By in
ЕСЕНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА - ССС

1- ва година Предмет ДатаРезултатОрална биох. ифизиол.25.8.2021Анатомија содентал.морфологија27.8.2021Медицинскапсих. со мед.етика30.8.2021Ергономија1.9.2021Орал.микроб. иимунологија3.9.2021Исхрана иорал.здравје6.9.2021Медицинскадокументација9.9.2021Основи наорал.хигиена13.9.2021Професионализам итимско раб.15.9.2021Орал.хистол. иембриол19.9.2021Мед.информатика20.9.2021 2-ра година ПредметДатаРезултатКл. оралнахигиена24.8.2021Стом.фармакологија26.8.2021Превентивнастомат.30.8.2021Контрола напреносл.болести1.9.2021Стоматол.материјали3.9.2021Интерна медицина сонега наболен7.9.2021Оралнапатологија имед.10.9.2021преземиПародонтологија13.9.2021Пациенти сопосебнипотреби15.9.2021преземи Менаџмент17.9.2021 3-та година Предмет…

By in
Есенски испитен рок 2020/21 - СЗТ

1-ва година Предмет ДатаРезултатАнатом.и физиол.на џвакал. систем24.8.2021Заб. апарати и инструменти27.8.2021Технологија нафиксни протези(коронки)30.8.2021преземиРеконст. денталнипроцедури1.9.2021Морфологијана заби 13.9.2021преземиТехнологијана заботехнички материјали 114.9.2021преземиМед. етика и псих.7.9.2021Пародонтологија10.9.2021преземиАнглиски Јазик13.9.2021Морфологија на заби 215.9.2021преземиЕргономија20.9.2021Превентива на орални заболувања21.9.2021преземиОрална физологија22.9.2021 2-ра…

By in
Есенски испитен рок 2020/21 - ИНТЕГРИРАНИ СТУДИИ

1- ва година ПредметДатаРезултат Мед.етика ипсихологија24.8.2021Биологија25.8.2021Хистологија27.8.2021Англиски јазик30.8.2021Мед. хемија31.8.2021Изборен предмет1.9.2021Биохемија3.9.2021Анатомија 16.9.2021Дентални материјали7.9.2021Физиологија 110.9.2021Анат. и морф. на вилици и заби14.9.2021преземиАнатомија 217.9.2021Биофизика21.9.2021 2- ра година Предмет ДатаРезултатЕргономија24.8.2021преземиЕкологија/ Соц медицина25.8.2021Претклиничка моб. протетика26.8.2021Микробиологија31.8.2021Орална хигиена1.9.2021Општа патологија3.9.2021Епидемилогија6.9.2021О.…

By in
Есенски испитен рок 2020/21

2-ра година Предмет Дата РезултатПМП (ТП)30.8.20211ПМП (ПП)2.9.2021ПМП (ТП)18.9.2021 3-та година ПредметДата РезултатПрткл. фиксна 113.9.2021Прткл. фиксна 220.9.2021преземи 4-та година ПредметДатаРезултатОрална мед.и пато 125.8.2021Кл.моб.прот. (Т.П)27.8.2021 преземиОрална мед.и пато 213.09.2021преземиОралнахирург. 12.9.2021преземиКл.кариолог.16.9.2021Анестезија и седација9.9.2021преземи…

By in
Известување за предметот Технологија на заботехнички материјали 1 за СЗТ

Известување до сите студенти од СЗТ кои ќе го полагаат предметотТехнологија на заботехнички материјали 1 ќе се одржи на ден 14.09.2021 (вторник)во училница 2 од 10 – 12 часот. ОДОДГОВОРНИОТ…

By in
Дополнителни известувања за СЗТ - есенска сесија

Известување за испитот по  предметот Технологија на заботехнички материјали 1 Известување за полагање на предметите клиничка фиксна протетика – нова програма ДДМ, клиничка фиксна стара програма – ДДМ, Анатомија и физиологија…

By
Известување за промена на испити од Катедрата за орална хирургија за предметите Орална хирургија I – стара програма и Орална хирургија – нова програма.

Промени на  распоред за испити од Катедрата за орална хирургија за предметите  Орална хирургија I, ДДМ / стара програма  ќе се одржи на 02.09.2021 год. (четврток) / Компјутерски тест /…

By in
Дополнителни известувања – есенска сесија

Известување за промена на испити од Катедрата за орална хирургија за предметите Орална хирургија I – стара програма и Орална хирургија – нова програма. Известување за предметот Клиничка пародонтологија 1…