By in
Катедра за имплантологија

Датумот 28.09.2020 е свечен момент за Стоматолошкиот факултет во Скопје, затоа што беше возобновена Катедрата за имплантологија. Современата дентална имплантологија е стоматолошка дисциплина која се темели на научни принципи за…

By in
Катедра за ортодонција

Историјат По формирањето на Медицинскиот факултет во Скопје во 1947 година и сѐ поголемата потреба за воведување на организирана и стручна забоздравствена заштита, во 1948/49 година е формирана Клиниката за…

By in
Катедра за стоматолошка протетика

Историјат    Катедрата за стоматолошка протетика за првпат е формирана во учебната 1960/61 год., при Институтот за стоматологија на Медицинскиот факултет во Скопје. Опфаќала два предмети – претклиничка и клиничка…

By in
Катедра за детска и превентивна стоматологија

Катедра за детска и превентивна стоматологија Историјат Почетоците на развојниот циклус на Катедрата за детска и превентивна стоматологија датираат од 1959/60 година, кога функционирала како составен дел на Стоматолошкиот оддел…

By in
Катедра за орална хирургија

Катедра за болести на устата и пародонтот Историјат Почетоците на Катедрата за орална хирургија датираат од учебната 1959/60 година кога е формиран Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет во Скопје. Сите…

By in
Катедра за болести на устата и пародонтот

Катедра за болести на устата и пародонтот Историјат Напоредно со формирањето на Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет во Скопје, во 1959 година започнува и наставата по предметот болести на устата…

By in
Катедра за болести на забите и ендодонтот

Катедра за болести на забите и ендодонтот Историјат Со почетокот на примената на законот со кој е формиран Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје, во учебната 1959/60…

By in
Решенија за акредитација и почеток со работа - III циклус студии

Решениe за акредитација и почеток со работа – ОртодонцијапревземиРешениe за акредитација и почеток со работа – Орална хирургијапревземиРешениe за акредитација и почеток со работа – Максилофацијална хирургијапревземиРешениe за акредитација и…

By in , ,
Список за полагање испит по предметот Стоматолошка фармакологија

26.1.2021 од 11 часот Срна Цветановска           7125 Марија Настеска              7246 Бојана Миленковска        7230 Бојан Звездаковски         7198 Самир Шасивари             7168 Фатмире Рушити             7138 Стојан Петровски            7337 Стефанија Ѓорѓиевска    7443 Maјлинда Рамадани        7185 Фетије Лимани                 7228 Шејма Шурбан                 7143 Дерја Шех                        7205 Антигона Исуфи              7144 Сара Личона                    7202 Одул Џебеџи                   7067  Ненад Мојсовски             7278  Мартина Анастасовска   7290  Муниса Селим                 7280  Ивана Ѓозева                   7276 Васка Ефтимова              7277 Вјолца Зекири                  7309 Едита Фуга                       7313 Ивана Дрланова              7343  Борјана Божиновска       …

By in
II колоквиумска недела 2020/2021 - ССС

ПредметДатумРезултатиАнатомија на вилици и морфологија на забипревземиСтоматолошки материјалипревземиДентална патологија16.01.2021превземиСтоматолошка протетикапревземиОрална хистологија и ембриологијапревземиМедицинска етика и психологија11.01.2021превземиСтоматолошка протетика25.01.2021превземиОрална биохемија и физиологијапревземиСтоматолошки материјалипревземиГеронтостоматологија22.01.2021превземиДентална имплантологијапревземи

By in
II колоквиумска недела 2020/2021 (СЗТ)

ПредметДатумРезултатиТехнологија на мобилни протези – Т.П.11.01.2021превземиТехнологија на фиксни протези (мостови)11.01.2021превземиПародонтологија13.01.2021превземиОртодонција 113.01.2021превземиВилично-лицева реконструктивна протетикапревземиАнатомија и физиологија на џвакалниот систем14.01.2021превземиАпарати и инструменти во заботехничката лабораторија11.01.2021превземиТехнологија на заботехнички материјали14.01.2021превземиМорфологија 121.01.2021превземиОртодонција 122.01.2021превземиМедицинска етика и…

By in
II колоквиумска недела 2020/2021

ПредметДатумРезултатиОснови на пародонтологија11.01.2021превземиОрална медицина и патологија11.01.2021превземиДентална естетика13.01.2021превземиОртодонција 212.01.2021превземиПедијатрија13.01.2021превземиБиофизика11.01.2021превземиГнатологија15.01.2021превземиМедицинска етика и психологија15.01.2021превземиОрална хирургија 18.01.2021превземиКлиничка ендодонција 1превземиОртодонција 121.01.2021превземиЕргономијапревземиПретклиничка орална хирургијапревземиДетска и превентивна стоматологијапревземиОрална медицина и патологија 125.01.2021превземиСтоматолошка фармакологија26.01.2021превземиОртодонција 228.01.2021превземиOрална хирургија 126.01.2021превземиДетска стоматологија…

By in
КАТЕДРА ЗА БОЛЕСТИ НА ЗАБИТЕ И ЕНДОДОНТОТ

Катедра за болести на забите и ендодонтот Историјат Со почетокот на примената на законот со кој е формиран Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје, во учебната 1959/60…