Проф.д-р Ќиро Ивановски – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Организациона единицаКатедрата за болести на устата и пародонтот
E-mailkiroivanovski@stomfak.ukim.edu.mk