Обрасци

ОБРАСЦИ ЗА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

 1. Образец 1 – Молба за плаќање на рати;
 2. Образец 2 – Молба за испишување
 3. Образец 3 – Барање за продолжување на студиите
 4. Образец 4 – Барање за мирување на студиите
 5. Образец 5 – Молба за премин на друга студиска прорама
 6. Образец 6 – Молба за премин од друг факултет
 7. Образец 7 – Молба за премин на нова студиска прорама
 8. Образец 8 – Барање за повторно полагање на испит
 9. Образец 9 – Барање за запишување на дополнителни испити
 10. Образец 10 – Барање за замена на неположен изборен предмет
 11. Образец 11 – Барање за издавање дупликат индекс
 12. Образец 12 – Барање за издавање уверение за положени испити
 13. Образец 13 – Барање за издавање потврда
 14. Образец 14 – Барање за задоцнето запишување на семестар
 15. Образец 15 – Барање за запишување од 36 до 40 ЕКТС кредити
 16. Образец 16 – Барање за промена на презиме /име
 17. Образец 17 – Потврда од Библиотека
 18. Образец 18 – Приговор за оценка
 19. Општ образец за добивање на услуги кои не се опфатени со претхоните образци
 20. Образец за обавување на летна стручна пракса (стручни забни техничари)

ОБРАСЦИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

1.Образец – Апликација
2.Образец – Барање за изборни предмети (магистерски студии)
3.Образец – Барање за изборни предмети (стручни студии за доктори)
4.Образец – Барање за изборни предмети (стручни специјалистички СЗТ)
5.Образец – Достава на пријава за изработка на труд
6.Образец – Достава на готов магистерски/стручен труд
7.Образец – Записник за одбрана на магистерски/стручен труд
8.Кратко упатство за изработка на пријава
9.Упатство за изработка на пријава за магистерски/стручен труд
10. Упаство за изработка на готов магистерски/стручен труд
11.Корисни совети за пишување на магистерски/стручен труд

 

ОБРАСЦИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

Уплатница ПП50 за делот од трошоците кои се уплаќаат на УКИМ Скопје, Школа за докторски студии


O1-ПК-Пријавен лист за конкурирање
O2-ПСМ-Првична согласност на ментор
O3-КСМ-Конечна согласност од ментор
O4-ДС-Договор за студирање
O5-ПАО-Пријава за избор на предмети за академска обука
O6-ПТДТ-Пријава на тема на докторски труд
O7-ПППДТ-Пријава на предлог-проект за изработка на докторскиот труд
O8-ММ-Пријава за реализирана меѓународна мобилност
O9-ПДС-Пријава за учество на докторски семинар
O10-СТ-Упатство за изгледот и содржината на семинарскиот труд
O11-ГК-Пријава за учество на годишна конференција
О12-Список на пријавени студенти за годишна конференција
O13-ЗК-Записник од конференција
О14-Студенти кои реализирале годишна конференција
O15-2Т-Пријава за објавени трудови во референтни научни публикации
O16-МС-Пријава за учество на меѓународен собир
O17-БССП- Барање од Советот до ННСНС
O18-ДТ-Упатство за изгледот и содржината на докторскиот труд
O19-ДДТ-Доставување на докторскиот труд
О20-ОФКО-Барање за формирање на комисија за одбрана на докторски труд
О21-ОА-Упатство за изгледот и содржината на авторезиме
O22-ОКО-Предлог за формирање Комисија за одбрана
О23-СО-Соопштение за одбрана
О24-ЗО-Записник од јавна одбрана и одлука
О25-ПК-Податоци за кандидат за промоција
О26-ПДН-Потребни документи за изработка на диплома од трет циклус докторски студии
О27-СЕК-Образец за согласност на студентот за електронска комуникација