Одбранети стручни трудови

 

 

Кандидат

Наслов на стручен труд

Година

Сања Паунковска

Монолитни керамички реставрации

2024

Вања Јушковиќ Стојилкова

Индиректно поставување на брекети во фиксни ортодонтски апарати

2024

Иво Корет

Керамички материјали за изработка на фиксни протетички реставрации

2024

д-р Александра Лалевска

Структура на КЕП-индекс кај деца од 12-13 годишна возраст, споредба на урбана и рурална средина

2024

 д-р Александра Домлевска

Современи коскени графтови, карактеристики и нивно проспективно влијание врз успехот на денталните импланти

2024
д-р Елена Лошкова

Оклузални сплинтови за терапија на тмд и употреба на mичиген сплинт при дисфункции на тмз

2024

д-р Симона Јазбиншек

Терапевтски фиксни модалитети кои се применуваат за коригирање на малокрузија класа II/1 според ANGLE

2024

Ана Паноска

CAD/CAM протетички реставрации за мали дефекти во забниот низ

2024

Виолета Ристески

Употреба и изработка на цврсти оклузални сплинтови(репозициски и стабилизациски) во заботехничка лабораторија

2024

Марија Дебаловска  Хибридни протези

2023

д-р Арбнора Ибраими    

Морфолошки варијации на малоклузија III класа според ANGLE и интраорални и екстраорални карактеристики

2023
Александра Настовска     Дизајн и изработка на регулаторите на функција според Френкел 2023
Марија Гугуљанова     Протетичко згрижување на пациенти со мали дефекти во забните низи 2023
Синајда Халитовиќ     CAD/CAM Керамички Материјали 2023
Риалда Ризвановиќ     CAD/CAM Вестибуларни veneeres фасети 2023
д-р Ристе Колев     Најчесто користени индекси во пародонтологијата 2023
Маја Филиповски     Употреба на стабилизациски сплинтови кај пациенти со нарушена функција на мастикаторните функции 2023
Изабела Василева     Материјали за 3D печатење 2023
Антонина Јаковљев     Дизајн и изработка биоблок апаратите 2022
Марта Панчевска-Спасоска     Антериорен отворен загриз – етиологија и тераписки пристап 2022
д-р Теодора Тилевска     Предности, ограничувања и составни компоненти на фиксните ортодонтски апарати 2022
д-р Јетон Незири     Проценка на ризик за појава на вилична остеонекроза при дентално имплантирање кај пациенти кои примаат бисфосфонатна терапија 2022
д-р Матеа Џипунова     Invisalign – современа тераписка опција во ортодонцијата 2022
Фиснике Осман     ,,Керамички вестибуларни veneers фасети’’  2022
д-р Љатифи Хана     “Компаративна анализа меѓу брза и бавна максиларна експанзија’’ 2022
д-рЗорица Николова     “Орални навики, нивно влијание врз оро-дентофацијалниот комплекс и нивно менаџирање во ортодонцијата” 2022
д-рТомислав Томиќ     “Анатомски и биомеханички аспекти во денталната имплантологија” 2022
д-рВишња Жабева     “Протетска рехабилитација кај пациенти оперирани од орален карцином” 2021
д-рМарија Јорданова      “Современ пристап во проценка, дијагноза и план на третман на малоклузија  II класа 1 одделение” 2021