Проф.д-р Лидија Поповска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за болести на забите и ендодонтот  
E-maillpopovska@stomfak.ukim.edu.mk