By in
Известување за настава по предметот Научно истражувачка етика за III циклус студии

Предавањето по предметот Научно истражувачка етика за III циклус студии, закажано на 15.03.2021 година, кое ќе го одржува Проф.д-р Весна Корунoвска, се презакажува истиот ден со почеток во 10:00 часот.…

By in ,
Известување за теоретска настава по предметот Епидемиологија

Се известуваат студентите дека ќе следат дополнителна теоретска настава по предметот Епидемиологија закажана за 20.04. и 27.04.2021 година од 18:00 до 20:00 часот – on line. Од Одговорниот наставник

By in ,
Распоред за настава на втор циклус на студии

Се известуваат студентите запишани на втор циклус стручни студии за стручни забни техничари дека теоретската настава ќе започне во среда, 10.3.2021 година, од 16 до 20.30 часот. Наставата ќе се…

By in
Известување за почеток со настава на втор циклус студии

Се известуваат студентите запишани на втор циклус стручни студии за стручни забни техничари дека теоретската настава ќе започне во среда, 10.3.2021 година, од 16 до 20.30 часот. Се известуваат студентите…

By in , , ,
Известување за теоретска настава

Студентите по сите студиски програми кои предметите повеќе пати ги презапишуваат во летниот  семестар во учебната 2020/2021 година задолжително да следат теоретска настава. Одделение за студентски прашања

By in ,
Известување за практична настава по предметот Mаксилофацијална хирургија

Вежбите по Mаксилофацијална хирургија  ќе се одржуват online во следните термини: Максилофацијална хирургија 1 (нова програма) – четврток  од 19-21 часот;Максилофацијална хирургија 2 (стара програма) – среда од 19-21 часот.…

By in
Конкурс за избор на демонстратори

Врз основа на 163 од Законот за високо образование (Сл. Весник на РМ. бр. 82/2018) член 20 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни…

By in
1980; 4 (1-2)

                                                                                        Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Мирчев Е. Пародонтален наод кај фиксно-протетските изработки. :.  PDF  :. Лајчароски Ѓ. За некои локални трауми и нивните последици на пародонциумот.…

By in
1980; 4 (3-4)

Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Туџаров Т. Електромиографски согледувања при лекување на сублуксација на темпоромандибуларниот зглоб со акрилатна нагризна шина. :.  PDF  :. Оџаклиева С. Микробиолошки наопд…

By in
1982; 6 (3)

                                                                                                 Issue full text :. PDF :. Editorial board :.  PDF  :. Contents :.  PDF  :. Тавчиовски И, Нечева Љубинка, Мирчев Е, Кедеров П, Атанасов Н. Општествено економскиот статус на стоматолошката служба…

By in
1984 8 (3)

    Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :.  Мирчева М. Односот спрема забите и нивното одржување посматран преку денталниот морбидитет. :.  PDF  :. Каранфиловска А. Патохистолошки промени на пулпата кај пародонтопатични заби.…

By in
1987; 11 (1-2)

                                                             Issue full text :. PDF :. Editorial board :. PDF :. Contents :. PDF :. Јанев Ј. Гнатодинамометриски аспект на испитувањата на реинплантираните заби. :. PDF :. Белоица Д, Вуловиќ…

Три бесплатни вебинари на тема: ЗДРАВЈЕТО НА ПАРОДОНТАЛНИТЕ ТКИВА
By in
Три бесплатни вебинари на тема: ЗДРАВЈЕТО НА ПАРОДОНТАЛНИТЕ ТКИВА

Согласно склучениот меморандум за соработка помеѓу Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и компанијата ИНТЕРДЕНТАЛ ДООЕЛ, овозможено е учество на студентите и специјализантите на…

By in
1993; 17 (2)

                                                                                  Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. ИВАНОВСКИ Д. ОСНОВНИ БАРАЊА ОД ОБЛАСТА НА СТАТИСТИКАТА ЗА РАКОПИСИТЕ ШТО СЕ ПРАЌААТ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ ВО МАКЕДОНСКИ СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД :.…

By in
1996; 20 (1-4)

                                                                                 Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. МИРЧЕВА М. Зад насмевката-наука. :. PDF :. ЦАРЧЕВ М. Реплантација на трауматски екстрахирани заби во детската возраст. :. PDF :.…

By in
1997; 21 (1-2)

                                                                                Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Накова М., Ивановски Ќ., Пешевска С., Радојкова В Микробиолошки и клинички ефекти на Hidibex- DAP препаратот во развојот на…

By in
1998; 22 (1-4)

                                                                                            Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Јанкуловска М.,  Мирчева М., Петрова М., Беќировиќ М., Саракинова О., Оровчанец Н. Lactobacillius – секундарен предизвикувач на кариес.                                                                                           :.…

By in
1999; 23 (1-4)

                                                                         Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Јанев Ј., Величковски Б., Јанев Е, Јанев  Р Хируршко – ортодонтски третман на имактирани максиларни канини.                                                                            :. PDF :.…

By in
2000; 24 (1-4)

Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Ангелов Н., Симоновски М Гингивален статус на дијабетични болни подвгнати на терапија со исулин                                                                      :. PDF :.  Пандилова М.,…

By in
2001; 25 (1-4)

                                                                          Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Од уредништвото :. PDF :. Шољакова М. Реанимација при актуна состојба на нарушување на свеста во стоматолошката практика :.…

By in
Известување за примени кандидати на втор циклус студии во учебната 2020/2021 година - во втор уписен рок

Ранг листа на примени кандидати Магистерски студииСтручни студии по дентална медицинаСтручни студии за забни техничари-протетикаСтруни студии за забни техничари-ортодонција Запишувањето на примените кандидати ќе се одвива од 03.-05.03.2021 година од…

Склучен меморандум за соработка со СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ Скопје
By in
Склучен меморандум за соработка со СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ Скопје

Стоматолошкиот факултет – Скопје и СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ Скопје потпишаа меморандум за соработка за заедничка долгорочна научна, техничка, образовна и апликативна соработка. Формата на долгорочната научна, техничка, образовна и…

Е-learning курс за Сајбер Хигиена
By in
Е-learning курс за Сајбер Хигиена

Почитувани студенти, Доколку сакате да се запознаете со главните сајбер ризици и безбедносни напади во дигиталниот свет, како и да научите „трикови“ за заштита на вашите лични податоци, електронски уреди,…

By in ,
Известување за практична настава

Практичната настава за стоматолошките клинички предмети за студентите запишани на студиската програма за Доктори по дентална медицина – стара и нова програма ќе започне од 01. 03. 2021 година. СЛУЖБА…

Донација од Светска здравствена организација
By in
Донација од Светска здравствена организација

Светската здравствена организација (СЗО) донираше лична заштитна опрема на Стоматолошкиот факултет – Скопје во вредност од 104.000 американски долари. Личната заштитна опрема е наменета за студентите и специјализантите на Стоматолошкиот…

By in ,
Известување за предавање по предметот Клиничка кариологија 2

Теоретската настава по предметот Клиничка кариологија 2 за студентите од старата студиска програма ќе се одржи на принцип на консултации. Одговорен наставник за предметот е проф Илијана Муратовска.

By in
Известување за студенти од прв циклус на студии

Согласно евиденцијата на службата за студентски прашања, изготвена е листа на студенти кои не извршиле самоевалуација со што нецелосно ги доставиле документите за упис на летниот семестар од учебната 2020/21.…

By in ,
Известување за настава по предметот Клиничка мобилна протетика

Теоретската настава по предметот Клиничка мобилна протетика наместо во среда од 12:00-13:00 ќе се одржува во четврток од 08:00 -09:00 часот. ПРОФ. ЈАДРАНКА БУНДЕВСКА

Средба со директорот на Агенцијата за квалитет во високото образование
By in
Средба со директорот на Агенцијата за квалитет во високото образование

Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје ја имаше честа да ги добие првите решенија за почеток со работа на новите студиски програми…

By in
Катедра за имплантологија

Датумот 28.09.2020 е свечен момент за Стоматолошкиот факултет во Скопје, затоа што беше возобновена Катедрата за имплантологија. Современата дентална имплантологија е стоматолошка дисциплина која се темели на научни принципи за…

By in
Катедра за ортодонција

Историјат По формирањето на Медицинскиот факултет во Скопје во 1947 година и сѐ поголемата потреба за воведување на организирана и стручна забоздравствена заштита, во 1948/49 година е формирана Клиниката за…

By in
Катедра за стоматолошка протетика

Историјат    Катедрата за стоматолошка протетика за првпат е формирана во учебната 1960/61 год., при Институтот за стоматологија на Медицинскиот факултет во Скопје. Опфаќала два предмети – претклиничка и клиничка…

By in
Катедра за детска и превентивна стоматологија

Катедра за детска и превентивна стоматологија Историјат Почетоците на развојниот циклус на Катедрата за детска и превентивна стоматологија датираат од 1959/60 година, кога функционирала како составен дел на Стоматолошкиот оддел…

By in
Катедра за орална хирургија

Катедра за орална хирургија Историјат Почетоците на Катедрата за орална хирургија датираат од учебната 1959/60 година кога е формиран Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет во Скопје. Сите активности на одделот…

By in
Катедра за болести на устата и пародонтот

Катедра за болести на устата и пародонтот Историјат Напоредно со формирањето на Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет во Скопје, во 1959 година започнува и наставата по предметот болести на устата…

By in
Катедра за болести на забите и ендодонтот

Катедра за болести на забите и ендодонтот Историјат Со почетокот на примената на законот со кој е формиран Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје, во учебната 1959/60…

By in , , , , ,
Распоред за летен семестар во учебната 2020/21

Доктори по дентална медицина (6-годишни) Распоред за теоретска настава 1-ва-година-предавања2-ра-година-предавања3-та-година-предавања4-та-година-предавања5-та-година-предавања  Распоред за практична настава 1-ва-година-вежби2-ра-година-вежби3-та-година-вежби4-та година-вежби5-та година-вежби Стручни забни техничари Распоред за теоретска настава 1-ва-година2-ра-година3-та-година Распоред за практична настава 1-ва-година2-ра-година3-та-година…

By in ,
Конкурс за избор на заменик студентски правобранител

ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ Врз основа на член 39 од Статутот на Факултетското студентско собрание на Стоматолошкиот факултет – Скопје, Факултетското студентско собрание објавува КОНКУРС за…

By in
Пријавување на настани од континуирана едукација организирани од МСД и здруженија при МСД

Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје Стоматолошкиот факултет – Скопје и Македонското стоматолошко друштво овозможија бесплатно учество на студентите од Стоматолошкиот факултет на настаните од континуираната едукација организирани од…

By in ,
Термин за земање оценки Претклиничка орална хирургија и Орална хирургија II

Претклиничка орална хирургија (стара програма), Орална хирургија II (стара програма), Претклиничка орална хирургија (нова програма) Термин: 10.02.2021, среда, 11 часот Напомена: студентите да носат индекс и пополнета пријава Проф.д-р Борис…

By in ,
Известување за испит и завршна оценка по предметот Кл. кариологија 1 и 2

Според  препораките, Ве молиме да бидете по протокол со маски, ракавици, индекс , пријава и растојание помеѓу двајца кандидати од 10 минути. Клиничка кариологија 1 и 2, завршен усмен испит:…

By in
Три бесплатни „BOB“- онлајн работилници

👉 Согласно склучениот меморандум за соработка на Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и компанијата ИНТЕРДЕНТАЛ ДООЕЛ, овозможено е учество на студентите и специјализантите…

By in
Известување за испит по предметот Орална хирургија

Испитот по предметот Орална хирургија за доктори по дентална медицина –(нова студиска програма) ќе се одржи на 12.02.2021 со почеток од 09:00 часот во компјутерски центар. ПРОФ. Д-Р БОРИС ВЕЛИЧКОВСКИ

Свечено отварање на новите клнички сали
By in
Свечено отварање на новите клнички сали

Под покровителство на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и Министерството за образование и наука беа ставена во употреба новите клинички сали сместени на Катедрата за детска и превентивна…

By in ,
Распоред за полагање на испит по предметот Кл. фиксна протетика 1 (стара програма)

8.2.2021год.од 8,30 -9,15 69577357708368147030Од 9,30 – 10,1569256831707269606903Од 10,30 – 11,1571656695709070876977 10.2.2021год.Од 8,30-9,15 71127005692370287014Од 9,30-10,1569066916649567996919Од 10,30-11,1570547115703570247037 Одговорен наставникПроф. д-р Весна Коруноска-Стевковска

By in ,
Известување за испит по предметот Орална медицина и патологија 2

Се соопштува на студентите кои го полагаат испитот од предметот ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА 2 дека истиот се одложува за полагање на 10.02.2021 год.Испитот ќе се полага on line, а…

By in ,
Известување за испит по предметот Физиологија 2

Испитот по предметот Физиологија 2 закажан за 04.02.2021 година од 11-14 часот во амфитеатар 2  ќе се полага на 04.02.2021 година од 08:30 часот во амфитеатар 1. СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКИ…

By in
Решенија за акредитација и почеток со работа - III циклус студии

Решениe за акредитација и почеток со работа – ОртодонцијапревземиРешениe за акредитација и почеток со работа – Орална хирургијапревземиРешениe за акредитација и почеток со работа – Максилофацијална хирургијапревземиРешениe за акредитација и…

By in
Известување за испит по предметот Пародонтологија

Сите студенти од студиската програма за Стручни стоматолошки сестри- Орални хигиенолози кои ќе го полагаат испитот Пародонтологија да ја контактираат проф. Стевица Ристоска на следниот меил   sristoska@stomfak.ukim.edu.mk   заради договор во…