Проф.д-р Мира Јанкуловска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологија
E-mailmjankulovska@stomfak.ukim.edu.mk