Одбранети докторски дисертации

 

Кандидат

Наслов на докторска дисертација

Година на одбрана

 

 

 

д-р Сандра Атанасова

ЕВАЛУАЦИЈА НА ЕСТЕТИКА И ОБЈЕКТИВНА ПРОЦЕНКА НА АТРАКТИВНОСТ НА НАСМЕВКА КАЈ РАЗЛИЧНИ МАЛОКЛУЗИИ ВО КОРЕЛАЦИЈА СО ОРТОДОНТСКИ ТРЕТМАН

2024

д-р Нада Ристеска

ЕФИКАСНОСТ НА САМОПРОЦЕНКАТА НА ПАЦИЕНТОТ И НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА САЛИВАРНИТЕ БИОМАРКЕРИ ВО СКРИНИНГОТ НА ПАРОДОНТОПАТИЈАТА

2024

д-р Пасионаре Џелал Џара Будима

КОРЕЛАЦИЈА ПОМЕЃУ ХРОНОЛОШКА И СКЕЛЕТНАТА ВОЗРАСТ СО ПРИМЕНА НА ИНДЕКСОТ НА СОЗРЕВАЊЕ НА ВРАТНИТЕ ПРШЛЕНИ И ИНДЕКСОТ НА ДЕНТАЛНА КАЛЦИФИКАЦИЈА И НИВНАТА УПОТРЕБА ВО ПЛАНИРАЊЕТО НА ОРТОДОНТСКИОТ ДЕНТАЛНО-ОРТОПЕДСКИОТ ТРЕТМАН

2023

Д-р Ирена Стојанова

ВЛИЈАНИЕТО НА ОДОНТОГЕНИТЕ
ИНФЛАМАТОРНИ ЦИСТИ ВРЗ ЛОКАЛНИОТ И
СИСТЕМСКИОТ ИМУН ОДГОВОР НА
ОРГАНИЗМОТ ПРЕД И ПО НИВНАТА ХИРУРШКА
ТЕРАПИЈА

2023

 

Д-р Александра Бранко ЕВАЛУАЦИЈА НА СЕРУМСКИ И САЛИВАРЕН INTERLEUKIN-33 ПОТЕНЦИЈАЛНИ МАРКЕРИ ЗА ТУМОРИ НА ПАРОТИДНИ ЖЛЕЗДИ

2023

Д-р Буњамин Џафери

 

КЛИНИЧКА И РАДИОЛОШКА АНАЛИЗА  НА АВТОЛОГЕН ДЕНТИНСКИ ГРАФТ ВО ПРЕЗЕРВАЦИЈА НА АЛВЕОЛАРЕН ГРЕБЕН

2023

 

Данчо Бизевски

КЛИНИЧКА И КОМПЈУТЕРСКА ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОМЕНИТЕ
НА ВЕСТИБУЛАРНАТА КОСКЕНА ЛАМИНА ПО ИМЕДИЈАТНА
И МЕДИЈАТНА ИМПЛАНТАЦИЈА ВО ЕСТЕТСКА ЗОНА

 

2023

 

Мерита Шкодра Бровина

АНАТОМО – МОРФОЛОШКИ ПРОМЕНИ НА ОРАЛНИТЕ КОСКИ КАЈ ЖЕНИ СО ОСТЕОПОРОЗА

2023

 

 

Фуат Шефкет Бислими

СТРУКТУРАЛНА АНАЛИЗА И ПОВРШИНСКА ТОПОГРАФИЈА НА МАТЕРИЈАЛИТЕ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ИЗРАБОТКА НА РАЗЛИЧНИ ФИКСНО-ПРОТЕТИЧКИ НАДОМЕСТОЦИ И НИВНО ВЛИЈАНИЕ НА ПОВРШИНСКАТА БАКТЕРИСКА АДХЕЗИЈА НА STREPTOCOCCUS MUTANS – IN VITRO СТУДИЈА

2023

 

Јета Кисери Кубати

КОМПАРАЦИЈА НА ДВА РАЗЛИЧНИ МОДЕЛА НА ФИКСНИ РЕТЕЈНЕРИ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО КЛАСА I ТРЕТИРАНИ ЗА ЗБИЕНОСТ СО ФИКСНИ ОРТОДОНТСКИ АПАРАТИ

2023

Миранда Сејдиу-Абази

ПРИМЕНА НА ПАЛАТОСКОПИЈА, ХЕИЛОСКОПИЈА И ОДОНТОМЕТРИЈА ВО СТОМАТОЛОГИЈАТА

2023

Рајмонда Халили

ПРИМЕНА НА Т-SKEN III  ЗА АНАЛИЗА НА ОКЛУЗИЈА КАЈ  ПАЦИЕНТИ НОСИТЕЛИ НА ДЕНТАЛНИ МОСТОВИ ВО УСЛОВИ НА  KENNEDY  III КЛАСА

2022

 

Рина Илијаз Прокши АТРАУМАТСКИОТ РЕСТАВРАТИВЕН ТРЕТМАН КАЈ ДЕЦАТА 2022
Јована Митиќ КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА МИКРОБИОЛОШКА АКУМУЛАЦИЈА НА РАЗЛИЧНИ ТИПОВИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СУТУРИРАЊЕ ВО ПАРОДОНТАЛНА ХИРУРГИЈА И ИМПЛАНТОЛОГИЈА 2022
Себахате Хамити Алидема Степен на ресорпција на мандибуларниот алвеоларен гребен кај пациентите носители на Vertex thermosens протези и носители на конвенционални акрилатни протези

 

2022

 

Санела Идоска Евалуација на фибробласти – асоцирани со карцином (CAFs) и тумор – асоцирани макрофаги (TAMs) кај орален планоцелуларен карцином (OSCC): имунохистохемиска студија 2022
Влора Бериша Евалвација на ризик фактори за преканцерозни состојби кај протетички пациенти со дијбет 2022
Дарко Велјановски Вертикалната дебелина на гингивата како фактор за пери – имплантна коскена загуба 2022
Урим Тефику Застапеност и улога на bacteroides и fusobacterium кај пациенти од македонска и албанска припадност со пародонтопатија 2022
Славица Ѓоргиевска Јовановска Влијанието на тамоксифенот врз пародонталното здравје и оралната кандидијаза кај пациенти со канцер на дојка 2022
Марија Андоновска Влијанието на средствата за иригација и материјалите за цементирање врз  јачината на врската на композитното колче со дентинот 2022
Симона Тошевска Влијанието на хијалуронската киселина врз ткивата на пародонтот 2022
Тања Дејаноска
Влијанието на висината на супраструктурата врз стабилноста на имплантите – метод на конечни елементи
2022
Билбил Речица Компаративна анализа на ефектот од примена на 4MATRIX коскен супституент со или без PRF врз инфракоскените пародонтални џебови 2022
Филип Тантуровски Спирометриска процена на респираторниот капацитет кај корисниците на тотални протези 2022
Теута Довољани Примена на конусно зрачна компјутеризирана томографија во планирањето на имплантациска терапија 2022
Жаклина Менчева Хирушки методи на третирање на мекоткивни дефекти во оралната хирургија 2022
Недим Касами Дијагностички и хирушки особености на плеоморфен аденон на паротидна жлезда: евалуација на ризик факторите за рецидив и морбидитет на фацијалниот нерв 2021
Арлинда Тмава- Драгуша Клинички и параклинички наоди кај пациенти со тотални протези 2021
Либурн Куртиши Површинска адаптација, микропропустлив ост и клиничка ефикасност на различни материјали употребени како залевачи 2021
Генц Демјаха Протетички ајдувантен клинички пристап на cephalea од орофацијално потекло 2020  
Зоран Шушак Евалуација на ефикасност и ризици со ботокс терапија при тригеминална неуралгија 2020  
Марија Манева Ристовска Процена на краниофацијалните и дентоалвеоларните структури кај индивидуи со различен тип на вертикален раст 2020  
Бруно Николовски Евалуација на методи за рана детекција на оралните премалигни и малигни лезии 2020  
Ирена Гавриловиќ Проценка на скелетни, дентоалвеоларни и мекоткивни карактеристики на малоклузија II класа 1-во одделение 2020
Надица Јанева Евалуација на физички и механички карактеристики на тотални протези изработени со CAD/CAM технологија во однос на конвенционални тотални протези 2020
Ана Радеска Пановска  Примена на современи дијагностички методи за процена на потребата од ортодонтски третман 2019
Абдил Изаири Дијагоностички постапки кај пациенти со медикаментозно условена ксеростомија 2019
Маријана Мирческа Ефикасност на три ендодонтски системи при конвенционален ендодонтски ретретман 2019
Мирјана Марковска Арсовска Тераписки ефекти на озон гас во третманот и превенција на биофосфонатната остеонекроза на вилиците 2019
Емилија Костадиновска Микропропустливоста и јачината  на врската кај композитните материјали со примена на различни техники на апликација 2019
Соња Вујасин Анализа на дистрибуцијата на оклузалните вертикални сили кај дистално продолжени мостовни конструкции  – метод на конечни елементи 2019
Снежана Димитроска Евалуација на скелетни и мекоткивни фацијални варијации кај испитаници со сагитални неправилности со употреба на кефалометриски и антропометриски анализи 2019
Денис Бафтијари Одредување на стабилноста на имплантите и влијанието на ризичните фактори врз успешноста на терапијата 2019
Марија Ивановска Стојановска Улогата на херпес симплекс вирусите тип 1 и 2, Епштејнбаровиот вирус и цитомегало вирусите во патогенезата на хроничната пародонтологија 2019
Весна Јанкуловска Влијанието на миофункционалните ортодонтски апарати врз орофацијалната мускулатура 2019
Агиме Драгидела Тенекја Антимикробната ефикасност Er.YAGласерот на бактерии од оралниот медиум во инфицираните коренски канали 2019
Катерина Василева Гешоска Процена на внатрешно налегнување и маргинална дискрепанца кај целосно керамички и металкерамички коронки 2019
Борјан Наумовски Компаративна анализа на димензионална стабилност и прецизност на силиконски отпечаточен материјал со користење на различни отпечаточни техники 2018
Зана Лила Красниќи Процена на квлитетот на вештачката дентиција врз развојот на виличнозглобните дисфункции со помош на Т-скен анализата 2018
Мирсад Шкрета Компаративна клиничка анализа на две хируршки техники во третманот на гингивална рецесија I и II по Милер 2018
Марјан Петков Процена на влијанието на привремените цементи врз атхезијата на дефинитивните цементи при цементирање на естетски фиксно протетички реставрации 2018
Јасна Петровска Дијагностичко прогностички можности на ортопантомограмот во детерминирање на положбата на импактираните максиларни канини 2018
Газменд Јусуфи Третман на ортодонтските неправилности со два вида атхезиви 2018
Сашка Тодороска Регенеративна пародонтална терапија со примена на биоматеријали биоос и емдогаин – компаративна клиничка студија 2018
Весна Јуруковска Шотаровска Ефектот од употребата на различни видови цементи и надградбени системи врз ендодонтски третирани заби 2018
Висар Буњаку Ефект на нехируршкиот пародонтален третман без и со ласер терапија со низок интезитет кај пациенти со diabetes mellitus тип II 2018
Татјана Георгиевска Јанческа Проценка на велофаренгиалниот свинктер и неговата улога во говорот на пациентите со расцепи на усна и непце 2018
Будима Пејковска Шахпаска Индивидуално дизајнирани ноќни протези при естетско-функционална рехабилитација на пациенти со бурксизам 2018
Весна Трпевска Дигитална евалуација со t-scan III system при оклузија и артикулација кај испитаници со ортодонтски малоклузии 2017
Линдита Зендели Беџети Детекција и типизација на хуман папилома вирусот (ХПВ) кај оралните преканцерозни лезии 2017
Горан Панчевски Валоризација на ултрасонографијата и ултрасонографски водената аспирациона биопсија во евалуација на вратните лимфни јазли кај малигни тумори на главата и вратот 2017
Ана Спировска Методологија за проценка на трајноста на суптотална телескоп протеза 2017
Сабетим Черкези Ортодонтските аномалии – ризик фактор во иницирањето и прогресијата на инфламаторно-деструктивните промени на пародонтално ткивниот комплекс 2017
Ана Белазелковска Грежловска Асоцијација помеѓу пародонталната и хроничната бубрежна болест 2017
Наташа Денкова Проценка на ризик фактори и степен на дентални ерозии проследени со евалуација на протективниот ефект на препарати со флуориди врз емајл и дентин и хистопатолошки аспект (in vitro) 2017
Катерина Златановска Процена на механичката отпорност на порцеланските фасети во зависност од видот на препарацијата 2017
 Сања Нашкова Компаративна анализа на социоекономски, клинички, саливарни биохемиски и микробиолошки маркери и нивниот дијагностички потенцијал кај кариес резистентни и кариес активни училишни деца 2016
Билјана Богдановска Влијанието на вертикалните неправилности врз скелетните и мекоткивните кранифацијални структури 2016
Петрова Елена Компаративна анализа на морфолошките варијации кај јувенилни и адолесценти со малоклузија III класа 2016
Наташа Ставрева Процена на механичката отпорност на безметалните коронки во однос на видот на препарација на забот во корелација со ferrule effect 2015
Анета Мијоска Евалуација на врската помеѓу цирконијата и порцеланските маси за фасетирање 2015
Двојаковска Сузана Прогностичка сигнификантност на DNA метипацијата и нивото на тумор – супресивна miRNA кај оралнит карцином 2015
Амбаркова Весна Компаративна студија помеѓу оралното здравје и природно флуорираните води за пиење во одредени региони на РМ 2015
Даштевски Благоја Процена на вредностите на CAD/CAM системот во однос со конвенционално изработените парцијални скелетирани протези 2015
Ванчо Спиров Форензичка ДНК анализа на забите 2015
Теута Адемај Кутловци Епидемиолошки, клинички, бактериски и хистопатолошки профил на дентогени инфекции кај деца на млечни и трајни заби 2015
Мимоза Селмани Влијание на третите молари врз збиеноста на мандибуларниот дентален лак 2015
Дарко Поп Ацев Застапеност на хиподонција кај популацијата во Република Македонија 2015
Сахмедин Сали Терапевтска ефикасност на PerioChipхлорхексидин глуконат врз пародонталната болест 2015
Гордана Апостолова Влијание на коскените маркери во проценка на минерализација на орално – хируршки коскени дефекти кај пациенти со diabetes mellitus 2015
Антонио Кирков Евалуација на молекуларни маркери кај орален карцином 2014
Марина Ефтимоска Влијание на различни материјали за пулпино прекривање врз хистопатолошкиот одговор на пулпата 2014
Линдихана Емини Евалуација на каналната обтурација на коренските канали на забот со микро-компјутер томографија 2014
Бајрактарова – Ваљакова Емилија Евалуација на јачината на керамичко – цементното поврзување кај целосно керамичките системи – студија IN VITRO 2014
Велевска – Стефковска Даниела Евалуација на имунолошките, микробиолошките и вирусолошките аспекти на денталните импланти 2014
Весна Филиповска Мицевска Корелација на хемиското и ласерското белење на забите низ призма на можното влијание врз естетскиот ефект, виталноста и ултраструктурата на забите 2014
Димовска Радмила Ретроспективна студија со валоризација на епидемиолошките карактеристики и потенцијалните ризик фактори кај пациенти со расцеп со проспективен тек (1996 – 2009) во Република Македонија. 2013
Софија Царчева Шаља Влијанието на возраста врз скелетните антеро-постериорни промени кај пациенти со малоклузија III класа при ортопедска максиларна протракција 2014
Јетмире Алимани Јакупи Проценка на ризични фактори за кариес кај деца проследена преку програмата на кариограм моделот 2013
Ајети Неџмие Антибактериски ефекти на озонот во гасна состојба и Nd: YAG ласерот IN VIVO 2013
Цветанка Бајрактарова Мишевска Морфолошки карактеристики на краниофацијалниот комплекс кај индивидуи со Turnerovсиндром 2013
Владимир Филиповски Осеоинтеграција на ендоосеалните дентални импланти кај пациенти со дијагностициран diabetes mellitus 2013
Евросимовска Билјана Влијанието на полиоморфизиите на гените за матрикс метало-протеиназите врз прогресијата на клиничката слика кај хроничните периапикални процеси и акутните одонтогени инфекции 2012
Сашо Јовановски Процена на влијанието на површинската обработка на керамички надградби и нивниот ефект на фрактурната резистентност на ендодонтско третирани заби 2012
Едвард Јанев Импликација на континуираната антитромбоцитна терапија врз интраоперативното и посоперативното крвавење при изведувањето на оралнохируршките интервенции 2012
Зана Агани Определување на нивото на кортизол во серум при екстракција на заби кај нормотензивни, хипертензивни и дијабетични пациенти 2012
Теута Пустина Красниќи Спектрофотометриска анализа на боите на предните максиларни заби и промената според полот и возраста 2012
Миндова Соња Пушењето: модифицирачки ризик фактор во етиопатогенетските механизми на пародонталната болест 2011
Димков Александар Хемиски и микробиолошки аспекти на вградувањето антимикробни соединенија во глас-јономен цементи 2011
Павлевска Мери Клиничка, антибактериска, радиогравска и хистопатолошка евалуација на третманот на авитални млечни заби 2011
Ренџова Василка Проценка на кариостатскиот потенцијал и биокомпатибилноста на материјали кои се користат во реставративната стоматологија 2011
Митиќ Кристина Пролиферативни и апоптотични промени кај гингивалните разраснувања стимулирани од циклоспорин 2011
Стефановска Емилија Инфламаторните цитокини и нивната улога во модилирањето на клиничката експресија на плак – индуцирана гингивална инфламација 2011
Стојановска Вера Ултраструктурна и физичка процена на силата на врзување помеѓу атхезивните површини на тврдите забни ткива и композитите при употреба на заштитни подлоги 2011
Ристоска Стевица Проценка на влијанието на матрик металопротеиназите врз деструктивните процеси на ткивата во тек на парадонталната болест 2011
Кокочова – Ивановска Олга Следење на почетните развојни етапи и можност за негова превенција 2011
Билбилова – Жабакова Ефка Инхибиција на деминерализацијата на емајлот околу брекетите во тек на ортодонтски третман IN VIVO и IN VITRO студија 2010
Алексова Павлина Корелација на патолошките калцификати во забната пулпа со патолошки калцификати во други органи во организмот 2010
Илијана Муратовска Влијанието на иригационите солуции на SWEAR LAYER виталните структури и дентинот на ендодотски третирани заби 2010
Сања Панчевска Тродимензионална анализа на дистрибуцијата на оклузалните сили кај парцијални протези со дистално слободни седла според методот на конечни елементи 2010
Кацарска Марина Валоризација на клиничко-тераписките атрибути на ултрасоничната наспроти конвенционалната  ретро препарација (докторска дисертација). 2009
Тошеска – Спасова Наташа Проценка и влијанието на збиеноста на мандибуларните инцизиви и нивната позиција на кранифацијалната морфологија. (докторска дисертација). 2009
Симјановска Љуба Рационална дијагностичка и прогностичка проценка на можните алергични реакции на локални анестетици in vivo и in vitro тестирања (докторска дисертација). 2009
Дирјанска Катарина Улогата на слободните радикали во патогенетските механизми на пародонталната болест 2009
Џипунова Билјана Тераписки ефекти кај малоклузијавтора класа прво одделение 2008
Радојкова Николовска Вера Влијание на половите хормони врз пародонтално-ткивната афекција 2008
Пешевска Снежана Примена на ласер-терапијата во третманот на пародонталнта болест 2007
Пеева Петреска Марија Влијанието на плазма богата со тромбоцити на коскена регерација на хумани дефекти во виличните коски 2007
Николовска Јулијана Модел на управување со ситемот за орална здравствена заштита 2007
Коруноска Стевковска Весна T-Scan II и компјутерска анализа на оклузални контакти кај пациенти со фиксно протетички конструкции 2007
Ковачевска Ивона Анализа и процена на влијанието на коронарната и апикалната микропропустливост врз неуспехот на ендодонтската терапија 2007
Димова Цена Клиничка подготовка и процена на обезбедената локална хемостаза при оралнохируршки третман кај пациенти со тромботични заболувања 2007
Димитровски Оливер Клинички, патохистолошки, микробиолошки и рендгенолошки аспекти на инфламаторните цисти 2007
Атанасовска Стојановска Анета Влијание на цитокинскиот генски полиморфизам во етиопатогенезата на пародонталната болест кај македонска популација 2007
Гиговски Никола Евалуација на клинички важни карактеристики кај различни видови перманентни фикснопротетички цементи 2006
Поповски Стипица Структурна анализа на дисхармонијата во вертикална насока 2005
Ѓоргиевска Елизабета Ефекети од апликацијата на флуороослободувачките дентални материјали врз артифициелната плунка и тврдите забни ткива кај млечните и младите трајни заби 2005
Еленчевски Сашо Евалуација на имунолошкиот одговор кај stomatitis protetica 2005
Ќурчиева Чучкова Габриела Краниофацијалната морфологија и начинот и начинот на дишење 2004
Стевановиќ Марија Евалуација на ефектите од тераписката апликација на ЕР:YAG ласерот врз тврдите забни ткива и пулпата 2004
Поповиќ – Моневска Даница Евалуација на методите за рана дијагностика на вратните метастази и улогата на елективната дисекција кај пациентите со орален планоцелуларен карцином 2004
Ванковски Владо Срес апсорбер како додаток на дистално поставен имплант – носач на фикснопротетичка конструкција 2004
Ангелов Никола Улогата на секреторниот инхибитор на леукоцитната протеаза во зараснувањето на оралните рани 2004
Саракинова Оливера Евалуација на кариеспротективниот ефект на полиолите изразен преку дејството на ксилитолот 2003
Пандилова Маја Компаративна анализа апоптотичното одумирање на клетките во тек на пародонталната болест 2003
Сотировска – Ивковска Ана Процена на имунолошкиот одговор на пулпиното ткиво кај некариозни и кариозно променети заби во детска возраст: клиничка, морфолошка и имунохистолошка анализа 2002
Поповска Лидија Хронични периапикални лезии во зависност од ендодонтскиот статус на забите 2002
Георгиева Силвана Биохемиска и цитолошка анализа на глосопирозите кај пациенти со хипохромна анемија 2002
Величковски Борис Примена на компјутеризирана томографија и магнентна резонанца во хируршкиот третман 2002
Бундевска Јадранка Влијание на поставеноста на првите молари врз стабилноста на тоталните протези 2003
Апостолска Соња Улогата на streptococcus mutans и lactobacillus во етиопатогенезата на денталниот кариес 2001
Грчев Александар Дијагностички и тераписки аспекти кај колум фрактурите 2001
Поп Стефанова – Троска Маја Цервикалните пршлени како индикатори за одредување на мандибуларниот раст 2000
Поповска Мирјана Имонолошки аспекти на оралниот лихен планус 2000
Левенска Горица Процена на говорот кај индивидуи со малоклузии 2000
Кануркова Лидија Примена на мултидимензионална анализа при дијагностицирање на трансверзални отстапувања во дентофацијалната регија 2000
Јанкуловска Мира Флуридната концентрација во оралниот медиум пред и по флуриден топикален третман 2000
Ивановски Ќиро Етипатогентскиот придонес на психолошкиот стрес во афекцијата оралната мукозна мембрана 2000
Георгиев Златко Хисто-ензиматски испитувања на пулпата на млечните заби во фаза на ресорпција 2000
Бенедети Алберто Имунолошки аспекти на инфекциите во максилофацијалната регија 2000
Поповски Владимир Хируршка верификацијана дијагностиката при паротидните тумори 1998
Капушевска Билјана Функционална вредност на забите носачи на фиксно-протетичките конструкции 1998
Наумовски Славе Палатопластика: валоризација на функционалните резултати 1997
Бекировиќ Мери Реминерализирачки потенцијал на плунката и дентален морбидитет кај младите трајни заби 1997
Ставревска Ана Компаративна евалуација на хируршите техники за вестибуларна екстензија на прикрепената гингива 1994
Ковачевска Гордана Стомато-протетичка рехабилитација на преостанати радикси со метални надградби како носачи на фиксни конструкции 1994
Ефтим Мирчев Влијанието на водата на врзувачките и термичка експанзија на масите за вложување со осврт на неодуротерм 5 масата 1993
Дејаноски Крсте Дентофацијалните параметри во реконструкцијата на горниот фронтален сегмент кај тотална беззабост 1993
Бајевска Јагода Клинички и лабораториски испитувања на деформација на тела на мостови 1992
Стевановиќ Мирослава Аспекти на реакции на пулпо-дентинскиот орган при некомплицирани кариозни лезии и процена на нивната реверзибилност 1991
Јанкуловска Евдокија Џвакален ефект кај индивидуи со тотални протези при различни по форма алвеоларни гребени 1991
Гугувчевски Љубен Електромиографска процена на физиолошкото мирување и интероклузивно растојание кај корисниците на тотални протези 1991
Оџаклиевска Славјанка Проценка на реактивната и реверзибилната способност на забната пулпа при Caries profunda complicata 1990
Ѓоргова Јулијана Карактеристики на краниофацијалните структури кај деца во зависност од типот на лицевата ротација 1990
Димитровски Вангел Промени во имунолошката реактивност кај заболени од пародонтална болест 1990
Царчев Миле Епидемиолошки, клиничко-рендгенолошки и патохистолошки аспекти на пародонталната болест кај децата од училишна возраст 1989
Петкова Елена Влијанието на местолположбата на гингивалниот раб на вештачката забна коронка врз здравјето на пародонциумот 1989
Василевски Бранко Компаративна верификација на постигнатите ефекти при конзервативно лекување на хемангиомите со ултракортен и 96% етилалкохол 1989
Белазелковска Златанка Биохемиска верификација на хидролитичната ензимска активност кај пациенти со прогресивна пародонтопатија 1989
Мирчева Мила Некои патогенски основи и клинички манифестации на стравот кај децата во стоматолошката практика 1988
Иљовска Снежана Клинички и лабораториски испитувања од дентален аспекткај инсулин зависен дијабет (тип1) во детска возраст и адолесценција 1988
Бајрактарова Бона Развиток, алвеоларна и клиничка ерупција на трајните заби кај децата од централното подрачје на СР Македонија 1988
Велевски Драгољуб Евалуација на вредноста на џвакопритисокот и реакција на потпорните ткива кај суптотални протези 1988
Даштевски Бранислав Употребна вредност на бипупиларната и Камперовата линија при определувањето на ориентационата протетичка рамнина 1987
Ѓорчулеска Надежда Корелација меѓу растежот на краниофацијалните структури и биолошката матурација кај деца со малоклузии 1986
Шабанов Ерол Промени во пародонциумот по експериментално предизвикана трауматска оклузија: стереолошка и хистолошка студија кај стаорци 1983
Симоновски Методи Промени во минералошкиот статус  кај болни од прогресивна пародонтопатија 1983
Мешков Мирослав Морфолошки варијации на краниофацијалниот систем кај лица со малоклузија класа 2, 2. одделение 1983
Поп Николов Димитар Изучување на оптималните можности за изработка на армирани керамички џекет коронки кај горните предни заби 1982
Димкова-Матовска Љупка Патолошка дентална ресорпција: процена на етиопатогенезата преку анализа на ресорптивното поле 1981
Накова Марија Процена на метаболните промени на гингивалното ткиво од пациенти со прогресивна пародонтопатија преку следење на вградувањето на маркирани аминокиселини и хијалуронидазната активност 1979

 

Кандидат

Наслов на докторска дисертација

Година на одбрана

Данчо Бизевски

КЛИНИЧКА И КОМПЈУТЕРСКА ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОМЕНИТЕ
НА ВЕСТИБУЛАРНАТА КОСКЕНА ЛАМИНА ПО ИМЕДИЈАТНА
И МЕДИЈАТНА ИМПЛАНТАЦИЈА ВО ЕСТЕТСКА ЗОНА

2023

Мерита Шкодра Бровина

АНАТОМО – МОРФОЛОШКИ ПРОМЕНИ НА ОРАЛНИТЕ КОСКИ КАЈ ЖЕНИ СО ОСТЕОПОРОЗА

2023

 

 

Фуат Шефкет Бислими

СТРУКТУРАЛНА АНАЛИЗА И ПОВРШИНСКА ТОПОГРАФИЈА НА МАТЕРИЈАЛИТЕ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ИЗРАБОТКА НА РАЗЛИЧНИ ФИКСНО-ПРОТЕТИЧКИ НАДОМЕСТОЦИ И НИВНО ВЛИЈАНИЕ НА ПОВРШИНСКАТА БАКТЕРИСКА АДХЕЗИЈА НА STREPTOCOCCUS MUTANS – IN VITRO СТУДИЈА

2023

 

Јета Кисери Кубати

КОМПАРАЦИЈА НА ДВА РАЗЛИЧНИ МОДЕЛА НА ФИКСНИ РЕТЕЈНЕРИ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО КЛАСА I ТРЕТИРАНИ ЗА ЗБИЕНОСТ СО ФИКСНИ ОРТОДОНТСКИ АПАРАТИ

2023

Миранда Сејдиу-Абази

ПРИМЕНА НА ПАЛАТОСКОПИЈА, ХЕИЛОСКОПИЈА И ОДОНТОМЕТРИЈА ВО СТОМАТОЛОГИЈАТА

2023

Рајмонда Халили

ПРИМЕНА НА Т-SKEN III  ЗА АНАЛИЗА НА ОКЛУЗИЈА КАЈ  ПАЦИЕНТИ НОСИТЕЛИ НА ДЕНТАЛНИ МОСТОВИ ВО УСЛОВИ НА  KENNEDY  III КЛАСА

2022

 

Рина Илијаз Прокши АТРАУМАТСКИОТ РЕСТАВРАТИВЕН ТРЕТМАН КАЈ ДЕЦАТА 2022
Јована Митиќ КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА МИКРОБИОЛОШКА АКУМУЛАЦИЈА НА РАЗЛИЧНИ ТИПОВИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СУТУРИРАЊЕ ВО ПАРОДОНТАЛНА ХИРУРГИЈА И ИМПЛАНТОЛОГИЈА 2022
Себахате Хамити Алидема Степен на ресорпција на мандибуларниот алвеоларен гребен кај пациентите носители на Vertex thermosens протези и носители на конвенционални акрилатни протези

 

2022

 

Санела Идоска Евалуација на фибробласти – асоцирани со карцином (CAFs) и тумор – асоцирани макрофаги (TAMs) кај орален планоцелуларен карцином (OSCC): имунохистохемиска студија 2022
Влора Бериша Евалвација на ризик фактори за преканцерозни состојби кај протетички пациенти со дијбет 2022
Дарко Велјановски Вертикалната дебелина на гингивата како фактор за пери – имплантна коскена загуба 2022
Урим Тефику Застапеност и улога на bacteroides и fusobacterium кај пациенти од македонска и албанска припадност со пародонтопатија 2022
Славица Ѓоргиевска Јовановска Влијанието на тамоксифенот врз пародонталното здравје и оралната кандидијаза кај пациенти со канцер на дојка 2022
Марија Андоновска Влијанието на средствата за иригација и материјалите за цементирање врз  јачината на врската на композитното колче со дентинот 2022
Симона Тошевска Влијанието на хијалуронската киселина врз ткивата на пародонтот 2022
Тања Дејаноска
Влијанието на висината на супраструктурата врз стабилноста на имплантите – метод на конечни елементи
2022
Билбил Речица Компаративна анализа на ефектот од примена на 4MATRIX коскен супституент со или без PRF врз инфракоскените пародонтални џебови 2022
Филип Тантуровски Спирометриска процена на респираторниот капацитет кај корисниците на тотални протези 2022
Теута Довољани Примена на конусно зрачна компјутеризирана томографија во планирањето на имплантациска терапија 2022
Жаклина Менчева Хирушки методи на третирање на мекоткивни дефекти во оралната хирургија 2022
Недим Касами Дијагностички и хирушки особености на плеоморфен аденон на паротидна жлезда: евалуација на ризик факторите за рецидив и морбидитет на фацијалниот нерв 2021
Арлинда Тмава- Драгуша Клинички и параклинички наоди кај пациенти со тотални протези 2021
Либурн Куртиши Површинска адаптација, микропропустлив ост и клиничка ефикасност на различни материјали употребени како залевачи 2021
Генц Демјаха Протетички ајдувантен клинички пристап на cephalea од орофацијално потекло 2020  
Зоран Шушак Евалуација на ефикасност и ризици со ботокс терапија при тригеминална неуралгија 2020  
Марија Манева Ристовска Процена на краниофацијалните и дентоалвеоларните структури кај индивидуи со различен тип на вертикален раст 2020  
Бруно Николовски Евалуација на методи за рана детекција на оралните премалигни и малигни лезии 2020  
Ирена Гавриловиќ Проценка на скелетни, дентоалвеоларни и мекоткивни карактеристики на малоклузија II класа 1-во одделение 2020
Надица Јанева Евалуација на физички и механички карактеристики на тотални протези изработени со CAD/CAM технологија во однос на конвенционални тотални протези 2020
Ана Радеска Пановска  Примена на современи дијагностички методи за процена на потребата од ортодонтски третман 2019
Абдил Изаири Дијагоностички постапки кај пациенти со медикаментозно условена ксеростомија 2019
Маријана Мирческа Ефикасност на три ендодонтски системи при конвенционален ендодонтски ретретман 2019
Мирјана Марковска Арсовска Тераписки ефекти на озон гас во третманот и превенција на биофосфонатната остеонекроза на вилиците 2019
Емилија Костадиновска Микропропустливоста и јачината  на врската кај композитните материјали со примена на различни техники на апликација 2019
Соња Вујасин Анализа на дистрибуцијата на оклузалните вертикални сили кај дистално продолжени мостовни конструкции  – метод на конечни елементи 2019
Снежана Димитроска Евалуација на скелетни и мекоткивни фацијални варијации кај испитаници со сагитални неправилности со употреба на кефалометриски и антропометриски анализи 2019
Денис Бафтијари Одредување на стабилноста на имплантите и влијанието на ризичните фактори врз успешноста на терапијата 2019
Марија Ивановска Стојановска Улогата на херпес симплекс вирусите тип 1 и 2, Епштејнбаровиот вирус и цитомегало вирусите во патогенезата на хроничната пародонтологија 2019
Весна Јанкуловска Влијанието на миофункционалните ортодонтски апарати врз орофацијалната мускулатура 2019
Агиме Драгидела Тенекја Антимикробната ефикасност Er.YAGласерот на бактерии од оралниот медиум во инфицираните коренски канали 2019
Катерина Василева Гешоска Процена на внатрешно налегнување и маргинална дискрепанца кај целосно керамички и металкерамички коронки 2019
Борјан Наумовски Компаративна анализа на димензионална стабилност и прецизност на силиконски отпечаточен материјал со користење на различни отпечаточни техники 2018
Зана Лила Красниќи Процена на квлитетот на вештачката дентиција врз развојот на виличнозглобните дисфункции со помош на Т-скен анализата 2018
Мирсад Шкрета Компаративна клиничка анализа на две хируршки техники во третманот на гингивална рецесија I и II по Милер 2018
Марјан Петков Процена на влијанието на привремените цементи врз атхезијата на дефинитивните цементи при цементирање на естетски фиксно протетички реставрации 2018
Јасна Петровска Дијагностичко прогностички можности на ортопантомограмот во детерминирање на положбата на импактираните максиларни канини 2018
Газменд Јусуфи Третман на ортодонтските неправилности со два вида атхезиви 2018
Сашка Тодороска Регенеративна пародонтална терапија со примена на биоматеријали биоос и емдогаин – компаративна клиничка студија 2018
Весна Јуруковска Шотаровска Ефектот од употребата на различни видови цементи и надградбени системи врз ендодонтски третирани заби 2018
Висар Буњаку Ефект на нехируршкиот пародонтален третман без и со ласер терапија со низок интезитет кај пациенти со diabetes mellitus тип II 2018
Татјана Георгиевска Јанческа Проценка на велофаренгиалниот свинктер и неговата улога во говорот на пациентите со расцепи на усна и непце 2018
Будима Пејковска Шахпаска Индивидуално дизајнирани ноќни протези при естетско-функционална рехабилитација на пациенти со бурксизам 2018
Весна Трпевска Дигитална евалуација со t-scan III system при оклузија и артикулација кај испитаници со ортодонтски малоклузии 2017
Линдита Зендели Беџети Детекција и типизација на хуман папилома вирусот (ХПВ) кај оралните преканцерозни лезии 2017
Горан Панчевски Валоризација на ултрасонографијата и ултрасонографски водената аспирациона биопсија во евалуација на вратните лимфни јазли кај малигни тумори на главата и вратот 2017
Ана Спировска Методологија за проценка на трајноста на суптотална телескоп протеза 2017
Сабетим Черкези Ортодонтските аномалии – ризик фактор во иницирањето и прогресијата на инфламаторно-деструктивните промени на пародонтално ткивниот комплекс 2017
Ана Белазелковска Грежловска Асоцијација помеѓу пародонталната и хроничната бубрежна болест 2017
Наташа Денкова Проценка на ризик фактори и степен на дентални ерозии проследени со евалуација на протективниот ефект на препарати со флуориди врз емајл и дентин и хистопатолошки аспект (in vitro) 2017
Катерина Златановска Процена на механичката отпорност на порцеланските фасети во зависност од видот на препарацијата 2017
 Сања Нашкова Компаративна анализа на социоекономски, клинички, саливарни биохемиски и микробиолошки маркери и нивниот дијагностички потенцијал кај кариес резистентни и кариес активни училишни деца 2016
Билјана Богдановска Влијанието на вертикалните неправилности врз скелетните и мекоткивните кранифацијални структури 2016
Петрова Елена Компаративна анализа на морфолошките варијации кај јувенилни и адолесценти со малоклузија III класа 2016
Наташа Ставрева Процена на механичката отпорност на безметалните коронки во однос на видот на препарација на забот во корелација со ferrule effect 2015
Анета Мијоска Евалуација на врската помеѓу цирконијата и порцеланските маси за фасетирање 2015
Двојаковска Сузана Прогностичка сигнификантност на DNA метипацијата и нивото на тумор – супресивна miRNA кај оралнит карцином 2015
Амбаркова Весна Компаративна студија помеѓу оралното здравје и природно флуорираните води за пиење во одредени региони на РМ 2015
Даштевски Благоја Процена на вредностите на CAD/CAM системот во однос со конвенционално изработените парцијални скелетирани протези 2015
Ванчо Спиров Форензичка ДНК анализа на забите 2015
Теута Адемај Кутловци Епидемиолошки, клинички, бактериски и хистопатолошки профил на дентогени инфекции кај деца на млечни и трајни заби 2015
Мимоза Селмани Влијание на третите молари врз збиеноста на мандибуларниот дентален лак 2015
Дарко Поп Ацев Застапеност на хиподонција кај популацијата во Република Македонија 2015
Сахмедин Сали Терапевтска ефикасност на PerioChipхлорхексидин глуконат врз пародонталната болест 2015
Гордана Апостолова Влијание на коскените маркери во проценка на минерализација на орално – хируршки коскени дефекти кај пациенти со diabetes mellitus 2015
Антонио Кирков Евалуација на молекуларни маркери кај орален карцином 2014
Марина Ефтимоска Влијание на различни материјали за пулпино прекривање врз хистопатолошкиот одговор на пулпата 2014
Линдихана Емини Евалуација на каналната обтурација на коренските канали на забот со микро-компјутер томографија 2014
Бајрактарова – Ваљакова Емилија Евалуација на јачината на керамичко – цементното поврзување кај целосно керамичките системи – студија IN VITRO 2014
Велевска – Стефковска Даниела Евалуација на имунолошките, микробиолошките и вирусолошките аспекти на денталните импланти 2014
Весна Филиповска Мицевска Корелација на хемиското и ласерското белење на забите низ призма на можното влијание врз естетскиот ефект, виталноста и ултраструктурата на забите 2014
Димовска Радмила Ретроспективна студија со валоризација на епидемиолошките карактеристики и потенцијалните ризик фактори кај пациенти со расцеп со проспективен тек (1996 – 2009) во Република Македонија. 2013
Софија Царчева Шаља Влијанието на возраста врз скелетните антеро-постериорни промени кај пациенти со малоклузија III класа при ортопедска максиларна протракција 2014
Јетмире Алимани Јакупи Проценка на ризични фактори за кариес кај деца проследена преку програмата на кариограм моделот 2013
Ајети Неџмие Антибактериски ефекти на озонот во гасна состојба и Nd: YAG ласерот IN VIVO 2013
Цветанка Бајрактарова Мишевска Морфолошки карактеристики на краниофацијалниот комплекс кај индивидуи со Turnerovсиндром 2013
Владимир Филиповски Осеоинтеграција на ендоосеалните дентални импланти кај пациенти со дијагностициран diabetes mellitus 2013
Евросимовска Билјана Влијанието на полиоморфизиите на гените за матрикс метало-протеиназите врз прогресијата на клиничката слика кај хроничните периапикални процеси и акутните одонтогени инфекции 2012
Сашо Јовановски Процена на влијанието на површинската обработка на керамички надградби и нивниот ефект на фрактурната резистентност на ендодонтско третирани заби 2012
Едвард Јанев Импликација на континуираната антитромбоцитна терапија врз интраоперативното и посоперативното крвавење при изведувањето на оралнохируршките интервенции 2012
Зана Агани Определување на нивото на кортизол во серум при екстракција на заби кај нормотензивни, хипертензивни и дијабетични пациенти 2012
Теута Пустина Красниќи Спектрофотометриска анализа на боите на предните максиларни заби и промената според полот и возраста 2012
Миндова Соња Пушењето: модифицирачки ризик фактор во етиопатогенетските механизми на пародонталната болест 2011
Димков Александар Хемиски и микробиолошки аспекти на вградувањето антимикробни соединенија во глас-јономен цементи 2011
Павлевска Мери Клиничка, антибактериска, радиогравска и хистопатолошка евалуација на третманот на авитални млечни заби 2011
Ренџова Василка Проценка на кариостатскиот потенцијал и биокомпатибилноста на материјали кои се користат во реставративната стоматологија 2011
Митиќ Кристина Пролиферативни и апоптотични промени кај гингивалните разраснувања стимулирани од циклоспорин 2011
Стефановска Емилија Инфламаторните цитокини и нивната улога во модилирањето на клиничката експресија на плак – индуцирана гингивална инфламација 2011
Стојановска Вера Ултраструктурна и физичка процена на силата на врзување помеѓу атхезивните површини на тврдите забни ткива и композитите при употреба на заштитни подлоги 2011
Ристоска Стевица Проценка на влијанието на матрик металопротеиназите врз деструктивните процеси на ткивата во тек на парадонталната болест 2011
Кокочова – Ивановска Олга Следење на почетните развојни етапи и можност за негова превенција 2011
Билбилова – Жабакова Ефка Инхибиција на деминерализацијата на емајлот околу брекетите во тек на ортодонтски третман IN VIVO и IN VITRO студија 2010
Алексова Павлина Корелација на патолошките калцификати во забната пулпа со патолошки калцификати во други органи во организмот 2010
Илијана Муратовска Влијанието на иригационите солуции на SWEAR LAYER виталните структури и дентинот на ендодотски третирани заби 2010
Сања Панчевска Тродимензионална анализа на дистрибуцијата на оклузалните сили кај парцијални протези со дистално слободни седла според методот на конечни елементи 2010
Кацарска Марина Валоризација на клиничко-тераписките атрибути на ултрасоничната наспроти конвенционалната  ретро препарација (докторска дисертација). 2009
Тошеска – Спасова Наташа Проценка и влијанието на збиеноста на мандибуларните инцизиви и нивната позиција на кранифацијалната морфологија. (докторска дисертација). 2009
Симјановска Љуба Рационална дијагностичка и прогностичка проценка на можните алергични реакции на локални анестетици in vivo и in vitro тестирања (докторска дисертација). 2009
Дирјанска Катарина Улогата на слободните радикали во патогенетските механизми на пародонталната болест 2009
Џипунова Билјана Тераписки ефекти кај малоклузијавтора класа прво одделение 2008
Радојкова Николовска Вера Влијание на половите хормони врз пародонтално-ткивната афекција 2008
Пешевска Снежана Примена на ласер-терапијата во третманот на пародонталнта болест 2007
Пеева Петреска Марија Влијанието на плазма богата со тромбоцити на коскена регерација на хумани дефекти во виличните коски 2007
Николовска Јулијана Модел на управување со ситемот за орална здравствена заштита 2007
Коруноска Стевковска Весна T-Scan II и компјутерска анализа на оклузални контакти кај пациенти со фиксно протетички конструкции 2007
Ковачевска Ивона Анализа и процена на влијанието на коронарната и апикалната микропропустливост врз неуспехот на ендодонтската терапија 2007
Димова Цена Клиничка подготовка и процена на обезбедената локална хемостаза при оралнохируршки третман кај пациенти со тромботични заболувања 2007
Димитровски Оливер Клинички, патохистолошки, микробиолошки и рендгенолошки аспекти на инфламаторните цисти 2007
Атанасовска Стојановска Анета Влијание на цитокинскиот генски полиморфизам во етиопатогенезата на пародонталната болест кај македонска популација 2007
Гиговски Никола Евалуација на клинички важни карактеристики кај различни видови перманентни фикснопротетички цементи 2006
Поповски Стипица Структурна анализа на дисхармонијата во вертикална насока 2005
Ѓоргиевска Елизабета Ефекети од апликацијата на флуороослободувачките дентални материјали врз артифициелната плунка и тврдите забни ткива кај млечните и младите трајни заби 2005
Еленчевски Сашо Евалуација на имунолошкиот одговор кај stomatitis protetica 2005
Ќурчиева Чучкова Габриела Краниофацијалната морфологија и начинот и начинот на дишење 2004
Стевановиќ Марија Евалуација на ефектите од тераписката апликација на ЕР:YAG ласерот врз тврдите забни ткива и пулпата 2004
Поповиќ – Моневска Даница Евалуација на методите за рана дијагностика на вратните метастази и улогата на елективната дисекција кај пациентите со орален планоцелуларен карцином 2004
Ванковски Владо Срес апсорбер како додаток на дистално поставен имплант – носач на фикснопротетичка конструкција 2004
Ангелов Никола Улогата на секреторниот инхибитор на леукоцитната протеаза во зараснувањето на оралните рани 2004
Саракинова Оливера Евалуација на кариеспротективниот ефект на полиолите изразен преку дејството на ксилитолот 2003
Пандилова Маја Компаративна анализа апоптотичното одумирање на клетките во тек на пародонталната болест 2003
Сотировска – Ивковска Ана Процена на имунолошкиот одговор на пулпиното ткиво кај некариозни и кариозно променети заби во детска возраст: клиничка, морфолошка и имунохистолошка анализа 2002
Поповска Лидија Хронични периапикални лезии во зависност од ендодонтскиот статус на забите 2002
Георгиева Силвана Биохемиска и цитолошка анализа на глосопирозите кај пациенти со хипохромна анемија 2002
Величковски Борис Примена на компјутеризирана томографија и магнентна резонанца во хируршкиот третман 2002
Бундевска Јадранка Влијание на поставеноста на првите молари врз стабилноста на тоталните протези 2003
Апостолска Соња Улогата на streptococcus mutans и lactobacillus во етиопатогенезата на денталниот кариес 2001
Грчев Александар Дијагностички и тераписки аспекти кај колум фрактурите 2001
Поп Стефанова – Троска Маја Цервикалните пршлени како индикатори за одредување на мандибуларниот раст 2000
Поповска Мирјана Имонолошки аспекти на оралниот лихен планус 2000
Левенска Горица Процена на говорот кај индивидуи со малоклузии 2000
Кануркова Лидија Примена на мултидимензионална анализа при дијагностицирање на трансверзални отстапувања во дентофацијалната регија 2000
Јанкуловска Мира Флуридната концентрација во оралниот медиум пред и по флуриден топикален третман 2000
Ивановски Ќиро Етипатогентскиот придонес на психолошкиот стрес во афекцијата оралната мукозна мембрана 2000
Георгиев Златко Хисто-ензиматски испитувања на пулпата на млечните заби во фаза на ресорпција 2000
Бенедети Алберто Имунолошки аспекти на инфекциите во максилофацијалната регија 2000
Поповски Владимир Хируршка верификацијана дијагностиката при паротидните тумори 1998
Капушевска Билјана Функционална вредност на забите носачи на фиксно-протетичките конструкции 1998
Наумовски Славе Палатопластика: валоризација на функционалните резултати 1997
Бекировиќ Мери Реминерализирачки потенцијал на плунката и дентален морбидитет кај младите трајни заби 1997
Ставревска Ана Компаративна евалуација на хируршите техники за вестибуларна екстензија на прикрепената гингива 1994
Ковачевска Гордана Стомато-протетичка рехабилитација на преостанати радикси со метални надградби како носачи на фиксни конструкции 1994
Ефтим Мирчев Влијанието на водата на врзувачките и термичка експанзија на масите за вложување со осврт на неодуротерм 5 масата 1993
Дејаноски Крсте Дентофацијалните параметри во реконструкцијата на горниот фронтален сегмент кај тотална беззабост 1993
Бајевска Јагода Клинички и лабораториски испитувања на деформација на тела на мостови 1992
Стевановиќ Мирослава Аспекти на реакции на пулпо-дентинскиот орган при некомплицирани кариозни лезии и процена на нивната реверзибилност 1991
Јанкуловска Евдокија Џвакален ефект кај индивидуи со тотални протези при различни по форма алвеоларни гребени 1991
Гугувчевски Љубен Електромиографска процена на физиолошкото мирување и интероклузивно растојание кај корисниците на тотални протези 1991
Оџаклиевска Славјанка Проценка на реактивната и реверзибилната способност на забната пулпа при Caries profunda complicata 1990
Ѓоргова Јулијана Карактеристики на краниофацијалните структури кај деца во зависност од типот на лицевата ротација 1990
Димитровски Вангел Промени во имунолошката реактивност кај заболени од пародонтална болест 1990
Царчев Миле Епидемиолошки, клиничко-рендгенолошки и патохистолошки аспекти на пародонталната болест кај децата од училишна возраст 1989
Петкова Елена Влијанието на местолположбата на гингивалниот раб на вештачката забна коронка врз здравјето на пародонциумот 1989
Василевски Бранко Компаративна верификација на постигнатите ефекти при конзервативно лекување на хемангиомите со ултракортен и 96% етилалкохол 1989
Белазелковска Златанка Биохемиска верификација на хидролитичната ензимска активност кај пациенти со прогресивна пародонтопатија 1989
Мирчева Мила Некои патогенски основи и клинички манифестации на стравот кај децата во стоматолошката практика 1988
Иљовска Снежана Клинички и лабораториски испитувања од дентален аспекткај инсулин зависен дијабет (тип1) во детска возраст и адолесценција 1988
Бајрактарова Бона Развиток, алвеоларна и клиничка ерупција на трајните заби кај децата од централното подрачје на СР Македонија 1988
Велевски Драгољуб Евалуација на вредноста на џвакопритисокот и реакција на потпорните ткива кај суптотални протези 1988
Даштевски Бранислав Употребна вредност на бипупиларната и Камперовата линија при определувањето на ориентационата протетичка рамнина 1987
Ѓорчулеска Надежда Корелација меѓу растежот на краниофацијалните структури и биолошката матурација кај деца со малоклузии 1986
Шабанов Ерол Промени во пародонциумот по експериментално предизвикана трауматска оклузија: стереолошка и хистолошка студија кај стаорци 1983
Симоновски Методи Промени во минералошкиот статус  кај болни од прогресивна пародонтопатија 1983
Мешков Мирослав Морфолошки варијации на краниофацијалниот систем кај лица со малоклузија класа 2, 2. одделение 1983
Поп Николов Димитар Изучување на оптималните можности за изработка на армирани керамички џекет коронки кај горните предни заби 1982
Димкова-Матовска Љупка Патолошка дентална ресорпција: процена на етиопатогенезата преку анализа на ресорптивното поле 1981
Накова Марија Процена на метаболните промени на гингивалното ткиво од пациенти со прогресивна пародонтопатија преку следење на вградувањето на маркирани аминокиселини и хијалуронидазната активност 1979