Одбранети докторски дисертации – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Кандидат Наслов на докторска дисертацијаГодина на одбрана
Санела ИдоскаЕвалуација на фибробласти – асоцирани со карцином (CAFs) и тумор – асоцирани макрофаги (TAMs) кај орален планоцелуларен карцином (OSCC): имунохистохемиска студија2022
Влора БеришаЕвалвација на ризик фактори за преканцерозни состојби кај протетички пациенти со дијбет2022
Дарко ВелјановскиВертикалната дебелина на гингивата како фактор за пери – имплантна коскена загуба2022
Урим ТефикуЗастапеност и улога на bacteroides и fusobacterium кај пациенти од македонска и албанска припадност со пародонтопатија2022
Славица Ѓоргиевска ЈовановскаВлијанието на тамоксифенот врз пародонталното здравје и оралната кандидијаза кај пациенти со канцер на дојка2022
Марија АндоновскаВлијанието на средствата за иригација и материјалите за цементирање врз  јачината на врската на композитното колче со дентинот2022
Симона ТошевскаВлијанието на хијалуронската киселина врз ткивата на пародонтот2022
Тања Дејаноска
Влијанието на висината на супраструктурата врз стабилноста на имплантите – метод на конечни елементи
2022
Билбил Речица Компаративна анализа на ефектот од примена на 4MATRIX коскен супституент со или без PRF врз инфракоскените пародонтални џебови 2022
Филип ТантуровскиСпирометриска процена на респираторниот капацитет кај корисниците на тотални протези 2022
Теута ДовољаниПримена на конусно зрачна компјутеризирана томографија во планирањето на имплантациска терапија2022
Жаклина Менчева Хирушки методи на третирање на мекоткивни дефекти во оралната хирургија 2022
Недим Касами Дијагностички и хирушки особености на плеоморфен аденон на паротидна жлезда: евалуација на ризик факторите за рецидив и морбидитет на фацијалниот нерв 2021
Арлинда Тмава- ДрагушаКлинички и параклинички наоди кај пациенти со тотални протези 2021
Либурн КуртишиПовршинска адаптација, микропропустлив ост и клиничка ефикасност на различни материјали употребени како залевачи
2021
Генц ДемјахаПротетички ајдувантен клинички пристап на cephalea од орофацијално потекло 2020  
Зоран ШушакЕвалуација на ефикасност и ризици со ботокс терапија при тригеминална неуралгија 2020  
Марија Манева РистовскаПроцена на краниофацијалните и дентоалвеоларните структури кај индивидуи со различен тип на вертикален раст 2020  
Бруно НиколовскиЕвалуација на методи за рана детекција на оралните премалигни и малигни лезии 2020  
Ирена ГавриловиќПроценка на скелетни, дентоалвеоларни и мекоткивни карактеристики на малоклузија II класа 1-во одделение 2020
Надица ЈаневаЕвалуација на физички и механички карактеристики на тотални протези изработени со CAD/CAM технологија во однос на конвенционални тотални протези 2020
Ана Радеска Пановска Примена на современи дијагностички методи за процена на потребата од ортодонтски третман 2019
Абдил ИзаириДијагоностички постапки кај пациенти со медикаментозно условена ксеростомија 2019
Маријана МирческаЕфикасност на три ендодонтски системи при конвенционален ендодонтски ретретман 2019
Мирјана Марковска АрсовскаТераписки ефекти на озон гас во третманот и превенција на биофосфонатната остеонекроза на вилиците 2019
Емилија КостадиновскаМикропропустливоста и јачината  на врската кај композитните материјали со примена на различни техники на апликација 2019
Соња ВујасинАнализа на дистрибуцијата на оклузалните вертикални сили кај дистално продолжени мостовни конструкции  – метод на конечни елементи 2019
Снежана ДимитроскаЕвалуација на скелетни и мекоткивни фацијални варијации кај испитаници со сагитални неправилности со употреба на кефалометриски и антропометриски анализи 2019
Денис БафтијариОдредување на стабилноста на имплантите и влијанието на ризичните фактори врз успешноста на терапијата 2019
Марија Ивановска СтојановскаУлогата на херпес симплекс вирусите тип 1 и 2, Епштејнбаровиот вирус и цитомегало вирусите во патогенезата на хроничната пародонтологија 2019
Весна ЈанкуловскаВлијанието на миофункционалните ортодонтски апарати врз орофацијалната мускулатура 2019
Агиме Драгидела ТенекјаАнтимикробната ефикасност Er.YAGласерот на бактерии од оралниот медиум во инфицираните коренски канали 2019
Катерина Василева ГешоскаПроцена на внатрешно налегнување и маргинална дискрепанца кај целосно керамички и металкерамички коронки 2019
Борјан НаумовскиКомпаративна анализа на димензионална стабилност и прецизност на силиконски отпечаточен материјал со користење на различни отпечаточни техники 2018
Зана Лила КрасниќиПроцена на квлитетот на вештачката дентиција врз развојот на виличнозглобните дисфункции со помош на Т-скен анализата 2018
Мирсад ШкретаКомпаративна клиничка анализа на две хируршки техники во третманот на гингивална рецесија I и II по Милер 2018
Марјан ПетковПроцена на влијанието на привремените цементи врз атхезијата на дефинитивните цементи при цементирање на естетски фиксно протетички реставрации 2018
Јасна ПетровскаДијагностичко прогностички можности на ортопантомограмот во детерминирање на положбата на импактираните максиларни канини 2018
Газменд ЈусуфиТретман на ортодонтските неправилности со два вида атхезиви 2018
Сашка ТодороскаРегенеративна пародонтална терапија со примена на биоматеријали биоос и емдогаин – компаративна клиничка студија 2018
Весна Јуруковска ШотаровскаЕфектот од употребата на различни видови цементи и надградбени системи врз ендодонтски третирани заби 2018
Висар БуњакуЕфект на нехируршкиот пародонтален третман без и со ласер терапија со низок интезитет кај пациенти со diabetes mellitus тип II 2018
Татјана Георгиевска ЈанческаПроценка на велофаренгиалниот свинктер и неговата улога во говорот на пациентите со расцепи на усна и непце 2018
Будима Пејковска ШахпаскаИндивидуално дизајнирани ноќни протези при естетско-функционална рехабилитација на пациенти со бурксизам 2018
Весна ТрпевскаДигитална евалуација со t-scan III system при оклузија и артикулација кај испитаници со ортодонтски малоклузии 2017
Линдита Зендели БеџетиДетекција и типизација на хуман папилома вирусот (ХПВ) кај оралните преканцерозни лезии 2017
Горан ПанчевскиВалоризација на ултрасонографијата и ултрасонографски водената аспирациона биопсија во евалуација на вратните лимфни јазли кај малигни тумори на главата и вратот 2017
Ана СпировскаМетодологија за проценка на трајноста на суптотална телескоп протеза 2017
Сабетим ЧеркезиОртодонтските аномалии – ризик фактор во иницирањето и прогресијата на инфламаторно-деструктивните промени на пародонтално ткивниот комплекс 2017
Ана Белазелковска ГрежловскаАсоцијација помеѓу пародонталната и хроничната бубрежна болест 2017
Наташа ДенковаПроценка на ризик фактори и степен на дентални ерозии проследени со евалуација на протективниот ефект на препарати со флуориди врз емајл и дентин и хистопатолошки аспект (in vitro) 2017
Катерина ЗлатановскаПроцена на механичката отпорност на порцеланските фасети во зависност од видот на препарацијата 2017
 Сања НашковаКомпаративна анализа на социоекономски, клинички, саливарни биохемиски и микробиолошки маркери и нивниот дијагностички потенцијал кај кариес резистентни и кариес активни училишни деца 2016
Билјана БогдановскаВлијанието на вертикалните неправилности врз скелетните и мекоткивните кранифацијални структури 2016
Петрова ЕленаКомпаративна анализа на морфолошките варијации кај јувенилни и адолесценти со малоклузија III класа 2016
Наташа СтавреваПроцена на механичката отпорност на безметалните коронки во однос на видот на препарација на забот во корелација со ferrule effect 2015
Анета МијоскаЕвалуација на врската помеѓу цирконијата и порцеланските маси за фасетирање 2015
Двојаковска СузанаПрогностичка сигнификантност на DNA метипацијата и нивото на тумор – супресивна miRNA кај оралнит карцином 2015
Амбаркова ВеснаКомпаративна студија помеѓу оралното здравје и природно флуорираните води за пиење во одредени региони на РМ 2015
Даштевски БлагојаПроцена на вредностите на CAD/CAM системот во однос со конвенционално изработените парцијални скелетирани протези 2015
Ванчо СпировФорензичка ДНК анализа на забите 2015
Теута Адемај КутловциЕпидемиолошки, клинички, бактериски и хистопатолошки профил на дентогени инфекции кај деца на млечни и трајни заби 2015
Мимоза СелманиВлијание на третите молари врз збиеноста на мандибуларниот дентален лак 2015
Дарко Поп АцевЗастапеност на хиподонција кај популацијата во Република Македонија 2015
Сахмедин СалиТерапевтска ефикасност на PerioChipхлорхексидин глуконат врз пародонталната болест 2015
Гордана АпостоловаВлијание на коскените маркери во проценка на минерализација на орално – хируршки коскени дефекти кај пациенти со diabetes mellitus 2015
Антонио КирковЕвалуација на молекуларни маркери кај орален карцином 2014
Марина ЕфтимоскаВлијание на различни материјали за пулпино прекривање врз хистопатолошкиот одговор на пулпата 2014
Линдихана ЕминиЕвалуација на каналната обтурација на коренските канали на забот со микро-компјутер томографија 2014
Бајрактарова – Ваљакова ЕмилијаЕвалуација на јачината на керамичко – цементното поврзување кај целосно керамичките системи – студија IN VITRO 2014
Велевска – Стефковска ДаниелаЕвалуација на имунолошките, микробиолошките и вирусолошките аспекти на денталните импланти 2014
Весна Филиповска МицевскаКорелација на хемиското и ласерското белење на забите низ призма на можното влијание врз естетскиот ефект, виталноста и ултраструктурата на забите 2014
Димовска РадмилаРетроспективна студија со валоризација на епидемиолошките карактеристики и потенцијалните ризик фактори кај пациенти со расцеп со проспективен тек (1996 – 2009) во Република Македонија. 2013
Софија Царчева ШаљаВлијанието на возраста врз скелетните антеро-постериорни промени кај пациенти со малоклузија III класа при ортопедска максиларна протракција 2014
Јетмире Алимани ЈакупиПроценка на ризични фактори за кариес кај деца проследена преку програмата на кариограм моделот 2013
Ајети НеџмиеАнтибактериски ефекти на озонот во гасна состојба и Nd: YAG ласерот IN VIVO 2013
Цветанка Бајрактарова МишевскаМорфолошки карактеристики на краниофацијалниот комплекс кај индивидуи со Turnerovсиндром 2013
Владимир ФилиповскиОсеоинтеграција на ендоосеалните дентални импланти кај пациенти со дијагностициран diabetes mellitus 2013
Евросимовска БилјанаВлијанието на полиоморфизиите на гените за матрикс метало-протеиназите врз прогресијата на клиничката слика кај хроничните периапикални процеси и акутните одонтогени инфекции 2012
Сашо ЈовановскиПроцена на влијанието на површинската обработка на керамички надградби и нивниот ефект на фрактурната резистентност на ендодонтско третирани заби 2012
Едвард ЈаневИмпликација на континуираната антитромбоцитна терапија врз интраоперативното и посоперативното крвавење при изведувањето на оралнохируршките интервенции 2012
Зана АганиОпределување на нивото на кортизол во серум при екстракција на заби кај нормотензивни, хипертензивни и дијабетични пациенти 2012
Теута Пустина КрасниќиСпектрофотометриска анализа на боите на предните максиларни заби и промената според полот и возраста 2012
Миндова СоњаПушењето: модифицирачки ризик фактор во етиопатогенетските механизми на пародонталната болест 2011
Димков АлександарХемиски и микробиолошки аспекти на вградувањето антимикробни соединенија во глас-јономен цементи 2011
Павлевска МериКлиничка, антибактериска, радиогравска и хистопатолошка евалуација на третманот на авитални млечни заби 2011
Ренџова ВасилкаПроценка на кариостатскиот потенцијал и биокомпатибилноста на материјали кои се користат во реставративната стоматологија 2011
Митиќ КристинаПролиферативни и апоптотични промени кај гингивалните разраснувања стимулирани од циклоспорин 2011
Стефановска ЕмилијаИнфламаторните цитокини и нивната улога во модилирањето на клиничката експресија на плак – индуцирана гингивална инфламација 2011
Стојановска ВераУлтраструктурна и физичка процена на силата на врзување помеѓу атхезивните површини на тврдите забни ткива и композитите при употреба на заштитни подлоги 2011
Ристоска СтевицаПроценка на влијанието на матрик металопротеиназите врз деструктивните процеси на ткивата во тек на парадонталната болест 2011
Кокочова – Ивановска ОлгаСледење на почетните развојни етапи и можност за негова превенција 2011
Билбилова – Жабакова ЕфкаИнхибиција на деминерализацијата на емајлот околу брекетите во тек на ортодонтски третман IN VIVO и IN VITRO студија 2010
Алексова ПавлинаКорелација на патолошките калцификати во забната пулпа со патолошки калцификати во други органи во организмот 2010
Илијана МуратовскаВлијанието на иригационите солуции на SWEAR LAYER виталните структури и дентинот на ендодотски третирани заби 2010
Сања ПанчевскаТродимензионална анализа на дистрибуцијата на оклузалните сили кај парцијални протези со дистално слободни седла според методот на конечни елементи 2010
Кацарска МаринаВалоризација на клиничко-тераписките атрибути на ултрасоничната наспроти конвенционалната  ретро препарација (докторска дисертација). 2009
Тошеска – Спасова НаташаПроценка и влијанието на збиеноста на мандибуларните инцизиви и нивната позиција на кранифацијалната морфологија. (докторска дисертација). 2009
Симјановска ЉубаРационална дијагностичка и прогностичка проценка на можните алергични реакции на локални анестетици in vivo и in vitro тестирања (докторска дисертација). 2009
Дирјанска КатаринаУлогата на слободните радикали во патогенетските механизми на пародонталната болест 2009
Џипунова БилјанаТераписки ефекти кај малоклузијавтора класа прво одделение 2008
Радојкова Николовска ВераВлијание на половите хормони врз пародонтално-ткивната афекција 2008
Пешевска СнежанаПримена на ласер-терапијата во третманот на пародонталнта болест 2007
Пеева Петреска МаријаВлијанието на плазма богата со тромбоцити на коскена регерација на хумани дефекти во виличните коски 2007
Николовска ЈулијанаМодел на управување со ситемот за орална здравствена заштита 2007
Коруноска Стевковска ВеснаT-Scan II и компјутерска анализа на оклузални контакти кај пациенти со фиксно протетички конструкции 2007
Ковачевска ИвонаАнализа и процена на влијанието на коронарната и апикалната микропропустливост врз неуспехот на ендодонтската терапија 2007
Димова ЦенаКлиничка подготовка и процена на обезбедената локална хемостаза при оралнохируршки третман кај пациенти со тромботични заболувања 2007
Димитровски ОливерКлинички, патохистолошки, микробиолошки и рендгенолошки аспекти на инфламаторните цисти 2007
Атанасовска Стојановска АнетаВлијание на цитокинскиот генски полиморфизам во етиопатогенезата на пародонталната болест кај македонска популација 2007
Гиговски НиколаЕвалуација на клинички важни карактеристики кај различни видови перманентни фикснопротетички цементи 2006
Поповски СтипицаСтруктурна анализа на дисхармонијата во вертикална насока 2005
Ѓоргиевска ЕлизабетаЕфекети од апликацијата на флуороослободувачките дентални материјали врз артифициелната плунка и тврдите забни ткива кај млечните и младите трајни заби 2005
Еленчевски СашоЕвалуација на имунолошкиот одговор кај stomatitis protetica 2005
Ќурчиева Чучкова ГабриелаКраниофацијалната морфологија и начинот и начинот на дишење 2004
Стевановиќ МаријаЕвалуација на ефектите од тераписката апликација на ЕР:YAG ласерот врз тврдите забни ткива и пулпата 2004
Поповиќ – Моневска ДаницаЕвалуација на методите за рана дијагностика на вратните метастази и улогата на елективната дисекција кај пациентите со орален планоцелуларен карцином 2004
Ванковски ВладоСрес апсорбер како додаток на дистално поставен имплант – носач на фикснопротетичка конструкција 2004
Ангелов НиколаУлогата на секреторниот инхибитор на леукоцитната протеаза во зараснувањето на оралните рани 2004
Саракинова ОливераЕвалуација на кариеспротективниот ефект на полиолите изразен преку дејството на ксилитолот 2003
Пандилова МајаКомпаративна анализа апоптотичното одумирање на клетките во тек на пародонталната болест 2003
Сотировска – Ивковска АнаПроцена на имунолошкиот одговор на пулпиното ткиво кај некариозни и кариозно променети заби во детска возраст: клиничка, морфолошка и имунохистолошка анализа 2002
Поповска ЛидијаХронични периапикални лезии во зависност од ендодонтскиот статус на забите 2002
Георгиева СилванаБиохемиска и цитолошка анализа на глосопирозите кај пациенти со хипохромна анемија 2002
Величковски БорисПримена на компјутеризирана томографија и магнентна резонанца во хируршкиот третман 2002
Бундевска ЈадранкаВлијание на поставеноста на првите молари врз стабилноста на тоталните протези 2003
Апостолска СоњаУлогата на streptococcus mutans и lactobacillus во етиопатогенезата на денталниот кариес 2001
Грчев АлександарДијагностички и тераписки аспекти кај колум фрактурите 2001
Поп Стефанова – Троска МајаЦервикалните пршлени како индикатори за одредување на мандибуларниот раст 2000
Поповска МирјанаИмонолошки аспекти на оралниот лихен планус 2000
Левенска ГорицаПроцена на говорот кај индивидуи со малоклузии 2000
Кануркова ЛидијаПримена на мултидимензионална анализа при дијагностицирање на трансверзални отстапувања во дентофацијалната регија 2000
Јанкуловска МираФлуридната концентрација во оралниот медиум пред и по флуриден топикален третман 2000
Ивановски ЌироЕтипатогентскиот придонес на психолошкиот стрес во афекцијата оралната мукозна мембрана 2000
Георгиев ЗлаткоХисто-ензиматски испитувања на пулпата на млечните заби во фаза на ресорпција 2000
Бенедети АлбертоИмунолошки аспекти на инфекциите во максилофацијалната регија 2000
Поповски ВладимирХируршка верификацијана дијагностиката при паротидните тумори 1998
Капушевска БилјанаФункционална вредност на забите носачи на фиксно-протетичките конструкции 1998
Наумовски СлавеПалатопластика: валоризација на функционалните резултати 1997
Бекировиќ МериРеминерализирачки потенцијал на плунката и дентален морбидитет кај младите трајни заби 1997
Ставревска АнаКомпаративна евалуација на хируршите техники за вестибуларна екстензија на прикрепената гингива 1994
Ковачевска ГорданаСтомато-протетичка рехабилитација на преостанати радикси со метални надградби како носачи на фиксни конструкции 1994
Ефтим МирчевВлијанието на водата на врзувачките и термичка експанзија на масите за вложување со осврт на неодуротерм 5 масата 1993
Дејаноски КрстеДентофацијалните параметри во реконструкцијата на горниот фронтален сегмент кај тотална беззабост 1993
Бајевска ЈагодаКлинички и лабораториски испитувања на деформација на тела на мостови 1992
Стевановиќ МирославаАспекти на реакции на пулпо-дентинскиот орган при некомплицирани кариозни лезии и процена на нивната реверзибилност 1991
Јанкуловска ЕвдокијаЏвакален ефект кај индивидуи со тотални протези при различни по форма алвеоларни гребени 1991
Гугувчевски ЉубенЕлектромиографска процена на физиолошкото мирување и интероклузивно растојание кај корисниците на тотални протези 1991
Оџаклиевска СлавјанкаПроценка на реактивната и реверзибилната способност на забната пулпа при Caries profunda complicata 1990
Ѓоргова ЈулијанаКарактеристики на краниофацијалните структури кај деца во зависност од типот на лицевата ротација 1990
Димитровски ВангелПромени во имунолошката реактивност кај заболени од пародонтална болест 1990
Царчев МилеЕпидемиолошки, клиничко-рендгенолошки и патохистолошки аспекти на пародонталната болест кај децата од училишна возраст 1989
Петкова ЕленаВлијанието на местолположбата на гингивалниот раб на вештачката забна коронка врз здравјето на пародонциумот 1989
Василевски БранкоКомпаративна верификација на постигнатите ефекти при конзервативно лекување на хемангиомите со ултракортен и 96% етилалкохол 1989
Белазелковска ЗлатанкаБиохемиска верификација на хидролитичната ензимска активност кај пациенти со прогресивна пародонтопатија 1989
Мирчева МилаНекои патогенски основи и клинички манифестации на стравот кај децата во стоматолошката практика 1988
Иљовска СнежанаКлинички и лабораториски испитувања од дентален аспекткај инсулин зависен дијабет (тип1) во детска возраст и адолесценција 1988
Бајрактарова БонаРазвиток, алвеоларна и клиничка ерупција на трајните заби кај децата од централното подрачје на СР Македонија 1988
Велевски ДрагољубЕвалуација на вредноста на џвакопритисокот и реакција на потпорните ткива кај суптотални протези 1988
Даштевски БраниславУпотребна вредност на бипупиларната и Камперовата линија при определувањето на ориентационата протетичка рамнина 1987
Ѓорчулеска НадеждаКорелација меѓу растежот на краниофацијалните структури и биолошката матурација кај деца со малоклузии 1986
Шабанов ЕролПромени во пародонциумот по експериментално предизвикана трауматска оклузија: стереолошка и хистолошка студија кај стаорци 1983
Симоновски МетодиПромени во минералошкиот статус  кај болни од прогресивна пародонтопатија 1983
Мешков МирославМорфолошки варијации на краниофацијалниот систем кај лица со малоклузија класа 2, 2. одделение 1983
Поп Николов ДимитарИзучување на оптималните можности за изработка на армирани керамички џекет коронки кај горните предни заби 1982
Димкова-Матовска ЉупкаПатолошка дентална ресорпција: процена на етиопатогенезата преку анализа на ресорптивното поле 1981
Накова МаријаПроцена на метаболните промени на гингивалното ткиво од пациенти со прогресивна пародонтопатија преку следење на вградувањето на маркирани аминокиселини и хијалуронидазната активност 1979