Обрасци

ОБРАСЦИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

1.Образец – Апликација
2.Образец – Барање за изборни предмети (магистерски студии)
3.Образец – Барање за изборни предмети (стручни студии за доктори)
4.Образец – Барање за изборни предмети (стручни специјалистички СЗТ)
5.Образец – Достава на пријава за изработка на труд
6.Образец – Достава на готов магистерски/стручен труд
7.Образец – Записник за одбрана на магистерски/стручен труд
8.Кратко упатство за изработка на пријава
9.Упатство за изработка на магистерски/стручент труд
10.Корисни совети за пишување на магистерски/стручен труд

ОБРАСЦИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

уплатница ПП50 за делот од трошоците кои се уплаќаат на УКИМ Скопје, Школа за докторски студии


O1-ПК-Пријавен лист за конкурирање
O2-ПСМ-Првична согласност на ментор
O3-КСМ-Конечна согласност од ментор
O4-ДС-Договор за студирање
O5-ПАО-Пријава за избор на предмети за академска обука
O6-ПТДТ-Пријава на тема на докторски труд
O7-ПППДТ-Пријава на предлог-проект за изработка на докторскиот труд
O8-ММ-Пријава за реализирана меѓународна мобилност
O9-ПДС-Пријава за учество на докторски семинар
O10-СТ-Упатство за изгледат и содржината на семинарскиот труд
O11-ГК-Пријава за учество на годишна конференција
О12-Список на пријавени студенти за годишна конференција
O13-ЗК-Записник од конференција
О14-Студенти кои реализирале годишна конференција
O15-2Т-Пријава за објавени трудови во референтни научни публикации
O16-МС-Пријава за учество на меѓународен собир
O17-БССП- Барање од Советот до ННСНС
O18-ДТ-Упатство за изгледот и содржината на докторскиот труд
O19-ДДТ-Доставување на докторскиот труд
О20-ОФКО-Барање за формирање на комисија за одбрана на докторски труд
О21-ОА-Упатство за изгледот и содржината на авторезиме
O22-ОКО-Предлог за формирање Комисија за одбрана
О23-СО-Соопштение за одбрана
О24-ЗО-Записник од јавна одбрана и одлука
О25-ПК-Податоци за кандидат за промоција
О26-ПДН-Потребни документи за изработка на диплома од трет циклус докторски студии
О27-СЕК-Образец за согласност на студентот за електронска комуникација