ПРАКТИЧНА НАСТАВА – IV семестар – – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Студенти кои го слушаат предметот по прв пат:

Патолошки основи на болестите 2209-16

Претклиничка мобилна протетика 2104-16

Фармакологија 2208-16

Епидемиологија 2211-16

Неврологија 2210-16

Орална хигиена 2212-16

Патолошка Физиологија 2207-16


Студенти кои го слушаат предметот два или повеќепати:

Епидемиологија 2211-16

Неврологија 2210-16

Орална хигиена 2212-16

Патолошки основи на болестите 2209-16

Патолошка Физиологија 2207-16

Претклиничка мобилна протетика 2104-16

Фармакологија 2208-16