By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ВТОР СЕМЕСТАР) ЗА ССС

Се известуваат студентите од програмата за стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози, дека испитот по изборниот предмет Медицинска документација  (втор семестар), се презакажува на 14-ти септември, во 10 часот. Полагањето…

By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ БИОМЕХАНИКА НА ЏВАКАЛЕН СИСТЕМ ЗА СЗТ

Усмениот дел по предметот БИОМЕХАНИКА НА ЏВАКАЛЕН СИСТЕМ за оние СЗТ коишто го положиле писмениот дел ќе се одржи на ден 02.9 во 10 часот кај предметниот наставник.

ЕДУКАТИВНА РАБОТИЛНИЦА ВО ГРАДИНКИТЕ: Пинокио, Палешка и Пепелашка во рамки на градинката ЈУДГ Р. Ј. Корчагин
By in
ЕДУКАТИВНА РАБОТИЛНИЦА ВО ГРАДИНКИТЕ: Пинокио, Палешка и Пепелашка во рамки на градинката ЈУДГ Р. Ј. Корчагин

Претставници од Катедрата за детска и превентивна стоматологија при Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во соработка со Општина Центар, реализираа работилница…

КОНКУРС за доделување 40 стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
By in
КОНКУРС за доделување 40 стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје доделува 40 (четириесет) стипендии на студенти запишани на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и…

Помош за пополнување на електронска пријава за упис на Стоматолошки факултет
By in
Помош за пополнување на електронска пријава за упис на Стоматолошки факултет

Почитувани идни колеги, Со цел да Ви помогнеме правилно да ја пополните електронската пријава од IKnow системот со која се пријавувате за запишување на прв циклус на студии на студиските…

By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА 2 (СТАРА ПРОГРАМА)

Се соопштува на студентите кои ќе го полагаат испитот од предметот Орална медицина и патологија 2 во есенскиот испитен рок дека нивното барање е одобрено.  Испитот наместо на 31 август…

By in
Известување за начинот на полагање на испитот од предметот Претклиничка орална хирургија

Претклиничка орална хирургија (нова програма) – “online” усен испит- дополнително ќе се објави список за тоа кој студент кај кој професор ќе полага- студентите треба да стапат во контакт со…

By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ РЕКОНСТРУКТИВНИ ДЕНТАЛНИ ПРОЦЕДУРИ- СЗТ

Се известуваат сите  студентите кои ќе го полагаат предметот Реконструктивни дентални процедури кај проф. д-р Илијана Муратовска, испитот на 1.9. 2021 наместо со физичко присуство ќе се одржи online .…

Најава за курс: Теорија и пракса за решавање на проблемите при ендодонтската терапија
By in
Најава за курс: Теорија и пракса за решавање на проблемите при ендодонтската терапија

На 20.9.2021 со почеток од 13:00ч ќе се одржи курс со наслов: ,,Теорија и пракса за решавање на проблемите при ендодонтската терапија”. Раководител на курсот е проф. д-р Лидија Поповска…

Работилница: ITOP - индивидуален пристап во одржување на орална хигиена
By in
Работилница: ITOP - индивидуален пристап во одржување на орална хигиена

Во рамките на Втората летна школа за студенти по стоматологија/дентална медицина и млади доктори по дентална медицина, се одржа online работилница со наслов: ,,ITOP – индивидуален пристап во одржување на…

By in
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ ПРЕТКЛИНИЧКА ФИКСНА ПРОТЕТИКА 2 –СТАРА ПРОГРАМА

ИСПИТОТ ПО  ПРЕДМЕТОТ ПРЕТКЛИНИЧКА ФИКСНА ПРОТЕТИКА 2 –СТАРА ПРОГРАМА ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 20. 09. 2021 ГОДИНА ОД 9:00 – 10:00 ЧАСОТ ВО АМФИТЕАТАР 1 ОД ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК ПРОФ. Д-Р…

By in
Известување за испитот по Клиничка ендодонција

Се известуваат сите студенти кои ќе го полагаат испитот по Клиничка ендодонција на 26.08.2021, испитот ќе се одржи onlline со почеток во 9:00 часот на платформата Microsoft teams. ОДОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИКПРОФ.…

By
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КЛИНИЧКА ФИКСНА ПРОТЕТИКА - НОВА ПРОГРАМА ДДМ, КЛИНИЧКА ФИКСНА - СТАРА ПРОГРАМА - ДДМ, АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА НА ЏВАКАЛЕН СИСТЕМ - СЗТ

Поради влошената епидемиолошка состојба во државата, начинот на полагање на предметите ќе биде следен: Предметот Клиничка фиксна протетика (нова програма), ДДМ, ќе се одржи утре, 24.8.2021 год., со почеток од…

Работилница: Принципи на екстракција со сепарација на повеќекорени заби (атипични екстракции)
By in
Работилница: Принципи на екстракција со сепарација на повеќекорени заби (атипични екстракции)

Во рамките на Втората летна школа за студенти по стоматологија/дентална медицина и млади доктори по дентална медицина, се одржа работилница со наслов: ,,Принципи на екстракција со сепарација на повеќекорени заби…

By in
Известување за предметот Клиничка пародонтологија 1 (стара програма ДДМ)

Испитот по предметот Клиничка пародонтологија 1 (стара програма ДДМ) ќе се одржи на ден 25.08.2021г., на платформата Microsoft Teams, по следниот распоред. ОДОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИКПРОФ. Д-Р СНЕЖАНА ПЕШЕВСКА

By in
Известување за предметот Ортодонција 2, ДДМ(стара програма)

Се известуваат сите студенти кои ќе го полагаат предметот Ортодонција 2 – стара програма кој ќе се одржи на 23.09.2021 (четврток ). Предметот ќе се полага во компјутерскиот центар стар деканат…

Предавање на визитинг проф. д-р Асја Челебиќ
By in
Предавање на визитинг проф. д-р Асја Челебиќ

Проф. д-р Асја Челебиќ, визитинг професор од Стоматолошкиот факултет при Универзитетот во Загреб, во рамки на Втората летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина, преку…

Работилница: Базични принципи на современата ендодонтска терапија
By in
Работилница: Базични принципи на современата ендодонтска терапија

Во рамките на Втората летна школа за студенти по стоматологија/дентална медицина и млади доктори по дентална медицина, се одржа работилница со наслов: ,,Базични принципи на современата ендодонтска терапија”. Раководител на…

Работилница: Принципи на орално-хируршки сутури
By in
Работилница: Принципи на орално-хируршки сутури

Во рамките на Втората летна школа за студенти по стоматологија/дентална медицина и млади доктори по дентална медицина, се одржа работилница со наслов: ,,Принципи на орално-хируршки сутури. Базични техники”. Раководител на…

Работилница: Хистолошка техника за изработка на антериорни реставрации
By in
Работилница: Хистолошка техника за изработка на антериорни реставрации

Во рамките на Втората летна школа за студенти по стоматологија/дентална медицина и млади доктори по дентална медицина, проф. д-р Елизабета Ѓоргиевска од Катедрата за детска и превентивна стоматологија, одржа работилница…

Свечено отворање на Втора летна школа
By in
Свечено отворање на Втора летна школа

Свечено отворање на Втора летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална Во организација на Стоматолошкиот факултет – Скопје, а под покровителство на Ректоратот на Универзитет „Св.…

By in
ЕСЕНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА - ССС

1- ва година Предмет ДатаРезултатОрална биох. ифизиол.25.8.2021Анатомија содентал.морфологија27.8.2021Медицинскапсих. со мед.етика30.8.2021Ергономија1.9.2021Орал.микроб. иимунологија3.9.2021Исхрана иорал.здравје6.9.2021Медицинскадокументација9.9.2021Основи наорал.хигиена13.9.2021Професионализам итимско раб.15.9.2021Орал.хистол. иембриол19.9.2021Мед.информатика20.9.2021 2-ра година ПредметДатаРезултатКл. оралнахигиена24.8.2021Стом.фармакологија26.8.2021Превентивнастомат.30.8.2021Контрола напреносл.болести1.9.2021Стоматол.материјали3.9.2021Интерна медицина сонега наболен7.9.2021Оралнапатологија имед.10.9.2021преземиПародонтологија13.9.2021Пациенти сопосебнипотреби15.9.2021преземи Менаџмент17.9.2021 3-та година Предмет…

By in
Есенски испитен рок 2020/21 - СЗТ

1-ва година Предмет ДатаРезултатАнатом.и физиол.на џвакал. систем24.8.2021Заб. апарати и инструменти27.8.2021Технологија нафиксни протези(коронки)30.8.2021преземиРеконст. денталнипроцедури1.9.2021Морфологијана заби 13.9.2021преземиТехнологијана заботехнички материјали 114.9.2021преземиМед. етика и псих.7.9.2021Пародонтологија10.9.2021преземиАнглиски Јазик13.9.2021Морфологија на заби 215.9.2021преземиЕргономија20.9.2021Превентива на орални заболувања21.9.2021преземиОрална физологија22.9.2021 2-ра…

By in
Есенски испитен рок 2020/21 - ИНТЕГРИРАНИ СТУДИИ

1- ва година ПредметДатаРезултат Мед.етика ипсихологија24.8.2021Биологија25.8.2021Хистологија27.8.2021Англиски јазик30.8.2021Мед. хемија31.8.2021Изборен предмет1.9.2021Биохемија3.9.2021Анатомија 16.9.2021Дентални материјали7.9.2021Физиологија 110.9.2021Анат. и морф. на вилици и заби14.9.2021преземиАнатомија 217.9.2021Биофизика21.9.2021 2- ра година Предмет ДатаРезултатЕргономија24.8.2021преземиЕкологија/ Соц медицина25.8.2021Претклиничка моб. протетика26.8.2021Микробиологија31.8.2021Орална хигиена1.9.2021Општа патологија3.9.2021Епидемилогија6.9.2021О.…

By in
Есенски испитен рок 2020/21

2-ра година Предмет Дата РезултатПМП (ТП)30.8.20211ПМП (ПП)2.9.2021ПМП (ТП)18.9.2021 3-та година ПредметДата РезултатПрткл. фиксна 113.9.2021Прткл. фиксна 220.9.2021преземи 4-та година ПредметДатаРезултатОрална мед.и пато 125.8.2021Кл.моб.прот. (Т.П)27.8.2021 преземиОрална мед.и пато 213.09.2021преземиОралнахирург. 12.9.2021преземиКл.кариолог.16.9.2021Анестезија и седација9.9.2021преземи…

By in
Известување за предметот Технологија на заботехнички материјали 1 за СЗТ

Известување до сите студенти од СЗТ кои ќе го полагаат предметотТехнологија на заботехнички материјали 1 ќе се одржи на ден 14.09.2021 (вторник)во училница 2 од 10 – 12 часот. ОДОДГОВОРНИОТ…

By in
Дополнителни известувања за СЗТ - есенска сесија

Известување за испитот по  предметот Технологија на заботехнички материјали 1 Известување за полагање на предметите клиничка фиксна протетика – нова програма ДДМ, клиничка фиксна стара програма – ДДМ, Анатомија и физиологија…

By
Известување за промена на испити од Катедрата за орална хирургија за предметите Орална хирургија I – стара програма и Орална хирургија – нова програма.

Промени на  распоред за испити од Катедрата за орална хирургија за предметите  Орална хирургија I, ДДМ / стара програма  ќе се одржи на 02.09.2021 год. (четврток) / Компјутерски тест /…

By in
Дополнителни известувања – есенска сесија

Известување за промена на испити од Катедрата за орална хирургија за предметите Орална хирургија I – стара програма и Орална хирургија – нова програма. Известување за предметот Клиничка пародонтологија 1…

By in
Известување за Клиничка пародонтологија 1 (стара програма)

Студентите кои ќе го полагаат испитот Клиничка пародонтологија 1 (стара студиска програма за доктори по дентална медицина) да се пријават пополнувајќи го формуларот во Assignmеnts во Mcrosoft Teams, во групата…

Едукативна работилница во градинките Парк и Кукушка во рамки на градинката ЈУДГ 13 ноември
By in
Едукативна работилница во градинките Парк и Кукушка во рамки на градинката ЈУДГ 13 ноември

Претставници од Катедрата за детска и превентивна стоматологија при Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во соработка со Општина Центар, реализираа работилница…

ВИРТУЕЛНА РАБОТИЛНИЦА: ХИРУРШКА ТЕРАПИЈА НА ГИНГИВАЛНИ РЕЦЕСИИ: ОД БАЗИЧНИ ДО НАПРЕДНАТИ ТЕХНИКИ
By in ,
ВИРТУЕЛНА РАБОТИЛНИЦА: ХИРУРШКА ТЕРАПИЈА НА ГИНГИВАЛНИ РЕЦЕСИИ: ОД БАЗИЧНИ ДО НАПРЕДНАТИ ТЕХНИКИ

На 2.9.2021 година, со почеток од 16 часот, во организација на Центарот за кариера на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, проф.…

СОВРЕМЕНИ КОНЦЕПТИ НА ВОДЕНА ТКИВНА И КОСКЕНА РЕГЕНЕРАЦИЈА ВО ПАРОДОНТОЛОГИЈАТА.
By in ,
СОВРЕМЕНИ КОНЦЕПТИ НА ВОДЕНА ТКИВНА И КОСКЕНА РЕГЕНЕРАЦИЈА ВО ПАРОДОНТОЛОГИЈАТА.

На 26.8.2021 година, со почеток од 12 часот, во организација на Центарот за кариера на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, проф.…

Едукативна работилница во градинката ЈУДГ Кочо Рацин - објект Н. Н. Борче
By in
Едукативна работилница во градинката ЈУДГ Кочо Рацин - објект Н. Н. Борче

Во соработка со Општина Центар, претставници од Катедрата за детска и превентивна стоматологија при Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје реализираа работилница…

By in
Запишувањето на вториот семестар за студентите на втор циклус студии

Почитувани, Запишувањето на вториот семестар за студентите на втор циклус студии по сите студиски програми ќе трае до 03.09. 2021 година.  При запишувањето потребно е да  доставите пријавен лист за…