ПРАКТИЧНА НАСТАВА – X семестар – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Студенти кои го слушаат предметот по прв пат:

Клиничка пародонтологија 5205-16

Клиничка фиксна протетика 5101-16

Максилофацијална хирургија 5206-16

Орална хирургија 10 сем. 4207-16

Ортодонција 5207-16

Детска и превентивна стоматологија X ( 4104-16 )

Клиничка ендодонција 5102-16


Студенти кои го слушаат предметот два или повеќепати:

Клиничка пародонтологија 5205-16

Ортодонција 5207-16

Клиничка ендодонција 5102-16


Стара програма

Клиничка ендодонција 2

Клиничка пародонтологија 2

Клиничка фиксна протетика 2

Максилофацијална хирургија 2

Судска медицина и форензична стоматологија


Стара програма :

Распоред по групи на студенти по стара програма за вежби по Максилофацијална хирургија 2

Распоред по ментори на студенти од БЛОК 2 – КЛИНИЧКА ПРАКСА – ХИРУШКИ ДЕЛ, за Максилофацијална хирургија