здравје кај деца од урбана и рурална средина со и без ортодонтски аномалии 2014
Ермира Муслиу Проценка на взаемната поврзаност помеѓу парафункциите во орофацијалната регија и малоклузиите кај предучилишни деца 2014
Пеливановска Зорица Ефектот на фотодезинфекцијата со помош на диоден ласер врз анаеробната микрофлора асоцирана со хронична пародонтална болест

2014
Бафтијари Денис Евалуација на вредностите на стабилноста на ендоосеални импланти врз база на мерења со анализа на резонантната фрекфенција 2014
Мирјана Пауновска-Стојановска Евалуација на ефектите од додавање на антимикробни соединенија во средства за дефинитивно запечатување на коренските канали 2014
Ермира Џамбази Стоматолошката едукација во промоција на оралното здравје кај дванаесгодишни деца
2013
Танушевски Крсте Мултицентрична ретроспективна студија на етиологија и инциденца на фрактури на мандибула 2013
Абдулнади Назифи Застапеност на денталниот кариес и потребата од санација кај училишните деца на возраст од 6-15 години 2013
Фејзула Ерол Преваленција и карактеристики на денталниот кариес кај првите трајни молари кај деца од 7-12 годишна возраст 2013
Африм Шехапи Евалуација на состојбата на пародонциумот кај пациенти со метал-керамички и циркониум коронки во период од една до пет години 2013
Андоновска Марија Радиолошка процена на витални и ендодонтски третирани потпорни заби на протетичка конструкција 2013
Петровски Михајло Оралното здравје кај институционализирани стари лица 2013
Стефаноски Сашо Валидност на дијагностичките методи во верификција на мекоткивните цисти во вратната регија 2013
Крстевски Дарко Влијанието на начинот на живот и социоекономскиот статус врз пародонталното здравје 2013
Мишевски Панче Епидемиолошки карактеристики на најфрекфентните дерматози со можни промени на оралната мукозна мембрана – 5 годишна студија 2013
Ибраими Џелал Анализа на фиксно -протетските надоместоци носени од 5 до 10 години и потребата од нивно повторно надоместување 2013
Идоска Санела Дијагностичка постапка во предтераписки пристап на лимфогени заболувања во вратна регија 2013
Серафимовски Предраг Евалуација на прецизноста на цитолошката анализа и компјутерска томографија во однос на опративниот наод кај плеоморфен аденом на паротидна жлезда 2013
Рамбабова Емилија Преваленца на забниот кариес кај првиот траен молар на 8 годишна возраст кај деца кај кои се применети примарни превентивни мерки 2013
Гацов Дејан Профил на денталното здравје во раното детство кај испитаници од Скопје 2013
Недим Касами Хируршко – дијагностичка евалуација на конгениталните цисти на вратот 2013
Наташа Ставрова Квалитет на живот кај лица со вградени орално-протетски помагала на возраст над 65 години во Република Македонија. 2012
Андонова Ели Естетско функционални можности со современи реставративни дентални материјали. 2012
Балажи Илбер Ортодонтските аномалии и нивниот третман – можен ризик фактор на гингивалната инфламација 2012
Венинов Теодор Dolor post exstractionem како компликација по екстракција на заби
2012
Менчева Жаклина Хируршки пристап на импактирани мандибуларни трети молари во корелација со нивната местоположба и морфологија на коренскиот комплекс 2012
Ангеловска Анета Евалуација на ресорпција на мандибуларниот алвеоларен гребен кај носители на тотални протези. 2012
Денкова Наташа Компаративна студија на поврзаноста на социјално економскиот статус, навиките за орална хигиена и денталниот морбидитет кај деца од 15 годишна возраст. 2012
Јануловска Весна Мастикаторна ефикасност кај малоклузија II класа 1 одделение 2012
Черкези Сабетим Преваленца на ортодонтските аномалии кај школски децфа кај различни етнички групи на подрачјето на град Гостивар
.
2012
Донева Јулија Влијание на демографските фактори на можноста на појавување на орофацијалните распеци во регионот на источна Македонија.
2012
Тодоровиќ Стефан Компаративни испитувања на денталното и оралното здравје кај селектирана група на испитаници од Битола и околината.
2012
Фотева Катерина Компаративна евалуација на преваленцата на дентални трауми и модалитети на нивно збиринување кај деца и адолесценти 2012
Пејчиновска Сузе Преваленца, дистрибуција и причини за гингивална рецесија 2012
Арсовска Марковска Мирјана Клиничка проценка на ризик факторите во етиопатогенезата на алвеолит после екстракција на заби. 2012
Ѓеровски Бобан Преваленца на дентални аномалии и кариес кај предучилишни и училишни деца од Битола
2012
Чоневска Билјана Проценка на оралното здравје кај деца и адолесценти со посебни потреби 2012
Доковска Славица Компаративна анализа на ефектите од употребата на три видови гуми за џвакање врз оралниот медиум 2012
Влашки Златко Влијанието на бруксизмот врз пародонталното здравје и можностите за протетички третман
.
2012
Наумовски Веле Квантитативни и квалитативни карактеристики на плунката кај пациенти со дијабет 2012
Марковска Мирјана Клиничка проценка на ризик факторите во етиопатогенезата  на алвеолит после екстракција на заби
2012
Костадинова Марија Антибиотска профилакса –тераписки избор при хируршка екстракција на трети молари –употреба или злоупотреба 2012
Доволани Теута Мастикаторната ефикасност на тоталните протези во корелација со времето на нивното користење
2012
Спиров Ванчо Одредување на оптималниот пулс при работа со ER: Yag ласер при изведување на апикотомија 2012
Зафировска Ангеловска Јулијана Евалуација на бројот на заби при ортодонтски неправилности
2012
Беџети Зиндели Линдита Импликации на остеопорозата кај пациенти со пародонтална болест 2012
Сахмедин Сали Евалуација на тераписката ефикасност на hlorheksin – гел 2012
Пејковска Будима Функционално-естетски аспекти на примена на покровни протези во современата стоматолошка протетика 2012
Белазелковска Ана Орални промени кај пациенти со хронични бубрежни афекции 2012
Крнинова Александра Клиничка евалуација на запечатување на фисурите и јамичките на забите кај децата. 2012
Трајчева Александра Клиничка евалуација на запечатување на фисурите и јамичките на 
забите  кај децата
2012
Шабанов Енис Хоризонтални и вертикални отстапувања во димензиите на гипсени излевоци земени со хидроколоиди со различен хемиски состав
2011
Апостолова Гордана Промени на концентрацијата на глукоза во крв кај пациенти со контролиран дијабет при орално хируршки интервенции 2011
Нашкова Сања Кариес ризик фактори и состојба на оралното и денталното здравје во Штип и околината. 2011
Амбаровска Мирјана Критички осврт на методите на гнатодинамометријата во протетичката пракса 2011
Ламески Милан Значењето на ризик факторите и проценката на ризикот од пародонтопатијата 2011
Ефтимова Марина Компаративна анализа меѓу хемо-механичкиот метод на елиминација на кариес 2011
Јанкуловска Дијана Меѓузависност на состојбата на денталното здравје и зачестеноста на протодонтските аномалии кај деца од Тетово 2011
Шуменковска Дијана Нов пристап во конзервативниот третман на пародонталната болест 2011
Петков Маријан Состојбата на оралното здравје и потребата од протетска рехабилитација кај испитаници од 33-34 и 65-74 години 2010
Јетмира Алимани Јакупи Состојбата на денталното здравје во Гостивар кај децата од дванаесет годишна возраст 2010
Спировска Ана Математичка анализа на напонско деформационата состојба на комус коронките и нивната врска со субтотална телескоп протеза 2009
Божовиќ Сузана Дијагностичка и тераписка евалуација на објективниот сијалоаденит на субмандибуларната жлезда. 2009
Царчева –Шаља Софија Карактеристики на краниофацијалната морфологија кај атрактивни и не атрактивни лица 2009
Исмани Азем Компаративна анализа на последиците по третманот на фрактурите на зигоматичната коска 2009
Петановски Христо Сигнификатен кариес –индекс кај деца од 12 годишна возраст од подрачјето на град Скопје 2009
Подолешева Александра Перспективи во клиничката апликација на анализата по Arnet за процена на фациолабиоденталните структури кај пациенти со II/1
2009
Трајковска Заревска Ирина Предоперативна дијагностика во имплантологијата од хируршки и протетички аспект 2009
Димитров Љупчо Одредување на резидуален флуор во флуоризираното млеко, по јон селективната метода 2008
Велеска Стевковска Даниела Периоперативно однесување на комплемент системот, акутните фазни протеини и цитокините при оралнохируршки интервенции 2008
Даштевски Благоја Влијанието на водечките површини врз ретенционите сили кај парцијалната скелетирана протеза 2007
Филиповска –Мицевска Весна Влијанието на средствата за белење на забите врз естетиката, ултраструктурата и отпорноста на забните ткива 2007
Бајрактарова Вељакова Емилија Евалуација на јачината на поврзување помеѓу порцеланот и композитот преку карактеризација на меѓуграничната површина-interface 2007
Стефановска  Емилија Проценка на оралното здравје кај деца со ментална хендикепираност
2007
Филдишевски Александар Примена на Er Yag ласер во ендодонтска терапија на трајни заби со гангренозно распадната пулпа 2007
Панчевски Горан Компаративна анализа на стабилната остеосинтеза со мини-плочки кај скршеници на долната вилица 2007
Митиќ Кристина Циклоспорин А-индуциран реактивен гингивален одговор 2007
Богдановски Сашко Валоризација на индивидуалните вредности на артикулационите агли на ТМЗ – компаративна анализа
2007
Миндова Соња Пародонтопатијата и коронарната срцева болест причинско-последична врска или асоцијација 2007
Кирков Антонио Прилог кон клиничката употреба на туморски маркери кај оралниот карцином
2006
Андоновска Билјана Проценка на влијанието на матриксметалопротеиназите кај хроничните периапикални процеси 2006
Грнчаревски Андрејчо Епидемиолошко-патохистолошки карактеристики на епулисите кај населението во Македонија 2006
Алексова Павлина Дентални калцификати причина за посебна анализа 2006
Филиповски Владимир  Тераписка примена на имплантен систем во корелација со параметрите на периимплантатната инфекција 2006
Ростоска Стевица Стрес и динамика на хроничната пародонтопатија 2006
Жабокова Билбилова Ефка Улогата на пуфескиот капацитет на саливарната уреа и бикарбонатите врз појавата на забниот кариес 2005
Гавриловиќ Ирена  Ефектот од инклинација на инцизивите во положбата на усните кај малоклузија 2005
Ајети Иниз Анализа на постигнатите функционално-естетски резултати со хируршкото лекување на прогениите
2005
Ренџова Василка  Евалуација на инкоорпорораниот флуор во тврдите забни ткива после апликација на флуор – ослободувачки реставративни материјали 2005
Богдановска Билјана Карактеристики на максиларната и мандибуларната морфологија при вертикални неправилности 2005
Аџисанкова Муратовска Илијана Квантитативна анализа на ослободени и дифундирани мономери од смоли на композити и дентин атхезиви низ дентинската бариера 2004
Панчевска Сања  Математички модел за определување на дистрибуција на оклузалните сили кај мандибуларна двострана терминална беззабост 2004
Амбаркова Весна  Влијанието на стравот кај децата вр нивното орално здравје 2004
Бајрактарова Мишевска Цветанка Дентофацијална морфологија кај индивидуи со агенеза на заби 2004
Јанев Едвард Рендгенолошка
евалуација на коскениот ткивен одговор на вилиците по апликација на алопластични
материјали
2004
Павлевска Мери Дентално здравје кај деца со пречки во психофизичкиот развој и насоки за негово зачувување и подобрување   2003
Димитровски Оливер Имунолошки промени кај пациенти со хронични пародонтити 2003
Кацарска Марина Морфолошка диспозиција на периапикалните варијации на каналниот систем кај хуманите максиларни премолари ендодонтско-оралнохируршки тераписки проблем 2003
Димков Александар Микробиолошки аспекти на хемиски и механички средства за орална хигиена кај школски деца 2003
Бојаџиев Владимир Индикации и клиничка процена на хируршки третман на импактирани и супернумерички заби 2003
Атанасовска Стојановска Анета Влијанието на нивото и функционалната способност на имунокомпетентните клетки Т, Б и НК (natural killer) врз појавата и текот на пародонталната болест кај младата популација
2002
Јовановски Сашо   2002
Дирјанска Катерина Клиничко-биохемиска детекција на иницијалната пародонтална лезија
2002
Пешевска Снежана Евалуација на ефектите од комбинираниот конвект. Физикален третман на иницијалната пародонтолна афекција
2002
Стојановска Вера Процена на адхезивната врска помеѓу композитните материјали и тврдите забни ткива со користење на адхезивни системи
2002
Петрова Елена Морфолошки карактеристики на раните прогени загризи
2002
Поповски Стипица Рана дијагностика и превенција на импактираните трајни максиларни  канини со радиолошка процена на нивното никнување
2002
Кокочева Ивановска Олга Етио-патогенетски и превентивни аспекти на циркуларниот кариес кај млечни заби 2002
Кировски Игор Краниометриска процена на положбата на хиоидната коска кај испитаници со нормална оклузија и испитаници со малоклузија II класа 1. одделение по Angle
2002
Димова Цена Клиничка евалуација на фибринолитичката активност на крвта при орално-хируршки интервенции 2002
Симјановска Љуба Рационална проценка на можните алергиски и псевдоалергиски реакции на локалните анестетици при орално-хируршките интервенции
2002
Ѓоргиевска Елизабета Промени на својствата на полиацид-модифицираните композитни смоли (компомери) по складирање во раствори од киселини in vitro студија 2002
Пеева Петрева Марија Проценка на електрокардиографски и хемодинамски промени кај пациенти со кардиоваскуларни заболувања во тек на оралнохируршки интервенции. 2002
Смилева Нацевска Маргита Состојбата на пародонтот при тескоба на денталните лакови 2001
Еленчевски Сашо  Карактеристики на хуморалниот имунолошки одговор во саливата и серум кај стоматитис протетика 2001
Тошеска Наташа Морфолошки особености на неправилноста збиеност во денталните лакови 2001
Даскалова Бојана  Морфолошки карактеристика кај скелетно отворени загризи 2000
Радојкова Николовска Вера Компаративни метрички анализи на длабочината на гингивалниот сулкус и пародонталниот џеб. 2000
Јанев Роберт Типови на раст и развој при малоклузија II класа 1 одделение 2000
Џипунова Билјана Морфолошки карактеристики на малоклузија втора класа прво одделение 2000
Ангелов Никола  Некои орално – ткивни аспекти кај заболени од Diabetes melltus 2000
Стевановиќ Марија  Застапеноста на микроелемнтите во тврдите забни ткива кај интактни и кариозни заби 2000
Николовска Јулијана  Влијанието на фиксно – протетските конструкции во пределот на фронтото на горната вилица во говорната функција 1999
Ковачевска Ивона Присуство на жива во плунка и дентин при едносеансна апликација на повеќе амалгамски полнења 1999
Зеќири Бејтула  Објективно вреднување на малоклузии при потребите за ортодонтски третмани 1999
Гиговски Никола Иследување in vitro на дебелината на цементниот слој по цементирањето на артифицијални забни коронки со цинк-фосфатен цемент Cegal и глас-јономер Meron 1998
Поповиќ Моневска Даница Корелација помеѓу клиничкиот, рендгенолошкиот и патохистолошкиот наод при синузитис максиларис како резултат на постоење на оро-антрална комуникација
1996
Ќурчиева Чучкова Габриела Морфологија на дентоалвеоларните лакови кај деца кои дишат на уста
1995
Перковска Бибановска Мирјана Улогата на јатрогените фактори во клиничката објективизација на пародонталното заболување
1994
Јанкуловска Мира Предиспозиција кон кариес следена преку нивото на саливарните флуориди 1994
Сотириовска Ивковска Ана  Концентрацијата на саливарниот имуноглубин А и кариесот во адолесценцијата 1994
Еленчевска Апостолска Соња Корелација помеѓу бактериолошкиот наод во кариозните маси, плунката и примарната бактериска импланација на клинички здрава емајлова површина 1994
Поповска Лидија Компарација помеѓу рачната и ултразвучната обработка на каналите на забниот корен 1994
Величковски Борис Фреквенција на локализација на импактиран и полуимпактиран долен трет молар и можности за тераписки третман 1994
Пандилова Маја Клиничко-биометриско детерминирање на функционална зона на прикрепена гингива со протективен пародонтален потенцијал 1993
Ивановски Ќиро Имунолошки статус кај заболени од рекурентен афтозен стоматит 1993
Коруновска Весна Рендгенкраниометриска процена за промена на вертикалната димензија кај пациенти со тотални протези 1993
Грчев Александар Современи радиолошки и клинички дијагностички методи кај myoarthropatya-та на темпоромандибуларниот зглоб 1993
Лазаревска Емилија Морфолошки развојни промени на максила кај нормална оклузија рендгенкраниометриска анализа 1993
Атанасова Елизабета Клиничко-биометриска евалуација на слободниот гингивален и латералниот мукопериостеален “pedicle” автокалем во третманот на гингивалната рецесија 1992
Поп-Стефанова Трпоска Маја Гнатометриски карактеристики на нормална оклузија кај македонско население 1992
Капушевска Билјана Анализа на степенот на осетливост кај препариран и импрегниран заб за вештачка коронка во зависност од количеството на флуор 1992
Бенедети Алберто Петгодишно преживување кај пациенти со карцином на долна усна во зависност од применетата метода на лекување 1992
Георгиева Силвана Прилог кон етиологијата на глосопирозите“ и се стекнала со звањето магистер по стоматолошки науки. Во 1994 година се здобила со звањето специјалист по болести на устата и пародонтот.
1992
Георгиев Златко Патохистолошки промени на пулпата на млечните заби во фаза на ресорпција. (магистерски труд). 1992
Бундевска Јадранка Местоположба на првите горни молари рендгенкраниометриска анализа 1991
Петрова Оливера Потреба и оправданост од одржувачи на простор при прерана едентација на млечни заби 1991
Поповска Мирјана Лихен планус: клинички манифестации и неговата имуногенетска асоцираност со антигените од ХЛА-системот 1991
Вандевска Васка Фамилијарни испитувања на димензиите на перманентните инцизиви 1990
Беќировиќ Мери Корелација меѓу кариесот, оралната хигиена и воспалителните промени на гингивата кај ученици од 15 до 18 годишна возраст 1990
Јанкуловска Евдокија Џвакален ефект кај индивидуи со интактно забало 1990
Ковачевска Гордана Дезинфекција на отпечатоците за изработка на фиксни протетички надоместоци како превенција на терапевтскиот тим 1990
Гугувчевски Љубен Електромиографско испитување на предниот слепоочен и масетеричен мускул кај корисници на тотални протези при исхрана.
1989
Кануркова Лидија Трансверзални односи и промени во орофацијалната регија кај унилатералните вкрстени загризи 1988
Набил Болис Етиопатогенетски аспекти на алвеолитот и можности на терапискиот третман 1988
Чаловска Јагода Деформација на тело на мост во зависност од висината, ширината и големината на распонот 1988
Зужелова Марија Рендгенкраниометриска анализа на фацијалните и кранијалните варијации во етничките групи 1984
Антоска Љубица Физико-хемиски промени на плунката кај пациенти со микробен протезен стоматит
1983
Велевски Драгољуб Биофункционални аспекти на протетичкото лекување кај суптотална  беззабост
1982
Василевски Бранко Превентивно-хируршко решавање на карциномите на долната усна 1982
Ѓоргова Јулијана “Положбата на инцизивите и нивното влијание на дентоскелетални-мекоткивни структури”, и се стекнала со научниот степен магистер на стоматолошки науки од областа ортодонција. Со одбраната на докторската дисертација под наслов 1981
Николовска Белазелковска Златанка Активноста на алкалната и киселата фосфатаза, глутамат пируват трансаминаза, глутамат оксалат трансаминаза и лактат дехидрогеназа кај пациенти со прогресивна пародонтопатија
1981
Оџаклиева Славјанка Микробиолошки наод на преостанатиот дентин при Caries profunda simplex и complicata по претходна тераписка постапка 1981
Шабанов Ерол Промени во пародонтот како резултат на предвремен допир кај заби со коронки   1980
Димкова Матовска  Љупка Етио-морфо-функционални аспекти на денталната ресорпција”, се здобила со научниот степен магистер на стоматолошки науки од областа дентална патологија и терапија.
1976
Накова Марија  “Прилог кон познавањето на протеините, јаглените хидрати и мастите во плунката и плазмата од пациенти со прогресивна пародонтопатија” 1976