Предавање на визитинг проф. д-р Асја Челебиќ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Проф. д-р Асја Челебиќ, визитинг професор од Стоматолошкиот факултет при Универзитетот во Загреб, во рамки на Втората летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина, преку платформата ZOOM, одржа предавање на тема: Мандибуларни покровни протези кај пациенти со преостанати мал број на заби или беззаби пациенти: бенефит во споредба со конвенционалната тотална протеза.

Проф. д-р Асја Челебиќ, помеѓу другото, ги истакна предностите на мандибуларните покровни протези, бројот на забни импланти кои се потребни за вградување и за ретенциските елементи помеѓу корените или имплантите и мандибуларната протеза