By in
Виш науч.сор.д-р Ефка Жабокова Билбилова

Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологијаE-mail ezabokova@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Виш науч.сор.д-р Весна Амбаркова

Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологијаE-mailvambarkova@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Виш науч.сор.д-р Олга Кокочева

Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологијаE-mailokokoceva@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Виш науч.сор.д-р Павлина Алексова

Организациона единицаКатедра за болести на забите и ендодонтот  E-mailpaleksova@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Науч.сор.д-р Весна Јуруковска Шотаровска

Организациона единицаКатедрата за стоматолошка протетикаE-mailvjurukovska@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Проф .д-р Емилија Бајрактарова Ваљакова

Организациона единицаКатедрата за стоматолошка протетикаE-mailebajraktarova@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Проф.д-р Емилија Стефановска Левеска

Организациона единицаКатедрата за болести на устата и пародонтотE-mailestefanovska@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Проф.д-р Вера Радојкова Николовска

Организациона единицаКатедрата за болести на устата и пародонтотE-mailvradojkova@stomfak.ukim.edu.mk   Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Проф.д-р Ана Сотировска Ивковска

Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологијаE-mailasotirovska@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Проф.д-р Елизабета Ѓеоргиевска

Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологијаE-mailegjorgievska@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање

By in
Проф.д-р Анета Атанасовска Стојановска

Организациона единицаКатедрата за болести на устата и пародонтотE-mailaatanasovska@stomfak.ukim.edu.mk Биографски податоци Извештај за последниот избор во звање Одлука за последниот избор во звање