ВИРТУЕЛНА РАБОТИЛНИЦА: ХИРУРШКА ТЕРАПИЈА НА ГИНГИВАЛНИ РЕЦЕСИИ: ОД БАЗИЧНИ ДО НАПРЕДНАТИ ТЕХНИКИ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

На 2.9.2021 година, со почеток од 16 часот, во организација на Центарот за кариера на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје, проф. д-р Никола Ангелов и доц. д-р Сеико Мин од Катедрата за пародонтологија и орална хигиена на Стоматолошкиот факултет во Хјустон, Тексас ќе одржат виртуелна работилница на тема: ХИРУРШКА ТЕРАПИЈА НА ГИНГИВАЛНИ РЕЦЕСИИ: ОД БАЗИЧНИ ДО НАПРЕДНАТИ ТЕХНИКИ

.👉 Котизацијата за учество на работилницата изнесува 2.000,00 денари и истата се уплаќа на следната жиро сметка: Назив и седиште: УКИМ – Стоматолошки факултет – Скопје, Банка на примач: НБРМ, трансакциска сметка: 100000000063095, сметка на буџетски корисник – 160011048078819, приходна шифра и програма 723019 41. Во цел на дознака се наведува: котизација за учество на виртуелна работилница. 👉 Работилницата ќе се одржи на платформата Zoom.

👉Заинтересираните учесници е потребно да се пријават најдоцна до 26.8.2021 година на следниот линк: https://forms.office.com/r/pVGESQbSNp