Проф.д-р Даниела Велеска Стевковска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за имплантологија
E-maildveleska@stomfak.ukim.edu.mk