Асс.д-р Владимир Филиповски – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за орална хирургија  
E-mailvfilipovski@stomfak.ukim.edu.mk